Mummō̜ng mumkhit 1 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibat ngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat / Samnakngān Kō̜.Phō̜.

มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ / สำนักงาน ก.พ.  (Text) (Text)

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Call no.: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743868 2562Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 200 หน้า : ภาพประกอบNotes: ทุนฝึกอบรมในประเทศไทยและต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น.Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibat ngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ [Portion of title]Subject(s): การบริหารงานบุคคล -- ญี่ปุ่นการบริหารงานบุคคล -- ไทยการวางแผนกำลังคน -- ญี่ปุ่นการวางแผนกำลังคน -- ไทยไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรมLOC classification: JQ1746.ฮ13ฝ6 | ม743868 2562
Contents:การสร้างความเข้มแข็งการบริหารงานบุคคล / กนกพร บัวอนันต์ -- การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรคสู่เป้าหมาย "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" / กัญญารัตน์ พึ่งประยูร -- ความสำคัญและเครื่องมือในการบริหารกำลังคนคุณภาพ และผู้มีศักยภาพสูง (Talent management) ในกรมการจัดหางาน / เขมจิรา ภูวะศรี -- แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ / จุไรพร ปิยะพันธุ์ -- การพัฒนาแนวทางการบริหารกำลังคนคุณภาพ (Talent management) ของกรมการพัฒนาชุมชน / ชลิต นพรัตน์ -- การพัฒนากำลังคนคุณภาพ ในทักษะที่จำเป็นเร่งด่วน กรณี สำนักงานสถิติแห่งชาติ / ฑิตฐิตา อังกาบสี -- ข้อเสนอการพัฒนากำลังคนคุณภาพ : มุมมองปัญหาและกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น / ณัชกานต์ สว่างอารมณ์ -- การเตรียมบุคคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมทางหลวง / ธนญา ธนิกศาสตริน -- การพัฒนา Talent network สู่บทบาท Change agent ขององค์กร / นคพล เอื้อทวีทรัพย์ -- การเพิ่มมูลค่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรธรณี Human resources development value added / เบ็ญจพรรณ บุญเล็ก -- เทคโนโลยีกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ. / ปรียาลักษณ์ อินเพลา -- การบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (DJOP's talent management) / พรทิวา ทองหล่อ -- การพัฒนากำลังคนคุณภาพ (Talent development) / จำรัส ยิบพิกุล -- แนวคิดการพัฒนาระบบงานด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน / พีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์ -- ความท้าทายของหน่วยงานที่กำลังพัฒนา (Developing organization) / เพ็ญศิริ อิ่มอุดม -- การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent management) ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม / ภราวดี หอมแย้ม -- กลไก PRIDE กับการพัฒนา Talent management กรณี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / รุจาภา เพ็ญปฐม -- มุมมองและวิถีการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Thailand 4.0 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / ศิวกร รัตติโชติ -- การพัฒนาบุคลกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของกรมศุลกากร / สันธรี ไพรัตนากร -- บทความจากการเข้ารับทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR unit) / สิรวิชญ์ ผลึกมณฑล -- โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ / สุกัญญา เวทยนุกูล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743868 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015764831
รายการจองทั้งหมด: 0

ทุนฝึกอบรมในประเทศไทยและต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น.

การสร้างความเข้มแข็งการบริหารงานบุคคล / กนกพร บัวอนันต์ -- การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรคสู่เป้าหมาย "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" / กัญญารัตน์ พึ่งประยูร -- ความสำคัญและเครื่องมือในการบริหารกำลังคนคุณภาพ และผู้มีศักยภาพสูง (Talent management) ในกรมการจัดหางาน / เขมจิรา ภูวะศรี -- แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ / จุไรพร ปิยะพันธุ์ -- การพัฒนาแนวทางการบริหารกำลังคนคุณภาพ (Talent management) ของกรมการพัฒนาชุมชน / ชลิต นพรัตน์ -- การพัฒนากำลังคนคุณภาพ ในทักษะที่จำเป็นเร่งด่วน กรณี สำนักงานสถิติแห่งชาติ / ฑิตฐิตา อังกาบสี -- ข้อเสนอการพัฒนากำลังคนคุณภาพ : มุมมองปัญหาและกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น / ณัชกานต์ สว่างอารมณ์ -- การเตรียมบุคคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมทางหลวง / ธนญา ธนิกศาสตริน -- การพัฒนา Talent network สู่บทบาท Change agent ขององค์กร / นคพล เอื้อทวีทรัพย์ -- การเพิ่มมูลค่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรธรณี Human resources development value added / เบ็ญจพรรณ บุญเล็ก -- เทคโนโลยีกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ. / ปรียาลักษณ์ อินเพลา -- การบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (DJOP's talent management) / พรทิวา ทองหล่อ -- การพัฒนากำลังคนคุณภาพ (Talent development) / จำรัส ยิบพิกุล -- แนวคิดการพัฒนาระบบงานด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน / พีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์ -- ความท้าทายของหน่วยงานที่กำลังพัฒนา (Developing organization) / เพ็ญศิริ อิ่มอุดม -- การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent management) ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม / ภราวดี หอมแย้ม -- กลไก PRIDE กับการพัฒนา Talent management กรณี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / รุจาภา เพ็ญปฐม -- มุมมองและวิถีการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Thailand 4.0 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / ศิวกร รัตติโชติ -- การพัฒนาบุคลกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของกรมศุลกากร / สันธรี ไพรัตนากร -- บทความจากการเข้ารับทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR unit) / สิรวิชญ์ ผลึกมณฑล -- โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ / สุกัญญา เวทยนุกูล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544