Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 1 / dōi Thānit Kēsawaphithak.

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.  (Text) (Text)

Thānit Kēsawaphithak.
ธานิศ เกศวพิทักษ์
Call no.: KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Edition: Phim khrang thī 12, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m] Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 848 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786167425924; 6167425922Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 2, Phāk 1-2 (māttrā 1-156) Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1, ภาค 1-2 (มาตรา 1-156) [Cover title]Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยคำพิพากษาศาลคดีอาญา -- ไทยLOC classification: KPT4610 | .ธ636 2558 ล. 1
Contents:ภาค 1 และภาค 2 ข้อความเบื้องต้นและสอบสวน -- บทที่ 1 ผู้เสียหายในคดีอาญา -- ความหมายของคำว่า "ผู้เสียหาย" -- 1 ผู้เสียหายโดยตรง -- 2 ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย -- บทที่ 2 การสอบสวนกับอำนาจฟ้องของพนักงานอัยการ -- การสอบสวนที่จะทำให้พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้อง -- 1 ต้องเป็นการสอบสวนโดยเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน -- 2 ต้องเป็นการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนที่มีเขตอำนาจ -- 3 ต้องสรุปสำนวนและทำความเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปยังพนักงานอัยการโดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ -- 4 คดีความผิดต่อส่วนตัวต้องมี "คำร้องทุกข์ตามระเบียบ" -- 5 ต้องมีการแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบ -- กระบวนการแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบ -- 1 การรับรองสิทธิว่าผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม -- 2 วิธีแจ้งข้อหา -- 3 การขอออกหมายขังและการจับผู้ต้องหาในกรณีที่ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังมิได้มีการออกหมายจับ -- บทที่ 3 การสอบสวนที่จะทำให้ถ้อยคำของผู้ต้องหารับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ -- อำนาจของพนักงานสอบสวน -- การสอบถามคำให้การผู้ต้องหา -- การสอบสวนปากคำผู้เสียหายและพยาน -- ผลของการที่พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายหรือพยานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- การชี้ตัวบุคคล -- บทที่ 4 การสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ -- 1 ถ้าไม่ปรากฎว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด -- 2 ถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิด3 การสั่งให้พนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีแทนการส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ -- 4 การตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการที่มิใช่อัยการสูงสุดตามมาตรา 145 -- 5 การแจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและการปล่อยตัวผู้ต้องหา -- 6 ผลของคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี -- บทที่ 5 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาและการโอนคดี -- 1 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาตามกฎหมายอื่น -- 2 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- 3 การโดนคดีอาญา -- บทที่ 6 บุคคลผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา -- 1 พนักงานอัยการ -- 2 ผู้เสียหาย -- 3 การรับมรดกความในคดีอาญา -- 4 การเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญา -- 5 การรวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน -- บทที่ 7 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไป -- 1 โดยความตายของผู้กระทำผิด -- 2 ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย -- 3 เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37 -- 4 เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง -- 5 เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น -- 6 เมื่อคดีขาดอายุความ -- 7 เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ -- บทที่ 8 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- 1 ความหมายของ "คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา" -- 2 เขตอำนาจศาลในการชำระคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- 3 การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- 4 พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหาย5 คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฎในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา -- 6 คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง -- บทที่ 9 ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- หลักการและเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย -- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายที่จะยื่นคำร้อง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014708730
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014708748
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014708755
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2015 645695 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014708706
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2015 645695 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014708714
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2015 645695 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014708722
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014708680
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014708698
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014708672
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 1 และภาค 2 ข้อความเบื้องต้นและสอบสวน -- บทที่ 1 ผู้เสียหายในคดีอาญา -- ความหมายของคำว่า "ผู้เสียหาย" -- 1 ผู้เสียหายโดยตรง -- 2 ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย -- บทที่ 2 การสอบสวนกับอำนาจฟ้องของพนักงานอัยการ -- การสอบสวนที่จะทำให้พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้อง -- 1 ต้องเป็นการสอบสวนโดยเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน -- 2 ต้องเป็นการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนที่มีเขตอำนาจ -- 3 ต้องสรุปสำนวนและทำความเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปยังพนักงานอัยการโดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ -- 4 คดีความผิดต่อส่วนตัวต้องมี "คำร้องทุกข์ตามระเบียบ" -- 5 ต้องมีการแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบ -- กระบวนการแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบ -- 1 การรับรองสิทธิว่าผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม -- 2 วิธีแจ้งข้อหา -- 3 การขอออกหมายขังและการจับผู้ต้องหาในกรณีที่ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังมิได้มีการออกหมายจับ -- บทที่ 3 การสอบสวนที่จะทำให้ถ้อยคำของผู้ต้องหารับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ -- อำนาจของพนักงานสอบสวน -- การสอบถามคำให้การผู้ต้องหา -- การสอบสวนปากคำผู้เสียหายและพยาน -- ผลของการที่พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายหรือพยานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- การชี้ตัวบุคคล -- บทที่ 4 การสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ -- 1 ถ้าไม่ปรากฎว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด -- 2 ถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิด

3 การสั่งให้พนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีแทนการส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ -- 4 การตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการที่มิใช่อัยการสูงสุดตามมาตรา 145 -- 5 การแจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและการปล่อยตัวผู้ต้องหา -- 6 ผลของคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี -- บทที่ 5 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาและการโอนคดี -- 1 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาตามกฎหมายอื่น -- 2 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- 3 การโดนคดีอาญา -- บทที่ 6 บุคคลผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา -- 1 พนักงานอัยการ -- 2 ผู้เสียหาย -- 3 การรับมรดกความในคดีอาญา -- 4 การเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญา -- 5 การรวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน -- บทที่ 7 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไป -- 1 โดยความตายของผู้กระทำผิด -- 2 ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย -- 3 เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37 -- 4 เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง -- 5 เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น -- 6 เมื่อคดีขาดอายุความ -- 7 เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ -- บทที่ 8 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- 1 ความหมายของ "คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา" -- 2 เขตอำนาจศาลในการชำระคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- 3 การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- 4 พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหาย

5 คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฎในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา -- 6 คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง -- บทที่ 9 ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- หลักการและเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย -- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายที่จะยื่นคำร้อง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544