มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

Khwāmrū kotmāi thūapai = Introduction to law / Somyot Chư̄athai.

ความรู้กฎหมายทั่วไป = Introduction to law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai.
By: สมยศ เชื้อไทย.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: K155 .ส44 2561Publication: Krung thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Edition: Phim khrang thī 24, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 24, แก้ไขเพิ่มเติม.Description: 231 หน้า : ภาพประกอบ.ISBN: 9786162697043; 6162697045.Other title: Khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Khwāmrū kotmāi thūapai : khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Introduction to law [Parallel title] | คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป [Other title] | ความรู้กฎหมายทั่วไป : คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป [Spine title].Subject(s): กฎหมาย -- ประวัติ | กฎหมาย -- การศึกษาและการสอน | กฎหมายแพ่ง
Contents:
ข้อความเบื้องต้น (Introduction) -- ก. การศึกษากฎหมาย -- ข. วิธีการศึกษากฎหมาย -- ค. วิชานิติศาสตร์ -- ง. ประมวลกฎหมาย -- จ. ระบบกฎหมาย -- ฉ. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) -- บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และกฎหมาย (Social state and law) -- ส่วนที่ 1 จากสังคมไปสู่รัฐ -- ส่วนที่ 2 จากศีลธรรมไปสู่กฎหมาย -- ส่วนที่ 3. วิวัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค -- ส่วนที่ 4. กระบวนนิติบัญญัติในสมัยใหม่ -- ส่วนที่ 5. ลักษณะของกฎหมายและการปกครองภายใต้กฎหมาย -- บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย (Source of law) -- ส่วนที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- ส่วนที่ 2 บ่อเกิดประเภทกฎหมายบัญญัติ -- ส่วนที่ 3 บ่อเกิดประเภทกฎหมายที่มิได้บัญญัติ -- ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างจารีตประเพณีกับกฎหมายลายลักษณ์อักษร -- บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย -- ส่วนที่ 1 ขอบเขตในแง่เวลา -- ส่วนที่ 2 ขอบเขตในแง่บุคคล -- ส่วนที่ 3 ขอบเขตในแง่ดินแดน -- บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย (Classification of law) -- ส่วนที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- ส่วนที่ 2 การจัดแบ่งหมวดหมู่ของกฎหมาย -- บทที่ 5 ประเภทของบทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร -- ส่วนที่ 1 โครงสร้างของบทบัญญัติ -- ส่วนที่ 2 บทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรประเภทต่าง ๆ -- บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่น ๆ (Basic concept of law) -- ส่วนที่ 1 ความหมายของสิทธิ หน้าที่และคำอื่น ๆ ที่คล้ายคลึง -- ส่วนที่ 2 ประเภทต่าง ๆ ของสิทธิ -- สิทธิมหาชน -- สิทธิเอกชน -- ส่วนที่ 3 การใช้และการคุ้มครองสิทธิ -- บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย (Juristic method) -- ส่วนที่ 1 การใช้กฎหมาย -- ส่วนที่ 2 การตีความกฎหมาย -- ส่วนที่ 3 การใช้กฎหมายโดยการเทียบเคียง (Analogy) -- ภาคผนวก Civil law : ความหมายในระบบกฎหมายและนิติศาสตร์ -- ทฤษฎีกฎหมายสามชั้นของ ดร.ปรีดี -- วิธีตอบปัญหากฎหมาย -- คำถามทดสอบความเข้าใจ.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW New Book 2018-08-01-15 (tha) | TULAW-New-Books 2018-08-1-15 (tha)
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K155 .ส44 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015548820
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K155 .ส44 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379008419047
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K155 .ส44 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379008419062
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books K155 .ส44 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2019 31379015618706
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books K155 .ส44 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 29/01/2019 31379015630636
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books K155 .ส44 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 27/01/2019 31379015630669
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K155 .ส44 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015632418
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K155 .ส44 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2019 31379008419039
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K155 .ส44 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 29/01/2019 31379015630685
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K155 .ส44 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 22/01/2019 31379015630651
Total holds: 0

ข้อความเบื้องต้น (Introduction) -- ก. การศึกษากฎหมาย -- ข. วิธีการศึกษากฎหมาย -- ค. วิชานิติศาสตร์ -- ง. ประมวลกฎหมาย -- จ. ระบบกฎหมาย -- ฉ. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) -- บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และกฎหมาย (Social state and law) -- ส่วนที่ 1 จากสังคมไปสู่รัฐ -- ส่วนที่ 2 จากศีลธรรมไปสู่กฎหมาย -- ส่วนที่ 3. วิวัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค -- ส่วนที่ 4. กระบวนนิติบัญญัติในสมัยใหม่ -- ส่วนที่ 5. ลักษณะของกฎหมายและการปกครองภายใต้กฎหมาย -- บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย (Source of law) -- ส่วนที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- ส่วนที่ 2 บ่อเกิดประเภทกฎหมายบัญญัติ -- ส่วนที่ 3 บ่อเกิดประเภทกฎหมายที่มิได้บัญญัติ -- ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างจารีตประเพณีกับกฎหมายลายลักษณ์อักษร -- บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย -- ส่วนที่ 1 ขอบเขตในแง่เวลา -- ส่วนที่ 2 ขอบเขตในแง่บุคคล -- ส่วนที่ 3 ขอบเขตในแง่ดินแดน -- บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย (Classification of law) -- ส่วนที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- ส่วนที่ 2 การจัดแบ่งหมวดหมู่ของกฎหมาย -- บทที่ 5 ประเภทของบทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร -- ส่วนที่ 1 โครงสร้างของบทบัญญัติ -- ส่วนที่ 2 บทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรประเภทต่าง ๆ -- บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่น ๆ (Basic concept of law) -- ส่วนที่ 1 ความหมายของสิทธิ หน้าที่และคำอื่น ๆ ที่คล้ายคลึง -- ส่วนที่ 2 ประเภทต่าง ๆ ของสิทธิ -- สิทธิมหาชน -- สิทธิเอกชน -- ส่วนที่ 3 การใช้และการคุ้มครองสิทธิ -- บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย (Juristic method) -- ส่วนที่ 1 การใช้กฎหมาย -- ส่วนที่ 2 การตีความกฎหมาย -- ส่วนที่ 3 การใช้กฎหมายโดยการเทียบเคียง (Analogy) -- ภาคผนวก Civil law : ความหมายในระบบกฎหมายและนิติศาสตร์ -- ทฤษฎีกฎหมายสามชั้นของ ดร.ปรีดี -- วิธีตอบปัญหากฎหมาย -- คำถามทดสอบความเข้าใจ.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305