Rǣngngān kap khwāmmaipentham : panhā læ thāngʻō̜k : rāingān wičhai chabap sombūn / Naphāphō̜n ʻAtiwānitchayaphong læ khana.

แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและทางออก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / นภาพร อติวานิชยพงศ์ และคณะ.  (Text) (Text)

Naphāphō̜n ʻAtiwānitchayaphong. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp.
นภาพร อติวานิชยพงศ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Call no.: HD4824.5.ท9 น46 2555 Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Wičhai Sangkhom Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบNotes: รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)Subject(s): แรงงาน -- วิจัย -- ไทยคุณภาพชีวิต -- วิจัยคนงานต่างชาติชาวไทย -- วิจัยคนงานต่างชาติ -- ไทย -- วิจัยงานวิจัย / ResearchLOC classification: HD4824.5.ท9 | น46 2555
Contents:บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ โครงการวิจัยความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและแรงงาน / นภาพร อติวานิชยพงศ์ -- ส่วนที่ 1 การศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้างของแรงงานไทยกับความไม่เป็นธรรมและสังคมสุขภาวะ / เสาวลักษณ์ ชายทวีป, โสภิณ จิระเกียรติกุล -- ส่วนที่ 2 ทัศนะต่อความไม่เป็นธรรมทางสังคมของแรงงาน / นภาพร อติวานิชยพงศ์, สุธิรา ลีนคำ -- ส่วนที่ 3 แรงงานนอกระบบและการคุ้มครองทางสังคม : กรณีผู้ทำการผลิตที่บ้าน / พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- ส่วนที่ 4 ความมั่นคงในชีวิตของแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ / กัณณิกา อังศุธนสมบัติ, บังอร ธรรมสอน, ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ -- ส่วนที่ 5 ปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการสังคมของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในมิติแรงงาน / ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์, จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ -- ส่วนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติ / บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, รำพึง จำปากุล, ณัฐพงษ์ มณีกร -- ส่วนที่ 7 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งและเอกภาพของขบวนการแรงงานไทย / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา -- บทสังเคราะห์ แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย / นภาพร อติวานิชยพงศ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD4824.5.ท9 น46 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379014007471
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD4824.5.ท9 น46 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014007448
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD4824.5.ท9 น46 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379014007455
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HD4824.5.ท9 น46 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014007463
รายการจองทั้งหมด: 0

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ โครงการวิจัยความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและแรงงาน / นภาพร อติวานิชยพงศ์ -- ส่วนที่ 1 การศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้างของแรงงานไทยกับความไม่เป็นธรรมและสังคมสุขภาวะ / เสาวลักษณ์ ชายทวีป, โสภิณ จิระเกียรติกุล -- ส่วนที่ 2 ทัศนะต่อความไม่เป็นธรรมทางสังคมของแรงงาน / นภาพร อติวานิชยพงศ์, สุธิรา ลีนคำ -- ส่วนที่ 3 แรงงานนอกระบบและการคุ้มครองทางสังคม : กรณีผู้ทำการผลิตที่บ้าน / พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- ส่วนที่ 4 ความมั่นคงในชีวิตของแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ / กัณณิกา อังศุธนสมบัติ, บังอร ธรรมสอน, ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ -- ส่วนที่ 5 ปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการสังคมของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในมิติแรงงาน / ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์, จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ -- ส่วนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติ / บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, รำพึง จำปากุล, ณัฐพงษ์ มณีกร -- ส่วนที่ 7 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งและเอกภาพของขบวนการแรงงานไทย / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา -- บทสังเคราะห์ แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย / นภาพร อติวานิชยพงศ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544