นโยบายและกฎหมายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / โดย ยอดชาย ดาราศักดิ์.  (Text) (Text)

Yotxay Dalasack, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt.
ยอดชาย ดาราศักดิ์, 2525-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์
Call no.: KPT3249 .ย532 2558Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Description: 13, 156 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Policy and law on the promotion of small and medium enterprises in Lao PDR in the context of the ASEAN economic community [Added title page title]Subject(s): ธุรกิจขนาดย่อม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ลาวการส่งเสริมอุตสาหกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ลาวนโยบายส่งเสริม SMEs ลาวกฎหมายส่งเสริม SMEs ลาวนโยบายการส่งเสริม SMEs อาเซียนSMEsPolicy on the promotion of SMEs of Lao PDRLaw on the promotion of SMEs of Lao PDRPolicy on the Promotion of SMEs of ASEAN countriesLOC classification: KPT3249 | .ย532 2558Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Theses Theses Stacks KPT3249 .ย532 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014937560
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3223 .ช72 พ.ร.บ. ร่วมทุน 2535 หนามยอกอกอภิมหาโครงการ / KPT3242 .ส456 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : แนวคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์ และปัญหา : ฉบับรวมบทความ / KPT3249 .ค492 2551 โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / KPT3249 .ย532 2558 นโยบายและกฎหมายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / KPT3257 .ก964 2553 การปฏิบัติงานชั่งตวงวัด : KPT3272.ก44 ศ64 รายงานการศึกษา วิเคราะห์เรื่อง ความสอดคล้องของกฎหมายไทย กับกฎเกณฑ์ของแกตต์ / KPT3272 .ข63 2553 ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 :

วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544