Rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt 60 pī rō̜ng sāttrāčhān Suda Widsarutpitch / Khana Kammakān čhattham nangsư̄ khrop rō̜p kān kasīanʻāyu 60 pī rō̜ng sāttrāčhān Suda Widsarutpitch, Kamonwan Čhirawisit ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n] ; Khananitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt.

รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ / คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุ60 ปี รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์, กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Text) (Text)

Kamonwan Čhirawisit. Sophon Rattanakorn. Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. Bunsī Mīwongʻukhōt. Sittichok Sīcharoen. Čhāruphō̜n Wainan. Dārāphō̜n Thirawat. Mānop Nākthat. Phanthip Kānčhanačhitrā Sāisunthorn. Pitikun Čhīramongkolphānit. Supharưthi Thawonyuttikān. Nilubol Lœ̄tnuwat. Teerarat Čhīrawattana. ʻAmnāt Tangkhirīphimān. Sūntharī Thō̜. Chaisumritchōk. Paisal Limsathit. ʻĒmphakā Tēchaʻaphaikhun Bunmī. Chawin ʻUnpattara. Nopnithi Suriya. Sahathon Rattanaphaičhit. Čhunwit Chalidāphong. Phattarawan Čhongčhit. Phārawī Kasitinon. Munin Phongsāpān. ʻŌ̜nronnop Wō̜rapojanaphisut. Siriporn ʻAnyanarongkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khananitisāt.
กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ | โสภณ รัตนากร, 2474- | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | สิทธิโชค ศรีเจริญ | จารุพร ไวยนันท์ | ดาราพร ถิระวัฒน์, 2494- | มานพ นาคทัต | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ | ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ธีระรัตน์ จีระวัฒนา | อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน | สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค, 2503- | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | เอมผกา เตชะอภัยคุณ | ชวิน อุ่นภัทร | นพนิธิ สุริยะ | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ | ภัทรวัณย์ จงจิตต์ | ภารวีร์ กษิตินนท์ | มุนินทร์ พงศาปาน | อรรณนพ วรพจน์พิศุทธิ์ | ศิริพร อัญญณรงค์กุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT110.ส727 ร54 2558Publication: [Krung thēp] : Khana, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพ] : คณะ, 2558 [2015]Description: 4, 323 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบISBN: 9789744668271; 974466827XOther title: 60 pī khrū Suda Other title: 60 ปี ครูสุดา [Cover title]Subject(s): สุดา วิศรุตพิชญ์, 2498-นักกฎหมายจรรยาบรรณทางกฎหมายกฎหมายประกันภัยกฎหมายธุรกิจการคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับLOC classification: KPT110.ส727 | ร54 2558
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT110.ส727 ร54 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015876247
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT110.ส727 ร54 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014890710
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT110.ส727 ร54 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014890728
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT110.ส727 ร54 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015876254
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT110.ส727 ร54 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015876239
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT110.ส727 ร54 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014890694
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT110.ส727 ร54 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008415532
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT110.ส727 ร54 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014890678
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT110.ส727 ร54 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014890686
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT110.ส727 ร54 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014890660
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544