Rūam botkhwām kotmāi mahāchon čhāk wepsai www.pub-law.net. lēm 12 / bannāthikān Nantawat Bō̜ramānan.

รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. เล่ม 12 / บรรณาธิการ นันทวัฒน์ บรมานันท์.  (Text) (Text)

Nantawat Bō̜ramānan. Chamnān Čhanrư̄ang. Wannaphā Tirasangkha. Chawanidā Suwānit. Pīdithēp Yūyư̄nyong. Narongrit Phetrit. Wīraphat Pariyawong. Khanan Chaichana. Pakō̜n Ninpraphan. Pālīrat Sīwannaphrưk. Suwanchai Sǣngsukʻīam. Phō̜čhēt Wichāwuthiphong. Patompong Phiphatthanathanākit. Khemthō̜ng Tonsakunrungrư̄ang. Nitčhārī Phākinpariphan. Wannā Suphantharidā. Prasit Piwāwatthanaphānit. Kraiphon ʻAranrat. Pālīrat Sīwannaphrưk. ʻĀnon Māmao. Thotsaphon Chīeochānpraphan. Thipsarin Phakthanakun. Čharœ̄nsak Sālākit. ʻAmō̜n Čhantharasombūn. Waranyā Thatsanīsīwong. Samnakngān Sānratthammanūn.
นันทวัฒน์ บรมานันท์ | ชำนาญ จันทร์เรือง | วรรณภา ติระสังขะ | ชวนิดา สุวานิช | ปีดิเทพ อยู่ยืนยง | ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ | วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ | คนันท์ ชัยชนะ | ปกรณ์ นิลประพันธ์ | ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ | สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม | พอเจตน์ วิชาวุฒิพงษ์ | ปฐมพงษ์ พิพัฒนธนากิจ | เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง | นิจจารีย์ ภาคินปริพรรห์, 2510- | วรรณา สุพรรณธะริดา | ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | ไกรพล อรัญรัตน์ | ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ | อานนท์ มาเม้า, 2530- | ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ | ทิพย์ศริน ภัคธนกุล | เจริญศักดิ์ ศาลากิจ | อมร จันทรสมบูรณ์, 2473- | วรัญญา ทัศนีศรีวงศ์ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Call no.: K3150 .ร54 2557 ล. 12Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Sānratthammanūn, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2557 [2014]Description: x, 522 หน้าISBN: 9789747725865; 974772586XSubject(s): กฎหมายมหาชนศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: K3150 | .ร54 2557 ล. 12
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 2557 ล. 12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014581558
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 2557 ล. 12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014581566
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 2557 ล. 12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014557970
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 2557 ล. 12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014545579
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 2557 ล. 12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014588256
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 2557 ล. 12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014545546
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 2557 ล. 12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014545553
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 2557 ล. 12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014545561
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 2557 ล. 12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014503164
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 2557 ล. 12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014534433
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LAW K 2014 637531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014557962
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544