Pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 1 thưng bap 6 kǣkhai khamprakan læ čhamnō̜ng khrang thī 2 læ kānʻōn sitthi rīakrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2558 Phrarātchabanyat Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phō̜.Sō̜. 2539 wādūai khō̜sanyā thī mai pentham Phō̜.Sō̜. 2540 khumkhrō̜ng dek thī kœ̄t dōi ʻāsai theknōlōyī chūai kānčharœ̄nphan thāng kānphǣt Phō̜.Sō̜. 2558 / rūaprūam dōi Somchāi Phongphatthanāsin.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ถึงบรรพ 6 แก้ไขค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2 และการโอนสิทธิเรียกร้อง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.  (Text) (Text)

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin.
ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Call no.: LAW KPT 2015 658345Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Description: 576 หน้าISBN: 9786163941770; 6163941772Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit Phrarātchabanyat Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī mai pentham Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Dek thī Kœ̄t dōi ʻĀsai Theknōlōyī Chūai Kānčharœ̄nphan thāng Kānphǣt kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2558 Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 [Cover title] | ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [Spine title]Uniform titles: Laws, statutes, ect Subject(s): กฎหมายแพ่ง -- ไทยกฎหมายพาณิชย์ -- ไทยความรับผิดของราชการ -- ไทยละเมิด -- ไทยสัญญา -- ไทยเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ของมนุษย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2015 658345 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015022628
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2015 658345 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015022610
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2015 658332 กฎหมายใหม่ พ.ศ. 2558 / LAW KPT 2015 658332 กฎหมายใหม่ พ.ศ. 2558 / LAW KPT 2015 658345 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ถึงบรรพ 6 แก้ไขค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2 และการโอนสิทธิเรียกร้อง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 / LAW KPT 2015 658345 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ถึงบรรพ 6 แก้ไขค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2 และการโอนสิทธิเรียกร้อง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 / LAW KPT 2015 658348 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2558) "ฉบับแก้ไขค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2" / LAW KPT 2015 658348 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2558) "ฉบับแก้ไขค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2" / LAW KPT 2015 659485 คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544