Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 1 / dōi Thānit Kēsawaphithak.

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.  (Text) (Text)

Thānit Kēsawaphithak.
ธานิศ เกศวพิทักษ์
Call no.: KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Edition: Phim khrang thī 12, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m] Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 848 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786167425924; 6167425922Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 2, Phāk 1-2 (māttrā 1-156) Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1, ภาค 1-2 (มาตรา 1-156) [Cover title]Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยคำพิพากษาศาลคดีอาญา -- ไทยLOC classification: KPT4610 | .ธ636 2558 ล. 1
Contents:ภาค 1 และภาค 2 ข้อความเบื้องต้นและสอบสวน -- บทที่ 1 ผู้เสียหายในคดีอาญา -- ความหมายของคำว่า "ผู้เสียหาย" -- 1 ผู้เสียหายโดยตรง -- 2 ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย -- บทที่ 2 การสอบสวนกับอำนาจฟ้องของพนักงานอัยการ -- การสอบสวนที่จะทำให้พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้อง -- 1 ต้องเป็นการสอบสวนโดยเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน -- 2 ต้องเป็นการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนที่มีเขตอำนาจ -- 3 ต้องสรุปสำนวนและทำความเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปยังพนักงานอัยการโดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ -- 4 คดีความผิดต่อส่วนตัวต้องมี "คำร้องทุกข์ตามระเบียบ" -- 5 ต้องมีการแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบ -- กระบวนการแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบ -- 1 การรับรองสิทธิว่าผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม -- 2 วิธีแจ้งข้อหา -- 3 การขอออกหมายขังและการจับผู้ต้องหาในกรณีที่ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังมิได้มีการออกหมายจับ -- บทที่ 3 การสอบสวนที่จะทำให้ถ้อยคำของผู้ต้องหารับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ -- อำนาจของพนักงานสอบสวน -- การสอบถามคำให้การผู้ต้องหา -- การสอบสวนปากคำผู้เสียหายและพยาน -- ผลของการที่พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายหรือพยานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- การชี้ตัวบุคคล -- บทที่ 4 การสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ -- 1 ถ้าไม่ปรากฎว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด -- 2 ถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิด3 การสั่งให้พนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีแทนการส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ -- 4 การตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการที่มิใช่อัยการสูงสุดตามมาตรา 145 -- 5 การแจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและการปล่อยตัวผู้ต้องหา -- 6 ผลของคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี -- บทที่ 5 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาและการโอนคดี -- 1 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาตามกฎหมายอื่น -- 2 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- 3 การโดนคดีอาญา -- บทที่ 6 บุคคลผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา -- 1 พนักงานอัยการ -- 2 ผู้เสียหาย -- 3 การรับมรดกความในคดีอาญา -- 4 การเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญา -- 5 การรวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน -- บทที่ 7 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไป -- 1 โดยความตายของผู้กระทำผิด -- 2 ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย -- 3 เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37 -- 4 เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง -- 5 เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น -- 6 เมื่อคดีขาดอายุความ -- 7 เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ -- บทที่ 8 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- 1 ความหมายของ "คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา" -- 2 เขตอำนาจศาลในการชำระคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- 3 การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- 4 พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหาย5 คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฎในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา -- 6 คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง -- บทที่ 9 ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- หลักการและเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย -- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายที่จะยื่นคำร้อง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014708730
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014708748
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014708755
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014708680
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014708698
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014708672
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 1 และภาค 2 ข้อความเบื้องต้นและสอบสวน -- บทที่ 1 ผู้เสียหายในคดีอาญา -- ความหมายของคำว่า "ผู้เสียหาย" -- 1 ผู้เสียหายโดยตรง -- 2 ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย -- บทที่ 2 การสอบสวนกับอำนาจฟ้องของพนักงานอัยการ -- การสอบสวนที่จะทำให้พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้อง -- 1 ต้องเป็นการสอบสวนโดยเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน -- 2 ต้องเป็นการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนที่มีเขตอำนาจ -- 3 ต้องสรุปสำนวนและทำความเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปยังพนักงานอัยการโดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ -- 4 คดีความผิดต่อส่วนตัวต้องมี "คำร้องทุกข์ตามระเบียบ" -- 5 ต้องมีการแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบ -- กระบวนการแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบ -- 1 การรับรองสิทธิว่าผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม -- 2 วิธีแจ้งข้อหา -- 3 การขอออกหมายขังและการจับผู้ต้องหาในกรณีที่ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังมิได้มีการออกหมายจับ -- บทที่ 3 การสอบสวนที่จะทำให้ถ้อยคำของผู้ต้องหารับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ -- อำนาจของพนักงานสอบสวน -- การสอบถามคำให้การผู้ต้องหา -- การสอบสวนปากคำผู้เสียหายและพยาน -- ผลของการที่พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายหรือพยานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- การชี้ตัวบุคคล -- บทที่ 4 การสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ -- 1 ถ้าไม่ปรากฎว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด -- 2 ถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิด

3 การสั่งให้พนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีแทนการส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ -- 4 การตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการที่มิใช่อัยการสูงสุดตามมาตรา 145 -- 5 การแจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและการปล่อยตัวผู้ต้องหา -- 6 ผลของคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี -- บทที่ 5 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาและการโอนคดี -- 1 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาตามกฎหมายอื่น -- 2 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- 3 การโดนคดีอาญา -- บทที่ 6 บุคคลผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา -- 1 พนักงานอัยการ -- 2 ผู้เสียหาย -- 3 การรับมรดกความในคดีอาญา -- 4 การเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญา -- 5 การรวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน -- บทที่ 7 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไป -- 1 โดยความตายของผู้กระทำผิด -- 2 ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย -- 3 เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37 -- 4 เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง -- 5 เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น -- 6 เมื่อคดีขาดอายุความ -- 7 เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ -- บทที่ 8 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- 1 ความหมายของ "คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา" -- 2 เขตอำนาจศาลในการชำระคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- 3 การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- 4 พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหาย

5 คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฎในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา -- 6 คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง -- บทที่ 9 ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- หลักการและเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย -- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายที่จะยื่นคำร้อง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544