Khamʻathibāi kotmāi čhattang sān pokkhrō̜ng læ withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng / Chānchai Sawǣngsak.

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.  (Text) (Text)

Chānchai Sawǣngsak,
ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-
Call no.: KPT2764 .ช62 2558Call no.: LAW KPT 2015 659473Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Edition: Phim khrang thī 9 kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 552 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162694127; 6162694127Subject(s): ศาลปกครอง -- ไทยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2764 | .ช62 2558
Contents:ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 1 ภาพรวม -- ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายที่สำคัญของต่างประเทศ -- ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิดในการจัดองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของต่างประเทศ -- บทที่ 2 แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง : ระบบของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานและความเป็นมาของการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 2 โครงสร้างและการจัดองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 3 คุณสมบัติและการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 4 คดีที่อยู่ในอำนาจขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศส -- บทที่ 3 แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่โต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองและให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครอง -- ส่วนที่ 1 ประเทศที่มีระบบศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมและเป็นเอกเทศจากฝ่ายบริหารด้วย : ศึกษากรณีของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน -- ส่วนที่ 2 ประเทศที่มีศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรม แต่การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย -- บทที่ 1 เหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย -- บทที่ 2 ความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา -- ส่วนที่ 1 ช่วงแรก (พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2516) เป็นช่วงของการหาข้อสรุปว่าควรหรือไม่ที่จะจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย -- ส่วนที่ 2 ช่วงที่สอง (พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2538) เป็นช่วงของการหาข้อสรุปว่าศาลปกครองที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นควรอยู่ในระบบศาลยุติธรรมตาม "ระบบศาลเดี่ยว" หรือควรแยกเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมตาม "ระบบศาลคู่" -- ส่วนที่ 3 ช่วงที่สาม (พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน) เป็นช่วงที่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้รัฐดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองเป็นระบบศาลคู่ -- บทที่ 3 ความพยายามในการพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย -- ส่วนที่ 1 เหตุผลและความจำเป็นของการสร้างระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย -- ส่วนที่ 2 แนวทางในการสร้างวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย -- บทที่ 4 ศาลปกครองเป็นองค์กรหนึ่งในบรรดาองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครอง ระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง -- บทที่ 1 โครงสร้างของศาลปกครอง -- บทที่ 2 ระบบตุลาการศาลปกครอง -- บทที่ 3 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง -- บทที่ 4 บทเฉพาะกาล -- บทที่ 5 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศาลปกครอง -- บทที่ 6 สำนักงานศาลปกครองและการบริหารงานศาลปกครองภาค 4 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- บทที่ 1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 -- ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 -- ส่วนที่ 3 ปัญหาการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 วรรคหนึ่ง ว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาททางปกครองที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลเท่านั้นหรือมีอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาททางปกครองเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาลด้วย -- ส่วนที่ 4 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -- บทที่ 2 คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ -- ส่วนที่ 2 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่ง -- ส่วนที่ 3 คดีที่ฟ้องขอให้สั่งห้ามการกระทำอื่นใด -- ส่วนที่ 4 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ส่วนที่ 5 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 6 คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 7 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- ส่วนที่ 8 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด -- ส่วนที่ 9 คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจ -- บทที่ 3 การกำหนดเขตอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น -- ส่วนที่ 2 คดีที่อยู่เขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด -- บทที่ 4 คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 คดีที่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติยกเว้นไว้มิให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 2 กรณีที่มีกฎหมายพิเศษตัดอำนาจของศาลปกครองไว้โดยเฉพาะ -- ส่วนที่ 3 กรณีที่ศาลปกครองมีแนวคำวินิจฉัยว่าไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 1 แหล่งที่มาของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 3 เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง -- ส่วนที่ 1 คำฟ้องต้องมีสาระสำคัญครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ -- ส่วนที่ 2 ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีและมีความสามารถในการฟ้องคดี -- ส่วนที่ 3 ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือนร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวแล้ว -- ส่วนที่ 4 ถ้าเป็นคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด -- ส่วนที่ 5 คำฟ้องที่ต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี -- ส่วนที่ 6 การฟ้องคดีต้องไม่เป็นการฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือฟ้องซ้ำ -- บทที่ 4 การยื่นคำฟ้องและการเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- ส่วนที่ 1 การยื่นคำฟ้อง -- ส่วนที่ 2 การเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน -- ส่วนที่ 3 การเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- บทที่ 5 องค์คณะพิจารณาพิพากษา การจ่ายสำนวน และการตรวจคำฟ้อง -- ส่วนที่ 1 องค์คณะพิจารณาพิพากษา -- ส่วนที่ 2 การจ่ายสำนวน -- ส่วนที่ 3 การตรวจคำฟ้องและการสั่งรับหรือไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา -- ส่วนที่ 4 การดำเนินการในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจศาล -- บทที่ 6 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการสรุปสำนวน -- ส่วนที่ 1 การแสวงหาข้อเท็จจริง -- ส่วนที่ 2 การสรุปสำนวนโดยตุลาการเจ้าของสำนวน -- ส่วนที่ 3 การตรวจสอบการสรุปสำนวนของตุลาการเจ้าของสำนวนโดยองค์คณะและการกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง -- บทที่ 7 การแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี -- ส่วนที่ 1 การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของตุลาการผู้แถลงคดี -- ส่วนที่ 2 การจัดทำและการเสนอคำแถลงการณ์ -- บทที่ 8 การนั่งพิจารณาคดี -- ส่วนที่ 1 การดำเนินกระบวนพิจารณาก่อนการนั่งพิจารณาคดี -- ส่วนที่ 2 การดำเนินกระบวนพิจารณาในวันนั่งพิจารณาคดีบทที่ 9 การทำคำพิพากษาและคำสั่ง -- ส่วนที่ 1 การประชุมปรึกษาคดี -- ส่วนที่ 2 การจัดทำคำพิพากษาและคำสั่ง -- ส่วนที่ 3 การอ่านผล ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองการแก้ไขและการเผยแพร่ -- บทที่ 10 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา -- ส่วนที่ 1 การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง -- ส่วนที่ 2 การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว -- บทที่ 11 การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี การทิ้งฟ้อง และการถอนคำฟ้อง -- ส่วนที่ 1 การร้องสอด -- ส่วนที่ 2 การรวมคดี -- ส่วนที่ 3 การแยกคดี -- ส่วนที่ 4 การโอนคดี -- ส่วนที่ 5 การทิ้งฟ้อง -- ส่วนที่ 6 การถอนคำฟ้อง -- บทที่ 12 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด -- ส่วนที่ 1 วิธีพิจารณาคดีที่เป็นการฟ้องตรง -- ส่วนที่ 2 วิธีพิจารณาคดีที่เป็นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น -- บทที่ 13 การขอให้พิจารณาคดีใหม่ -- ส่วนที่ 1 บุคคลและกรณีที่อาจขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ -- ส่วนที่ 2 เงื่อนไขในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ -- บทที่ 14 การบังคับคดี -- ส่วนที่ 1 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- ส่วนที่ 2 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร -- ส่วนที่ 3 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 4 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- ส่วนที่ 5 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำ -- ส่วนที่ 6 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง -- ส่วนที่ 7 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง -- บทที่ 15 ความเชื่อมโยงของกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการปกครองกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกันโดยสภาพของหลักกฎหมายในกฎหมายทั้งสองฉบับ -- ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงกันเฉพาะจุดในกฎหมายทั้งสองฉบับภาค 6 แนวปฎิบัติของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครอง และข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง -- บทที่ 1 แนวปฏิบัติของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครอง -- ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีปกครองโดยทั่วไป -- ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับอำนาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีการฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีปัญหาเกี่ยวพันกับสิทธิในที่ดิน -- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองของต่างประเทศเกี่ยวกับการแบ่งเขตอำนาจระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครองและการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีประเด็นซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลอื่น -- ส่วนที่ 2 บทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 3 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด และความเห็นของตุลาการศาลปกครองที่เห็นว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีประเด็นเกี่ยวพันกับสิทธิในที่ดินอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 4 ความเห็นของผู้เขียน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015062467
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015101695
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015101703
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015101711
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015059703
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015059711
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015180533
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015051510
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015051528
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015051536
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015051544
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015051551
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015051569
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/08/2021 31379015051445
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015051452
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015051460
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015051478
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015051486
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015051494
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015051502
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ช62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015051437
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 1 ภาพรวม -- ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายที่สำคัญของต่างประเทศ -- ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิดในการจัดองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของต่างประเทศ -- บทที่ 2 แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง : ระบบของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานและความเป็นมาของการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 2 โครงสร้างและการจัดองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 3 คุณสมบัติและการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 4 คดีที่อยู่ในอำนาจขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศส -- บทที่ 3 แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่โต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองและให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครอง -- ส่วนที่ 1 ประเทศที่มีระบบศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมและเป็นเอกเทศจากฝ่ายบริหารด้วย : ศึกษากรณีของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน -- ส่วนที่ 2 ประเทศที่มีศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรม แต่การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเป็นอำนาจของศาลยุติธรรม

ภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย -- บทที่ 1 เหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย -- บทที่ 2 ความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา -- ส่วนที่ 1 ช่วงแรก (พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2516) เป็นช่วงของการหาข้อสรุปว่าควรหรือไม่ที่จะจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย -- ส่วนที่ 2 ช่วงที่สอง (พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2538) เป็นช่วงของการหาข้อสรุปว่าศาลปกครองที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นควรอยู่ในระบบศาลยุติธรรมตาม "ระบบศาลเดี่ยว" หรือควรแยกเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมตาม "ระบบศาลคู่" -- ส่วนที่ 3 ช่วงที่สาม (พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน) เป็นช่วงที่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้รัฐดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองเป็นระบบศาลคู่ -- บทที่ 3 ความพยายามในการพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย -- ส่วนที่ 1 เหตุผลและความจำเป็นของการสร้างระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย -- ส่วนที่ 2 แนวทางในการสร้างวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย -- บทที่ 4 ศาลปกครองเป็นองค์กรหนึ่งในบรรดาองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครอง ระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง -- บทที่ 1 โครงสร้างของศาลปกครอง -- บทที่ 2 ระบบตุลาการศาลปกครอง -- บทที่ 3 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง -- บทที่ 4 บทเฉพาะกาล -- บทที่ 5 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศาลปกครอง -- บทที่ 6 สำนักงานศาลปกครองและการบริหารงานศาลปกครอง

ภาค 4 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- บทที่ 1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 -- ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 -- ส่วนที่ 3 ปัญหาการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 วรรคหนึ่ง ว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาททางปกครองที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลเท่านั้นหรือมีอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาททางปกครองเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาลด้วย -- ส่วนที่ 4 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -- บทที่ 2 คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ -- ส่วนที่ 2 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่ง -- ส่วนที่ 3 คดีที่ฟ้องขอให้สั่งห้ามการกระทำอื่นใด -- ส่วนที่ 4 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ส่วนที่ 5 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 6 คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 7 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- ส่วนที่ 8 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด -- ส่วนที่ 9 คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจ -- บทที่ 3 การกำหนดเขตอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น -- ส่วนที่ 2 คดีที่อยู่เขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด -- บทที่ 4 คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 คดีที่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติยกเว้นไว้มิให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 2 กรณีที่มีกฎหมายพิเศษตัดอำนาจของศาลปกครองไว้โดยเฉพาะ -- ส่วนที่ 3 กรณีที่ศาลปกครองมีแนวคำวินิจฉัยว่าไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 1 แหล่งที่มาของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 3 เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง -- ส่วนที่ 1 คำฟ้องต้องมีสาระสำคัญครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ -- ส่วนที่ 2 ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีและมีความสามารถในการฟ้องคดี -- ส่วนที่ 3 ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือนร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวแล้ว -- ส่วนที่ 4 ถ้าเป็นคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด -- ส่วนที่ 5 คำฟ้องที่ต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี -- ส่วนที่ 6 การฟ้องคดีต้องไม่เป็นการฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือฟ้องซ้ำ -- บทที่ 4 การยื่นคำฟ้องและการเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- ส่วนที่ 1 การยื่นคำฟ้อง -- ส่วนที่ 2 การเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน -- ส่วนที่ 3 การเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- บทที่ 5 องค์คณะพิจารณาพิพากษา การจ่ายสำนวน และการตรวจคำฟ้อง -- ส่วนที่ 1 องค์คณะพิจารณาพิพากษา -- ส่วนที่ 2 การจ่ายสำนวน -- ส่วนที่ 3 การตรวจคำฟ้องและการสั่งรับหรือไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา -- ส่วนที่ 4 การดำเนินการในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจศาล -- บทที่ 6 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการสรุปสำนวน -- ส่วนที่ 1 การแสวงหาข้อเท็จจริง -- ส่วนที่ 2 การสรุปสำนวนโดยตุลาการเจ้าของสำนวน -- ส่วนที่ 3 การตรวจสอบการสรุปสำนวนของตุลาการเจ้าของสำนวนโดยองค์คณะและการกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง -- บทที่ 7 การแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี -- ส่วนที่ 1 การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของตุลาการผู้แถลงคดี -- ส่วนที่ 2 การจัดทำและการเสนอคำแถลงการณ์ -- บทที่ 8 การนั่งพิจารณาคดี -- ส่วนที่ 1 การดำเนินกระบวนพิจารณาก่อนการนั่งพิจารณาคดี -- ส่วนที่ 2 การดำเนินกระบวนพิจารณาในวันนั่งพิจารณาคดี

บทที่ 9 การทำคำพิพากษาและคำสั่ง -- ส่วนที่ 1 การประชุมปรึกษาคดี -- ส่วนที่ 2 การจัดทำคำพิพากษาและคำสั่ง -- ส่วนที่ 3 การอ่านผล ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองการแก้ไขและการเผยแพร่ -- บทที่ 10 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา -- ส่วนที่ 1 การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง -- ส่วนที่ 2 การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว -- บทที่ 11 การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี การทิ้งฟ้อง และการถอนคำฟ้อง -- ส่วนที่ 1 การร้องสอด -- ส่วนที่ 2 การรวมคดี -- ส่วนที่ 3 การแยกคดี -- ส่วนที่ 4 การโอนคดี -- ส่วนที่ 5 การทิ้งฟ้อง -- ส่วนที่ 6 การถอนคำฟ้อง -- บทที่ 12 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด -- ส่วนที่ 1 วิธีพิจารณาคดีที่เป็นการฟ้องตรง -- ส่วนที่ 2 วิธีพิจารณาคดีที่เป็นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น -- บทที่ 13 การขอให้พิจารณาคดีใหม่ -- ส่วนที่ 1 บุคคลและกรณีที่อาจขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ -- ส่วนที่ 2 เงื่อนไขในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ -- บทที่ 14 การบังคับคดี -- ส่วนที่ 1 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- ส่วนที่ 2 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร -- ส่วนที่ 3 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 4 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- ส่วนที่ 5 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำ -- ส่วนที่ 6 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง -- ส่วนที่ 7 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง -- บทที่ 15 ความเชื่อมโยงของกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการปกครองกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกันโดยสภาพของหลักกฎหมายในกฎหมายทั้งสองฉบับ -- ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงกันเฉพาะจุดในกฎหมายทั้งสองฉบับ

ภาค 6 แนวปฎิบัติของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครอง และข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง -- บทที่ 1 แนวปฏิบัติของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครอง -- ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีปกครองโดยทั่วไป -- ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับอำนาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีการฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีปัญหาเกี่ยวพันกับสิทธิในที่ดิน -- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองของต่างประเทศเกี่ยวกับการแบ่งเขตอำนาจระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครองและการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีประเด็นซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลอื่น -- ส่วนที่ 2 บทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 3 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด และความเห็นของตุลาการศาลปกครองที่เห็นว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีประเด็นเกี่ยวพันกับสิทธิในที่ดินอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 4 ความเห็นของผู้เขียน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544