"Kānmư̄ang" khō̜ng "Rat" læ "Thō̜ngthin" Thai phāitai krasǣ lōkāphiwat : rūam botkhatyō̜ Kānprachum Wichākān Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt hǣng Chāt khrang thī 11 (Phō̜.Sō̜. 2553) / [čhat dōi] Khana Kammakān Saphāwičhai hǣng Chāt Sākhā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt, Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt rūamkap Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām.

"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ : รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) = The 11th National Conference on Political Science and Public Administration (2010) / [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  (Text) (Text)

Kānprachum Wichākān Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt hǣng Chāt Mahāsārakhām) Khana Kammakān Saphāwičhai hǣng Chāt Sākhā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng.
(ครั้งที่ 11 : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 11 : 2553 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
Call no.: JQ1745 .ก925562 2553Publication: [Mahā Sārakhām : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām], 2553 [2010] Publication: [มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม], 2553 [2010]Description: 44, 402 หน้าNotes: การประชุมจัดวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.Other title: Kānmư̄ang khō̜ng Rat læ Thō̜ngthin Thai phāitai krasǣ lōkāphiwat Other title: 11th National Conference on Political Science and Public Administration (2010) [Parallel title] | การเมืองของรัฐและท้องถิ่นไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ [Portion of title]Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การประชุมการบริหารรัฐกิจ -- ไทย -- การประชุมรัฐศาสตร์ -- สาระสังเขปการบริหารรัฐกิจ -- สาระสังเขปไทย -- การเมืองและการปกครอง -- การประชุมไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- การประชุมLOC classification: JQ1745 | .ก925562 2553
Contents:เวทีวิชาการ. กฎหมาย. กฎหมายและรัฐธรรมนูญ -- กระบวนการยุติธรรม -- การเมืองการปกครอง. การพัฒนาการทางการเมือง -- บทบาทสื่อกับการเมืองไทย -- ประเด็นข้ามชาติ : สิทธิมนุษยชน -- เศรษฐศาสตร์การเมือง : ความขัดแย้งทางการเมือง -- การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารส่วนท้องถิ่น. การบริหารและการปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง -- การจัดการความรู้ -- ชุมชนขัดแย้ง -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาอำนาจและความสัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประชาคมอาเซียนและลู่ทางความเป็นไปได้ -- ปัญหาเขตแดน -- คุณธรรมและจริยธรรม -- ชาติพันธุ์. การขจัดข้อขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ -- วิถีชีวิต -- บริหารรัฐกิจ. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ -- การบริหารจัดการพื้นที่และการวางผังเมือง -- การปรับตัวขององค์กรภาครัฐและเอกชน -- นโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐ -- พฤติกรรมองค์การ -- วัฒนธรรมทางการเมือง/การมีส่วนร่วมทางการเมือง/การเมืองภาคประชาชน -- สิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้ -- เวทีวิชาการบัณฑิต. การเมืองการปกครอง. การมีส่วนร่วมทางการเมือง/การเมืองภาคประชาชน -- การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ปรัชญาการเมือง/ทฤษฎีการเมือง -- การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย/การเมืองท้องถิ่น -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- อาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- จริยธรรมการบริหารและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ -- บริหารรัฐกิจ. การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ -- การบริหารการจัดการพื้นที่และการวางผังเมือง -- นโยบายสาธารณะ/การจัดการภาครัฐแนวใหม่/การจัดการหลักสูตร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks JQ1745 .ก925562 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014867544
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745 .ก92554 เสรีภาพ อำนาจ จริยธรรมกับการเมืองไทย : JQ1745 .ก92554 เสรีภาพ อำนาจ จริยธรรมกับการเมืองไทย : JQ1745 .ก925561 2552 ความขัดแย้งและทางออกของการเมืองไทย : JQ1745 .ก925562 2553 "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ : JQ1745 .ก925562 2554 ล. 1 "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย. เล่ม 1 / JQ1745 .ก925562 2554 ล. 1 "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย. เล่ม 1 / JQ1745 .ก925562 2554 ล. 2 "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ :

การประชุมจัดวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

เวทีวิชาการ. กฎหมาย. กฎหมายและรัฐธรรมนูญ -- กระบวนการยุติธรรม -- การเมืองการปกครอง. การพัฒนาการทางการเมือง -- บทบาทสื่อกับการเมืองไทย -- ประเด็นข้ามชาติ : สิทธิมนุษยชน -- เศรษฐศาสตร์การเมือง : ความขัดแย้งทางการเมือง -- การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารส่วนท้องถิ่น. การบริหารและการปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง -- การจัดการความรู้ -- ชุมชนขัดแย้ง -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาอำนาจและความสัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประชาคมอาเซียนและลู่ทางความเป็นไปได้ -- ปัญหาเขตแดน -- คุณธรรมและจริยธรรม -- ชาติพันธุ์. การขจัดข้อขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ -- วิถีชีวิต -- บริหารรัฐกิจ. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ -- การบริหารจัดการพื้นที่และการวางผังเมือง -- การปรับตัวขององค์กรภาครัฐและเอกชน -- นโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐ -- พฤติกรรมองค์การ -- วัฒนธรรมทางการเมือง/การมีส่วนร่วมทางการเมือง/การเมืองภาคประชาชน -- สิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้ -- เวทีวิชาการบัณฑิต. การเมืองการปกครอง. การมีส่วนร่วมทางการเมือง/การเมืองภาคประชาชน -- การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ปรัชญาการเมือง/ทฤษฎีการเมือง -- การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย/การเมืองท้องถิ่น -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- อาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- จริยธรรมการบริหารและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ -- บริหารรัฐกิจ. การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ -- การบริหารการจัดการพื้นที่และการวางผังเมือง -- นโยบายสาธารณะ/การจัดการภาครัฐแนวใหม่/การจัดการหลักสูตร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544