Phrarātchabanyat Sān Yaowachon læ Khrō̜pkhrūa læ Phičhāranā Khadī Yaowachon læ Khrō̜pkhrūa Phō̜.Sō̜. 2553 ; Khumkhrō̜ng Dek Phō̜.Sō̜. 2546 ; Khumkhrō̜ng Phūthūkkratham dūai Khwāmrunrǣng nai Khrō̜pkhrūa Phō̜.Sō̜. 2550 / doī Somchai Thikhāʻuttamākō̜n.

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ; คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ; คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 / โดย สมชัย ทีฆาอุตมากร.  (Text) (Text)

Somchai Thīkhāʻuttamākō̜n.
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
Call no.: KPT4720 .ส426 2559Publication: [Krung Thēp... : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2559 [2016]Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 486 หน้าNotes: แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ; พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ; พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 : พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต. 2555.Other title: Phrarātchabanyat Sān Yaowachon læ Khrō̜pkhrūa læ Phičhāranā Khadī Yaowachon læ Khrō̜pkhrūa Phō̜.Sō̜. 2553 ; Khumkhrō̜ng Dek Phō̜.Sō̜. 2546 ; Khumkhrō̜ng Phūthūkkratham dūai Khwāmrunrǣng nai Khrō̜pkhrūa Phō̜.Sō̜. 2550 (chabap sombūn) Other title: Phrarātchabanyat Sān Yaowachon læ Khrō̜pkhrūa læ Phičhāranā Khadī Yaowachon læ Khrō̜pkhrūa Other title: พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ; คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ; คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (ฉบับสมบูรณ์) [Cover title] | พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว [Spine title]Subject(s): ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทยการบริหารงานยุติธรรมด้านเยาวชน -- ไทยเด็ก -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยความรุนแรงในครอบครัว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT4720 | .ส426 2559
Contents:พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 -- บทเฉพาะกาล -- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 -- บทเฉพาะกาล -- พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. 2558 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. 2559 -- ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2539 ถึง ปัจจุบัน -- ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4720 .ส426 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015321558
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4720 .ส426 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015321566
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4720 .ส426 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015321541
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4720 .ส426 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 11/02/2022 31379015321533
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT4720 .ส73 2550 ข้อสังเกตทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 / KPT4720 .ส426 2555 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ; พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ; พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 : พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต / KPT4720 .ส426 2559 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ; คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ; คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 / KPT4720 .ส426 2559 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ; คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ; คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 / KPT4720 .ส633 คู่มือแนวทางปฏิบัติของศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 / KPT4720 .ส756 2552 สภาพปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อรองรับการบริหารงานในศาลเยาวชนและครอบครัวทั้งระบบ / KPT4720 .อ62 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว /

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ; พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ; พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 : พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต. 2555.

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 -- บทเฉพาะกาล -- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 -- บทเฉพาะกาล -- พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. 2558 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. 2559 -- ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2539 ถึง ปัจจุบัน -- ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544