Khrōngkān sưksā prīapthīap nǣothāng kānbō̜rihān čhatkān sitthi nai kānchaingān wong khōčhō̜n dāothīam læ kānchaingān khlư̄n khwāmthī thī kīeokhō̜ng samrap čhattham khō̜sanœ̄nǣ kānbō̜rihān čhatkān dāothīam sư̄sān khō̜ng prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / Phūmin Butʻin.

โครงการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการสิทธิในการใช้งานวงโคจรดาวเทียมและการใช้งานคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ภูมินทร์ บุตรอินทร์.  (Text) (Text)

Bhumindr Butr-indr. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai.
ภูมินทร์ บุตรอินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย
Call no.: HE9721.ท9 ภ7463 2563Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Rōngphimdư̄antulā Čhamkat, 2563 [2020] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 32, 245 หน้า : ภาพประกอบNotes: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.ISBN: 9786164880955; 6164880955Subject(s): ดาวเทียมในโทรคมนาคม -- ไทยดาวเทียมในโทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับดาวเทียม -- วงโคจรงานวิจัย / ResearchLOC classification: HE9721.ท9 | ภ7463 2563
Contents:บทสรุปผู้บริหาร -- คำนำ -- บทคัดย่อภาษาอังกฤษ -- บทคัดย่อภาษาไทย -- สารบัญ -- บทที่ 1 บทนำ -- 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา -- 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย -- 1.3 เป้าหมายของการศึกษาวิจัย -- 1.4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย -- 1.5 วิธีการดำเนินการของการศึกษาวิจัย -- 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับบทที่ 2 หลักการพื้นฐานของกิจการดาวเทียม -- 2.1 ความหมายของพื้นที่อวกาศ -- 2.2 วงโคจรดาวเทียม -- 2.2.1. วงโคจรประจำที่ (Geostationary earth orbit หรือ GEO) -- 2.2.2. วงโคจรระยะปานกลาง (Medium earth orbit หรือ MEO) -- 2.2.3. วงโคจรระยะต่ำ (Low earth orbit หรือ LEO) -- 2.2.4. วงโคจรรูปวงรีมาก (Highly elliptical orbit หรือ HEO) -- 2.3 ระบบการทำงานเบื้องต้นของดาวเทียม -- 2.3.1. ส่วนอวกาศ (Space segment) -- 2.3.2. ส่วนที่อยู่ภาคพื้นดิน (Ground segment) -- 2.4 หน่วยงานระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการดาวเทียม -- 2.4.1. หน่วยงานระหว่างประเทศ -- 1. สำนักกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Office for Outer Space Affiairs หรือ UNOOSA) -- 2. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union หรือ ITU) -- 2.4.2. กฎหมายและหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการดาวเทียม -- 1. The 1967 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies หรือ the "Outer Space Treaty" (สนธิสัญญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินกิจการของรัฐในการสำรวจและการใช้ประโยชน์จากอวกาศภายนอก รวมทั้งดวงจันทร์และเทหะในท้องฟ้าอื่น ๆ) -- 2. The 1968 Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space หรือ Rescue Agreement (ข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ ค.ศ. 1968) -- 3. The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects หรือ Space Liability Convention หรือ Liability Convention (อนุสัญญาความรับผิดระหว่างประเทศต่อความเสียหายเนื่องจากวัตถุอวกาศ ค.ศ. 1972) -- 4. The Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention) (อนุสัญญาการปล่อยวัตถุสู่อวกาศ) -- 5. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (ข้อตกลงควรคุมกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์และวัตถุบนท้องฟ้า) -- บทสรุปบทที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการดาวเทียมของต่างประเทศ -- 3.1 กระบวนการจัดสรรสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากกิจการดาวเทียม -- 3.1.1. การจัดสรรโดยกระบวนการมาก่อนได้สิทธิก่อน (First-come, first-served หรือ FCFS approaches) -- 3.1.2. การจัดสรรใบอนุญาตด้วยวิธีการประมูล (Auctions) -- 3.1.3. การจัดสรรใบอนุญาตโดยการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ (Comparative review) -- 3.1.4. การจัดสรรใบอนุญาตโดยการจับสลาก (Lotteries) -- 3.2 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้ประกอบการเอกชน -- 3.2.1. ระบบสัปทาน -- 3.2.2. ระบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (การร่วมทุน) -- 3.2.3. ระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมแบบมีใบอนุญาต -- 3.3 การศึกษาระบบการบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ศึกษากรณีต่างประเทศ -- 3.3.1. ระบบการบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ศึกษากรณีประเทศลักเซมเบิร์ก -- 3.3.2. ระบบการบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ศึกษากรณีสหราชอาณาจักร -- บทสรุปบทที่ 4 ปัญหาการบริหารจัดการดาวเทียม (สื่อสาร) ในประเทศไทย -- 4.1 ปัญหาความไม่ชัดเจนของกิจการดาวเทียมในส่วนของสัมปทาน -- 4.2 ความไม่ชัดเจนของการบริหารจัดการดาวเทียมภายหลังที่ระบบสัมปทานาสิ้นสุด (การดำเนนการในกิจการดาวเทียมดวงใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัมปทานเดิม -- บทที่ 5 บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ -- 5.1 ข้อควรพิจารณาสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะ -- 5.2 ข้อเสนอแนะ -- บทสรุป -- ภาคผนวก.
แสดงรายการนี้ใน: Boonchoo New Book 2020-07 (Thai) | TULAW-งานวิจัยคณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HE9721.ท9 ภ7463 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015993018
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HE9721.ท9 ภ7463 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015991202
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HE9721.ท9 ภ7463 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015991194
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HE9721.ท9 ภ7463 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015993026
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HE9721.ท9 ภ7463 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015991145
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HE9721.ท9 ภ7463 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015991160
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HE9721.ท9 ภ7463 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015991178
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HE9721.ท9 ภ7463 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015991186
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HE9721.ท9 ภ7463 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015991129
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HE9721.ท9 ภ7463 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015991137
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HE9721.ท9 ภ7463 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015991152
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HE9721.ท9 ภ7463 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015991111
รายการจองทั้งหมด: 0

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทสรุปผู้บริหาร -- คำนำ -- บทคัดย่อภาษาอังกฤษ -- บทคัดย่อภาษาไทย -- สารบัญ -- บทที่ 1 บทนำ -- 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา -- 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย -- 1.3 เป้าหมายของการศึกษาวิจัย -- 1.4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย -- 1.5 วิธีการดำเนินการของการศึกษาวิจัย -- 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 หลักการพื้นฐานของกิจการดาวเทียม -- 2.1 ความหมายของพื้นที่อวกาศ -- 2.2 วงโคจรดาวเทียม -- 2.2.1. วงโคจรประจำที่ (Geostationary earth orbit หรือ GEO) -- 2.2.2. วงโคจรระยะปานกลาง (Medium earth orbit หรือ MEO) -- 2.2.3. วงโคจรระยะต่ำ (Low earth orbit หรือ LEO) -- 2.2.4. วงโคจรรูปวงรีมาก (Highly elliptical orbit หรือ HEO) -- 2.3 ระบบการทำงานเบื้องต้นของดาวเทียม -- 2.3.1. ส่วนอวกาศ (Space segment) -- 2.3.2. ส่วนที่อยู่ภาคพื้นดิน (Ground segment) -- 2.4 หน่วยงานระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการดาวเทียม -- 2.4.1. หน่วยงานระหว่างประเทศ -- 1. สำนักกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Office for Outer Space Affiairs หรือ UNOOSA) -- 2. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union หรือ ITU) -- 2.4.2. กฎหมายและหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการดาวเทียม -- 1. The 1967 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies หรือ the "Outer Space Treaty" (สนธิสัญญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินกิจการของรัฐในการสำรวจและการใช้ประโยชน์จากอวกาศภายนอก รวมทั้งดวงจันทร์และเทหะในท้องฟ้าอื่น ๆ) -- 2. The 1968 Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space หรือ Rescue Agreement (ข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ ค.ศ. 1968) -- 3. The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects หรือ Space Liability Convention หรือ Liability Convention (อนุสัญญาความรับผิดระหว่างประเทศต่อความเสียหายเนื่องจากวัตถุอวกาศ ค.ศ. 1972) -- 4. The Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention) (อนุสัญญาการปล่อยวัตถุสู่อวกาศ) -- 5. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (ข้อตกลงควรคุมกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์และวัตถุบนท้องฟ้า) -- บทสรุป

บทที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการดาวเทียมของต่างประเทศ -- 3.1 กระบวนการจัดสรรสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากกิจการดาวเทียม -- 3.1.1. การจัดสรรโดยกระบวนการมาก่อนได้สิทธิก่อน (First-come, first-served หรือ FCFS approaches) -- 3.1.2. การจัดสรรใบอนุญาตด้วยวิธีการประมูล (Auctions) -- 3.1.3. การจัดสรรใบอนุญาตโดยการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ (Comparative review) -- 3.1.4. การจัดสรรใบอนุญาตโดยการจับสลาก (Lotteries) -- 3.2 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้ประกอบการเอกชน -- 3.2.1. ระบบสัปทาน -- 3.2.2. ระบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (การร่วมทุน) -- 3.2.3. ระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมแบบมีใบอนุญาต -- 3.3 การศึกษาระบบการบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ศึกษากรณีต่างประเทศ -- 3.3.1. ระบบการบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ศึกษากรณีประเทศลักเซมเบิร์ก -- 3.3.2. ระบบการบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ศึกษากรณีสหราชอาณาจักร -- บทสรุป

บทที่ 4 ปัญหาการบริหารจัดการดาวเทียม (สื่อสาร) ในประเทศไทย -- 4.1 ปัญหาความไม่ชัดเจนของกิจการดาวเทียมในส่วนของสัมปทาน -- 4.2 ความไม่ชัดเจนของการบริหารจัดการดาวเทียมภายหลังที่ระบบสัมปทานาสิ้นสุด (การดำเนนการในกิจการดาวเทียมดวงใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัมปทานเดิม -- บทที่ 5 บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ -- 5.1 ข้อควรพิจารณาสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะ -- 5.2 ข้อเสนอแนะ -- บทสรุป -- ภาคผนวก.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544