Mummō̜ng mumkhit 12 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān phisēt / Samnakngān Kō̜.Phō̜.

มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ / สำนักงาน ก.พ.  (Text) (Text)

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Call no.: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743873 2562Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 120 หน้า : ภาพประกอบNotes: ทุนฝึกอบรมในประเทศไทยและต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น.Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān phisēt Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ [Portion of title]Subject(s): เทคโนโลยีกับรัฐ -- ไทยการบริหารรัฐกิจ -- ไทยข่าวกรองผู้สูงอายุ -- บริการ -- ไทย -- บุรีรัมย์คนพิการ -- ไทย -- บริการสารสนเทศมลพิษทางดิน -- การป้องกันประมง -- ฐานข้อมูลไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรมThailand 4.0LOC classification: JQ1746.ฮ13ฝ6 | ม743873 2562
Contents:การเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรองต่างประเทศ : เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย เพื่อชาติและประชาชน / จอมใจ กุลธานี -- ปัจจัยสู่ความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 / จิตติมา รอดสวาสดิ์ -- การพัฒนาขั้นตอนการจัดทำยุทธศาสตร์การค้าตามแนวทางระบบราชการ 4.0 / ณัฏญวุฒิ วังกานนท์ -- การพัฒนาทักษะความเข้าใจและหารใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล / ทินกร อ่องแสงคุณ -- "Smart medical specimen logistics 4.0" / นพพร โต๊ะมี -- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20 ปีจังหวัดบุรีรัมย์ / ปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ -- เรียนรู้ เข้าใจ ปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ / ภัชราภรณ์ กองเกิด -- การพัฒนาการจัดการข้อมูล (Big data) ของสำนักงานประกันสังคม / รัชนีกร ปิ่นแก้ว -- รณรงค์ ลดมลพิษทางดิน / รุ่งนภา ศิริรักษ์ -- การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Digitalization) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และการประสานการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ในการจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0 / รุจิรา จริยพันธ์ -- การจัดทำฐานข้อมูลการประมงต่างประเทศ / ลักขณา บุญส่งศรีกุล -- ก้าวไปสู่ วศ. 4.0 กับนักวิทยาศาสตร์ / สมภพ ลาภวิบูลย์สุข -- คิด Innovation ยาก ??? / สมลักษณ์ บุนนาค -- สานพลังข้าราชการ 4.0 เพื่อเป้าหมายประเทศไทย 4.0 / สิริลักษณ์ คัดโนภาส.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743873 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015764815
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743867 2562 มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ / JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743868 2562 มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ / JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743872 2562 มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ / JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743873 2562 มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ / JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743874 2562 มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network) / JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743875 2562 มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (advanced public management and leadership) / JQ1746.ฮ13ว6 ก44 2538 ปัญหาการกระจายอำนาจการตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยให้ อ.ก.พ. กระทรวง :

ทุนฝึกอบรมในประเทศไทยและต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น.

การเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรองต่างประเทศ : เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย เพื่อชาติและประชาชน / จอมใจ กุลธานี -- ปัจจัยสู่ความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 / จิตติมา รอดสวาสดิ์ -- การพัฒนาขั้นตอนการจัดทำยุทธศาสตร์การค้าตามแนวทางระบบราชการ 4.0 / ณัฏญวุฒิ วังกานนท์ -- การพัฒนาทักษะความเข้าใจและหารใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล / ทินกร อ่องแสงคุณ -- "Smart medical specimen logistics 4.0" / นพพร โต๊ะมี -- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20 ปีจังหวัดบุรีรัมย์ / ปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ -- เรียนรู้ เข้าใจ ปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ / ภัชราภรณ์ กองเกิด -- การพัฒนาการจัดการข้อมูล (Big data) ของสำนักงานประกันสังคม / รัชนีกร ปิ่นแก้ว -- รณรงค์ ลดมลพิษทางดิน / รุ่งนภา ศิริรักษ์ -- การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Digitalization) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และการประสานการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ในการจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0 / รุจิรา จริยพันธ์ -- การจัดทำฐานข้อมูลการประมงต่างประเทศ / ลักขณา บุญส่งศรีกุล -- ก้าวไปสู่ วศ. 4.0 กับนักวิทยาศาสตร์ / สมภพ ลาภวิบูลย์สุข -- คิด Innovation ยาก ??? / สมลักษณ์ บุนนาค -- สานพลังข้าราชการ 4.0 เพื่อเป้าหมายประเทศไทย 4.0 / สิริลักษณ์ คัดโนภาส.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544