Khamʻathibāi kotmāi čhattang sān pokkhrō̜ng læ withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng / Chānchai Sawǣngsak.

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.  (Text) (Text)

Chānchai Sawǣngsak,
ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-
Call no.: KPT2764 .ช62 2558Call no.: LAW KPT 2015 659473Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Edition: Phim khrang thī 9 kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 552 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162694127; 6162694127Subject(s): ศาลปกครอง -- ไทยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2764 | .ช62 2558
Contents:ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 1 ภาพรวม -- ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายที่สำคัญของต่างประเทศ -- ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิดในการจัดองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของต่างประเทศ -- บทที่ 2 แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง : ระบบของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานและความเป็นมาของการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 2 โครงสร้างและการจัดองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 3 คุณสมบัติและการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 4 คดีที่อยู่ในอำนาจขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศส -- บทที่ 3 แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่โต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองและให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครอง -- ส่วนที่ 1 ประเทศที่มีระบบศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมและเป็นเอกเทศจากฝ่ายบริหารด้วย : ศึกษากรณีของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน -- ส่วนที่ 2 ประเทศที่มีศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรม แต่การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย -- บทที่ 1 เหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย -- บทที่ 2 ความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา -- ส่วนที่ 1 ช่วงแรก (พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2516) เป็นช่วงของการหาข้อสรุปว่าควรหรือไม่ที่จะจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย -- ส่วนที่ 2 ช่วงที่สอง (พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2538) เป็นช่วงของการหาข้อสรุปว่าศาลปกครองที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นควรอยู่ในระบบศาลยุติธรรมตาม "ระบบศาลเดี่ยว" หรือควรแยกเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมตาม "ระบบศาลคู่" -- ส่วนที่ 3 ช่วงที่สาม (พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน) เป็นช่วงที่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้รัฐดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองเป็นระบบศาลคู่ -- บทที่ 3 ความพยายามในการพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย -- ส่วนที่ 1 เหตุผลและความจำเป็นของการสร้างระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย -- ส่วนที่ 2 แนวทางในการสร้างวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย -- บทที่ 4 ศาลปกครองเป็นองค์กรหนึ่งในบรรดาองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครอง ระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง -- บทที่ 1 โครงสร้างของศาลปกครอง -- บทที่ 2 ระบบตุลาการศาลปกครอง -- บทที่ 3 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง -- บทที่ 4 บทเฉพาะกาล -- บทที่ 5 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศาลปกครอง -- บทที่ 6 สำนักงานศาลปกครองและการบริหารงานศาลปกครองภาค 4 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- บทที่ 1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 -- ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 -- ส่วนที่ 3 ปัญหาการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 วรรคหนึ่ง ว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาททางปกครองที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลเท่านั้นหรือมีอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาททางปกครองเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาลด้วย -- ส่วนที่ 4 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -- บทที่ 2 คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ -- ส่วนที่ 2 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่ง -- ส่วนที่ 3 คดีที่ฟ้องขอให้สั่งห้ามการกระทำอื่นใด -- ส่วนที่ 4 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ส่วนที่ 5 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 6 คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 7 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- ส่วนที่ 8 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด -- ส่วนที่ 9 คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจ -- บทที่ 3 การกำหนดเขตอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น -- ส่วนที่ 2 คดีที่อยู่เขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด -- บทที่ 4 คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 คดีที่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติยกเว้นไว้มิให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 2 กรณีที่มีกฎหมายพิเศษตัดอำนาจของศาลปกครองไว้โดยเฉพาะ -- ส่วนที่ 3 กรณีที่ศาลปกครองมีแนวคำวินิจฉัยว่าไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 1 แหล่งที่มาของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 3 เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง -- ส่วนที่ 1 คำฟ้องต้องมีสาระสำคัญครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ -- ส่วนที่ 2 ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีและมีความสามารถในการฟ้องคดี -- ส่วนที่ 3 ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือนร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวแล้ว -- ส่วนที่ 4 ถ้าเป็นคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด -- ส่วนที่ 5 คำฟ้องที่ต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี -- ส่วนที่ 6 การฟ้องคดีต้องไม่เป็นการฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือฟ้องซ้ำ -- บทที่ 4 การยื่นคำฟ้องและการเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- ส่วนที่ 1 การยื่นคำฟ้อง -- ส่วนที่ 2 การเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน -- ส่วนที่ 3 การเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- บทที่ 5 องค์คณะพิจารณาพิพากษา การจ่ายสำนวน และการตรวจคำฟ้อง -- ส่วนที่ 1 องค์คณะพิจารณาพิพากษา -- ส่วนที่ 2 การจ่ายสำนวน -- ส่วนที่ 3 การตรวจคำฟ้องและการสั่งรับหรือไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา -- ส่วนที่ 4 การดำเนินการในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจศาล -- บทที่ 6 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการสรุปสำนวน -- ส่วนที่ 1 การแสวงหาข้อเท็จจริง -- ส่วนที่ 2 การสรุปสำนวนโดยตุลาการเจ้าของสำนวน -- ส่วนที่ 3 การตรวจสอบการสรุปสำนวนของตุลาการเจ้าของสำนวนโดยองค์คณะและการกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง -- บทที่ 7