Pramūan kotmāi ʻāyā chabap ʻāngʻing / [rūaprūam dōi] Thawīkīat Mīnakanit.

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / [รวบรวมโดย] ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (Text) (Text)

Thawīkīat Mīnakanit,
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-
Call no.: KPT3800 .ป43 2558Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Edition: Phim khrang thī 34, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 34, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 744 หน้าISBN: 9786162693885; 6162693880Subject(s): กฎหมายอาญา -- ไทยLOC classification: KPT3800 | .ป43 2558
Contents:พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 -- ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป -- หมวด 1 บทนิยาม -- หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา -- หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ส่วนที่ 1 โทษ -- ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย -- ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ -- หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา -- หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด -- หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน -- หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง -- หมวด 8 การกระทำความผิดอีก -- หมวด 9 อายุความ -- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ -- หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร -- หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร -- หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ -- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย --ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน -- หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม -- หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม.ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน -- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง. หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา -- หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว -- หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร -- หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง -- ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต -- หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย -- หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก -- หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา -- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ -- หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ -- หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท -- ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์. หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ -- หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ -- หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง -- หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก -- หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร -- หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก -- ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ -- ภาค 3 ลหุโทษ -- หมายเหตุท้ายประมวล : เหตุผลในการประกาศใช้และการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในแต่ละครั้ง.กฎหมายประกอบ -- พ.ร.บ. อาวุธปืนและเครื่องกระสุนฯ -- พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ -- พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯ -- พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีฯ -- ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ -- พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ -- พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะฯ -- ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา -- ข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสภาทนายความ -- ประกาศ คปค. ฉบับที่ 21 เรื่อง ห้ามดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ป43 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015068266
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ป43 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015068274
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ป43 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015068282
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks LAW KPT 2015 656255 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2019 31379014968771
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks LAW KPT 2015 656255 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2022 31379014968789
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks LAW KPT 2015 656255 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 17/04/2019 31379014968797
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3800 .ป43 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014968805
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3800 .ป43 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014968763
รายการจองทั้งหมด: 0

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 -- ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป -- หมวด 1 บทนิยาม -- หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา -- หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ส่วนที่ 1 โทษ -- ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย -- ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ -- หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา -- หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด -- หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน -- หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง -- หมวด 8 การกระทำความผิดอีก -- หมวด 9 อายุความ -- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ -- หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร -- หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร -- หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ -- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย --ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน -- หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม -- หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม.

ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน -- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง. หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา -- หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว -- หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร -- หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง -- ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต -- หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย -- หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก -- หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา -- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ -- หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ -- หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท -- ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์. หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ -- หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ -- หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง -- หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก -- หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร -- หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก -- ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ -- ภาค 3 ลหุโทษ -- หมายเหตุท้ายประมวล : เหตุผลในการประกาศใช้และการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในแต่ละครั้ง.

กฎหมายประกอบ -- พ.ร.บ. อาวุธปืนและเครื่องกระสุนฯ -- พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ -- พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯ -- พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีฯ -- ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ -- พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ -- พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะฯ -- ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา -- ข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสภาทนายความ -- ประกาศ คปค. ฉบับที่ 21 เรื่อง ห้ามดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544