Kham ʻathibāi kotmāi rawāng prathēt / Prasit Piwāwatthanaphānit.

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.  (Text) (Text)

Prasit Piwāwatthanaphānit.
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
Call no.: KZ3410 .ป465 2559Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Edition: Chabap Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 21, 586 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786163142214; 6163142217Other title: Kotmāi rawāng prathēt Other title: กฎหมายระหว่างประเทศ [Portion of title]Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศLOC classification: KZ3410 | .ป465 2559
Contents:บทที่ 11 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนากฎหมายภาคสงครามและอนุสัญญาเจนีวาของประเทศไทย -- บทที่ 12 กฎหมายมนุษยธรรมกับความเกี่ยวพันกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ -- ภาคผนวก ก พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับกิจการการต่างประเทศ -- รัฐธรรมนูญกับกิจการการต่างประเทศ -- ข้อสังเกตบางประการกรณีคดีปราสาทพระวิหาร : มุมมองตามกฎหมายระหว่างประเทศ -- บทบาทของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนระหว่างรัฐ.ภาคหนึ่ง กฎหมายระหว่างประเทศภาคสันติ -- บทที่ 1 สังคมระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ -- บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ -- บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา -- บทที่ 4 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ -- บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน -- บทที่ 6 การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล -- บทที่ 7 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ -- บทที่ 8 ความรับผิดชอบของรัฐ -- บทที่ 9 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตและการกงสุล -- ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางการทูต -- ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ทางกงสุล -- บทที่ 10 การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี -- ภาคสอง กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ -- บทที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กำลังทางทหาร -- บทที่ 2 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ -- บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของสงครามและการขัดกันด้วยอาวุธ -- บทที่ 4 เขตหรือพื้นที่กับการใช้กำลังทางทหาร -- บทที่ 5 บุคคลที่เป็นเป้าหมายทางทหารและบุคคลที่ได้รับการปกป้องจากการถูกโจมตีรวมทั้งยานพาหนะที่ได้รับการคุ้มครอง -- บทที่ 6 กฎเกณฑ์พื้นฐานของการใช้อาวุธและวิธีการการใช้กำลัง -- ส่วนที่ 1 กฎหมายเฮก -- ส่วนที่ 2 กฎหมายเจนีวา -- บทที่ 7 สถานะความเป็นกลางตามกฎหมายระหว่างประเทศ -- บทที่ 8 การขัดกันด้วยอาวุธภายในประเทศ -- บทที่ 9 การสิ้นสุดของความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างรัฐผู้เป็นฝ่ายในสงคราม -- บทที่ 10 บทบาทขององค์กรในทางมนุษยธรรมกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-04 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .ป465 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 25/04/2021 31379014242284
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .ป465 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 23/04/2021 31379014242292
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .ป465 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 24/04/2021 31379015363857
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KZ3410 .ป465 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 17/04/2021 31379015363816
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ3410 .ป465 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/04/2021 31379015363824
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ3410 .ป465 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015363832
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .ป465 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 20/04/2021 31379015152904
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .ป465 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 07/04/2021 31379015152912
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .ป465 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015152920
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .ป465 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015152938
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 11 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนากฎหมายภาคสงครามและอนุสัญญาเจนีวาของประเทศไทย -- บทที่ 12 กฎหมายมนุษยธรรมกับความเกี่ยวพันกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ -- ภาคผนวก ก พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับกิจการการต่างประเทศ -- รัฐธรรมนูญกับกิจการการต่างประเทศ -- ข้อสังเกตบางประการกรณีคดีปราสาทพระวิหาร : มุมมองตามกฎหมายระหว่างประเทศ -- บทบาทของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนระหว่างรัฐ.

ภาคหนึ่ง กฎหมายระหว่างประเทศภาคสันติ -- บทที่ 1 สังคมระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ -- บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ -- บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา -- บทที่ 4 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ -- บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน -- บทที่ 6 การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล -- บทที่ 7 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ -- บทที่ 8 ความรับผิดชอบของรัฐ -- บทที่ 9 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตและการกงสุล -- ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางการทูต -- ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ทางกงสุล -- บทที่ 10 การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี -- ภาคสอง กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ -- บทที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กำลังทางทหาร -- บทที่ 2 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ -- บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของสงครามและการขัดกันด้วยอาวุธ -- บทที่ 4 เขตหรือพื้นที่กับการใช้กำลังทางทหาร -- บทที่ 5 บุคคลที่เป็นเป้าหมายทางทหารและบุคคลที่ได้รับการปกป้องจากการถูกโจมตีรวมทั้งยานพาหนะที่ได้รับการคุ้มครอง -- บทที่ 6 กฎเกณฑ์พื้นฐานของการใช้อาวุธและวิธีการการใช้กำลัง -- ส่วนที่ 1 กฎหมายเฮก -- ส่วนที่ 2 กฎหมายเจนีวา -- บทที่ 7 สถานะความเป็นกลางตามกฎหมายระหว่างประเทศ -- บทที่ 8 การขัดกันด้วยอาวุธภายในประเทศ -- บทที่ 9 การสิ้นสุดของความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างรัฐผู้เป็นฝ่ายในสงคราม -- บทที่ 10 บทบาทขององค์กรในทางมนุษยธรรมกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544