Mummō̜ng mum khit 12 : thun fưk ʻoprom phư̄a phatthanā khārātchakān phonlarư̄an sāman thī patibat rātchakān nai phūmiphāk / Samnakngān Kō̜.Phō̜.

มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค / สำนักงาน ก.พ.  (Text) (Text)

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Call no.: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743866 2562Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 224 หน้า : ภาพประกอบNotes: ทุนฝึกอบรมในประเทศไทยและต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น.Other title: Thun fưk ʻoprom phư̄a phatthanā khārātchakān phonlarư̄an sāman thī patibat rātchakān nai phūmiphāk Other title: ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค [Portion of title]Subject(s): การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน -- ไทยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ -- ไทยนวัตกรรมทางการเกษตรเทคโนโลยีสารสนเทศ -- แง่เศรษฐกิจไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรมLOC classification: JQ1746.ฮ13ฝ6 | ม743866 2562
Contents:แนวทางการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดี กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) / ธนวัฒน์ จิตโสภณปัญญา, ปริญญา กำแหง และ อรุณี เอื้อภวิช -- ข้อเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน/ พงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์, สุรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ และ ชวนชม ดีรัศมี -- ข้อเสนอแก้ไขปัญหาสัปปะรดราคาตกต่ำจังหวัดราชบุรีผ่านการสร้างเนื้อหาการตลาด (Content marketing) และการบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1/ ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ -- ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 -- การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) / ละมัย โพธิ์สูง, กรกนก นะระแสน และ องอาจ นิ่มเป๋า -- การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2/ ประภาส สีหานอก ... [และคนอื่น ๆ] -- แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) / ปราณี วงศ์บุตร, สุทธิพจน์ เสริมรัมยต์ และ พันธิวา พรมเพียงช้าง -- ข้อเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ)การพัฒนาสินค้าผ้าครามย้อมสีธรรมชาติสกลนครเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (Sakonnakhon : City of Kram) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร มุกดาหาร นครพนม) / ยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ -- โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการตามรอยอารยธรรมขอม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มนครชัยบุรินทร์) / อารีรัตน์ สุนทรเสนาะ, พิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี และ จริยา ดีเสมอ -- การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร) / เพชรรัตน์ สมเสนาะ, รัชนีกร พบบุญ และ จุฑาทิพย์ ขอสุข -- การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) / ชาดา สิมประดิษฐ์พันธุ์ -- เศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์กับการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) / สมพล ห่วงจริง -- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลี่ยบชายฝั่งทะเล อำเถอท่าชนะ จังหวัดาสุราษฎ์ธานี เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดชุมพร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) / สุนทร ขวัญจันทร์ และ วิทยา ประจง -- ข้อแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เรื่อง การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (Farm stay) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) / กฤษฎา ทองจิบ, ปานทิพย์ ศรีรัตน์ และ จิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล -- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สู่ความยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) / ประยูร ใบยา และ สุพัตรา บุญถึง -- แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) / ธนะสิทธิ์ ศรีคำภา, อัญชลี นาคยา และ กิ่งแก้ว เพ็ญศรี -- การพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) / เสาวนิต ทับทิมจรูญ ... [และคนอื่น ๆ].
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743866 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015764856
รายการจองทั้งหมด: 0

ทุนฝึกอบรมในประเทศไทยและต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น.

แนวทางการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดี กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) / ธนวัฒน์ จิตโสภณปัญญา, ปริญญา กำแหง และ อรุณี เอื้อภวิช -- ข้อเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน/ พงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์, สุรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ และ ชวนชม ดีรัศมี -- ข้อเสนอแก้ไขปัญหาสัปปะรดราคาตกต่ำจังหวัดราชบุรีผ่านการสร้างเนื้อหาการตลาด (Content marketing) และการบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1/ ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ -- ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 -- การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) / ละมัย โพธิ์สูง, กรกนก นะระแสน และ องอาจ นิ่มเป๋า -- การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2/ ประภาส สีหานอก ... [และคนอื่น ๆ] -- แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) / ปราณี วงศ์บุตร, สุทธิพจน์ เสริมรัมยต์ และ พันธิวา พรมเพียงช้าง -- ข้อเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ)

การพัฒนาสินค้าผ้าครามย้อมสีธรรมชาติสกลนครเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (Sakonnakhon : City of Kram) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร มุกดาหาร นครพนม) / ยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ -- โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการตามรอยอารยธรรมขอม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มนครชัยบุรินทร์) / อารีรัตน์ สุนทรเสนาะ, พิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี และ จริยา ดีเสมอ -- การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร) / เพชรรัตน์ สมเสนาะ, รัชนีกร พบบุญ และ จุฑาทิพย์ ขอสุข -- การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) / ชาดา สิมประดิษฐ์พันธุ์ -- เศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์กับการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) / สมพล ห่วงจริง -- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลี่ยบชายฝั่งทะเล อำเถอท่าชนะ จังหวัดาสุราษฎ์ธานี เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดชุมพร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) / สุนทร ขวัญจันทร์ และ วิทยา ประจง -- ข้อแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เรื่อง การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (Farm stay) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) / กฤษฎา ทองจิบ, ปานทิพย์ ศรีรัตน์ และ จิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล -- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สู่ความยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) / ประยูร ใบยา และ สุพัตรา บุญถึง -- แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) / ธนะสิทธิ์ ศรีคำภา, อัญชลี นาคยา และ กิ่งแก้ว เพ็ญศรี -- การพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) / เสาวนิต ทับทิมจรูญ ... [และคนอื่น ๆ].

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544