Khamsō̜n wichā kotmāi phāsī ʻākō̜n / dōi Chaiyasit Trāchūtham.

คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.  (Text) (Text)

Chaiyasit Trāchūtham.
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493-
Call no.: KPT3550 .ช643 2558Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOpromsưksā hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2558 [2015]Edition: Phim khrang thī 10, kǣkhai phōemtōem. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 942 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786167425900; 6167425906Subject(s): ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยRB 612 Highly correlatedธอ 612 Highly correlatedLOC classification: KPT3550 | .ช643 2558
Contents:บทนำ -- บทที่ 1 โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร -- 1 ส่วนที่ว่าด้วย "ผู้เสียภาษี" -- 2 ส่วนที่ว่าด้วย "ฐานภาษี" -- 3 ส่วนที่ว่าด้วย "อัตราภาษี" -- 4 ส่วนที่ว่าด้วย "วิธีเสียภาษี" -- 5 ส่วนที่ว่าด้วย "วิธีหาข้อยุติในปัญหาภาษีที่เกิดขึ้น" -- 6 ส่วนที่ว่าด้วย "การบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากร" -- บทที่ 2 การตีความกฎหมายภาษีอากร -- 1 กฎหมายภาษีอากรต้องตีความโดยเคร่งครัด -- 2 การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ -- 3 การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องคำนึงถึงความเป็นเอกเทศของกฎหมายภาษีอากร -- 4 การตีความกฎหมายภาษีอากรไม่ต้องคำนึงถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งเจตนาเสมอไป -- 5 การตีความคำที่กฎหมายภาษีอากรมิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษ ต้องตีความตามความหมายที่เข้าใจกันอยูทั่วไปหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้ -- 6 การตีความตามหลักเกณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ -- บทที่ 3 ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากร -- 1 ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญา -- 2 ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร -- บทที่ 4 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา = Personal income tax -- 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี -- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้เสียภาษี -- 3 ฐานภาษี -- 4 วิธีเสียภาษี -- 5 การอุทธรณ์ -- บทที่ 5 ภาษีเงินได้นิติบุคคล = Corporate income tax -- 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี -- 2 ฐานภาษี -- 3 วิธีเสียภาษี -- 4 การอุทธรณ์5 บัญชีภาษีอากร = Tax accounting -- 6 ภาษีอากรระหว่างประเทศ = International taxation -- บทที่ 6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม = Value aadded tax -- 1 กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี -- 3 กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 4 ฐานภาษี -- 5 อัตราภาษี -- 6 วิธีเสียภาษี -- 7 การประเมิน -- 8 การอุทธรณ์ -- บทที่ 7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ = Specific business tax -- 1 กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 3 กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 4 กิจการเฉพาะอย่างที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 5 ฐานภาษี -- 6 อัตราภาษี -- 7 การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 8 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี -- 9 การจัดทำรายงานและการออกไบรับ (Receipts) -- 10 การประเมิน -- 11 การอุทธรณ์ -- บทที่ 8 การวางแผนภาษีอากร การหนีภาษีอากรและการหลีกภาษีอากร -- 1 ความหมายของการวางแผนภาษีอากร (Tax planning) -- 2 ความหมายของการหนีภาษีอากร (Tax evasion) -- 3 ความหมายของการหลีกภาษีอากร (Tax avoidance) -- 4 ข้อแตกต่างระหว่างการหนีภาษีอากรกับการหลีกภาษีอากร -- 5 วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากร -- 6 กรณีศึกษา = Case studies -- บทที่ 9 มาตรการต่อต้านการหลีกภาษีอากร = Anti - tax avoidance measure -- 1 หลักเจตนารมณ์ของกฎหมายสำคัญกว่ารูปแบบ = Abuse of law doctrinc หรือ Abuse of legal form doctrice -- 2 หลักเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ = Substance over form doctrine3 หลักวัตถุประสงค์สุดท้ายเพื่อการหลีกภาษีอากร = Fiscal nullity doctrine หรือ Ramsay principle -- 4 หลักผลลัพธ์สุดท้าย = Step transaction principle -- 5 หลักการไม่บังคับตามเจตนาลวงของคู่กรณี = Sham transaction principle -- 6 การบัญญัติกฎหมายต่อต้านการหลีกภาษีอากรที่ไม่บริสุทธิ์ -- 7 ประเทศไทยกับมาตรการต่อต้านการหลีกภาษีอากรที่ไม่บริสุทธิ์ -- 8 การใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับแสดงเจตนาลวงและนิติกรรมอำพรางต่อต้านการหลีกภาษีอากรที่ไม่บริสุทธิ์ -- 9 มาตรการต่อต้านการหลีกภาษีอากรกรณีแสวงหาสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศอื่น (Treaty shopping) -- 10 มาตรการต่อต้านการหลีกภาษีอากรกรณีการตั้งบริษัทด้วยทุนจากหุ้นต่ำแต่การก่อหนี้่สูง (Thin capitalization) -- บทที่ 10 การดำเนินคดีภาษีอากร -- 1 เงื่อนไขการฟ้องคดีภาษีอากร -- 2 วิธีการฟ้องคดีภาษีอากร -- 3 การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีภาษีอากร -- ภาคผนวก -- 1 บทความเรื่อง "การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องตีความตามตัวอักษรหรือตีความตามเจตนารมณ์" -- 2 บทความเรื่อง "การเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกาตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่" -- 3 บทความเรื่อง "การเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหราชอาณาจักรตามหลักถิ่นที่อยู่และภูมิลำเนา" -- 4 บทความเรื่อง "หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานที่เกิดแหล่งเงินได้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" -- 5 บทความเรื่อง "สาขาต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแทนสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศหรือไม่?" -- ตารางสรุปการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3550 .ช643 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014815089
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3550 .ช643 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014709233
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3550 .ช643 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014709241
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3550 .ช643 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014709258
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3550 .ช643 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014709167
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3550 .ช643 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014709175
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3550 .ช643 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014709159
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ -- บทที่ 1 โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร -- 1 ส่วนที่ว่าด้วย "ผู้เสียภาษี" -- 2 ส่วนที่ว่าด้วย "ฐานภาษี" -- 3 ส่วนที่ว่าด้วย "อัตราภาษี" -- 4 ส่วนที่ว่าด้วย "วิธีเสียภาษี" -- 5 ส่วนที่ว่าด้วย "วิธีหาข้อยุติในปัญหาภาษีที่เกิดขึ้น" -- 6 ส่วนที่ว่าด้วย "การบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากร" -- บทที่ 2 การตีความกฎหมายภาษีอากร -- 1 กฎหมายภาษีอากรต้องตีความโดยเคร่งครัด -- 2 การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ -- 3 การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องคำนึงถึงความเป็นเอกเทศของกฎหมายภาษีอากร -- 4 การตีความกฎหมายภาษีอากรไม่ต้องคำนึงถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งเจตนาเสมอไป -- 5 การตีความคำที่กฎหมายภาษีอากรมิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษ ต้องตีความตามความหมายที่เข้าใจกันอยูทั่วไปหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้ -- 6 การตีความตามหลักเกณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ -- บทที่ 3 ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากร -- 1 ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญา -- 2 ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร -- บทที่ 4 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา = Personal income tax -- 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี -- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้เสียภาษี -- 3 ฐานภาษี -- 4 วิธีเสียภาษี -- 5 การอุทธรณ์ -- บทที่ 5 ภาษีเงินได้นิติบุคคล = Corporate income tax -- 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี -- 2 ฐานภาษี -- 3 วิธีเสียภาษี -- 4 การอุทธรณ์

5 บัญชีภาษีอากร = Tax accounting -- 6 ภาษีอากรระหว่างประเทศ = International taxation -- บทที่ 6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม = Value aadded tax -- 1 กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี -- 3 กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 4 ฐานภาษี -- 5 อัตราภาษี -- 6 วิธีเสียภาษี -- 7 การประเมิน -- 8 การอุทธรณ์ -- บทที่ 7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ = Specific business tax -- 1 กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 3 กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 4 กิจการเฉพาะอย่างที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 5 ฐานภาษี -- 6 อัตราภาษี -- 7 การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 8 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี -- 9 การจัดทำรายงานและการออกไบรับ (Receipts) -- 10 การประเมิน -- 11 การอุทธรณ์ -- บทที่ 8 การวางแผนภาษีอากร การหนีภาษีอากรและการหลีกภาษีอากร -- 1 ความหมายของการวางแผนภาษีอากร (Tax planning) -- 2 ความหมายของการหนีภาษีอากร (Tax evasion) -- 3 ความหมายของการหลีกภาษีอากร (Tax avoidance) -- 4 ข้อแตกต่างระหว่างการหนีภาษีอากรกับการหลีกภาษีอากร -- 5 วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากร -- 6 กรณีศึกษา = Case studies -- บทที่ 9 มาตรการต่อต้านการหลีกภาษีอากร = Anti - tax avoidance measure -- 1 หลักเจตนารมณ์ของกฎหมายสำคัญกว่ารูปแบบ = Abuse of law doctrinc หรือ Abuse of legal form doctrice -- 2 หลักเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ = Substance over form doctrine

3 หลักวัตถุประสงค์สุดท้ายเพื่อการหลีกภาษีอากร = Fiscal nullity doctrine หรือ Ramsay principle -- 4 หลักผลลัพธ์สุดท้าย = Step transaction principle -- 5 หลักการไม่บังคับตามเจตนาลวงของคู่กรณี = Sham transaction principle -- 6 การบัญญัติกฎหมายต่อต้านการหลีกภาษีอากรที่ไม่บริสุทธิ์ -- 7 ประเทศไทยกับมาตรการต่อต้านการหลีกภาษีอากรที่ไม่บริสุทธิ์ -- 8 การใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับแสดงเจตนาลวงและนิติกรรมอำพรางต่อต้านการหลีกภาษีอากรที่ไม่บริสุทธิ์ -- 9 มาตรการต่อต้านการหลีกภาษีอากรกรณีแสวงหาสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศอื่น (Treaty shopping) -- 10 มาตรการต่อต้านการหลีกภาษีอากรกรณีการตั้งบริษัทด้วยทุนจากหุ้นต่ำแต่การก่อหนี้่สูง (Thin capitalization) -- บทที่ 10 การดำเนินคดีภาษีอากร -- 1 เงื่อนไขการฟ้องคดีภาษีอากร -- 2 วิธีการฟ้องคดีภาษีอากร -- 3 การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีภาษีอากร -- ภาคผนวก -- 1 บทความเรื่อง "การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องตีความตามตัวอักษรหรือตีความตามเจตนารมณ์" -- 2 บทความเรื่อง "การเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกาตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่" -- 3 บทความเรื่อง "การเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหราชอาณาจักรตามหลักถิ่นที่อยู่และภูมิลำเนา" -- 4 บทความเรื่อง "หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานที่เกิดแหล่งเงินได้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" -- 5 บทความเรื่อง "สาขาต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแทนสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศหรือไม่?" -- ตารางสรุปการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544