Kotmāi pokkhrō̜ng / Nanthawat Bō̜ramānan.

กฎหมายปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์.  (Text) (Text)

Nanthawat Bǭramānan.
นันทวัฒน์ บรมานันท์
Call no.: KPT2720 .น63 2560Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Edition: Phim khrang thī 5, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 556 หน้าISBN: 9786162696015; 6162696014Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยกฎหมายปกครองLOC classification: KPT2720 | .น63 2560
Contents:ภาค 1 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง -- บทที่ 1 การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน -- บทที่ 2 พัฒนาการของกฎหมายปกครอง -- ภาค 2 การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 3 หลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 4 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง -- บทที่ 5 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค -- บทที่ 6 วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 7 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 8 รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ -- ภาค 3 ขอบเขตของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 9 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง -- ภาค 4 รูปแบบของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 10 ตำราจทางปกครอง -- บทที่ 11 บริการสาธารณะ -- ภาค 5 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 12 นิติกรรมฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 13 สัญญาทางปกครอง -- ภาค 6 การควบคุมการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 14 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง -- บทที่ 15 องค์กรที่มีหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายปกครอง -- บทที่ 16 การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 17 ความรับผิดของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 18 กฎหมายสำคัญบางฉบับเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศไทย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .น63 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014248141

ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .น63 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014243167

ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .น63 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014243175

ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .น63 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014240965

ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .น63 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379015524136
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .น63 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015524144
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .น63 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015472708
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .น63 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015472724
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .น63 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015472690
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .น63 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 23/02/2022 31379008411689
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .น63 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379015524110
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .น63 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379015524128
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 1 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง -- บทที่ 1 การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน -- บทที่ 2 พัฒนาการของกฎหมายปกครอง -- ภาค 2 การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 3 หลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 4 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง -- บทที่ 5 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค -- บทที่ 6 วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 7 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 8 รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ -- ภาค 3 ขอบเขตของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 9 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง -- ภาค 4 รูปแบบของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 10 ตำราจทางปกครอง -- บทที่ 11 บริการสาธารณะ -- ภาค 5 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 12 นิติกรรมฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 13 สัญญาทางปกครอง -- ภาค 6 การควบคุมการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 14 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง -- บทที่ 15 องค์กรที่มีหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายปกครอง -- บทที่ 16 การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 17 ความรับผิดของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 18 กฎหมายสำคัญบางฉบับเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544