Botbāt læ čhariyatham sư̄ nai phāwa wikrit rōkrabāt / Saphā Kānnangsū̕phim hǣng Chāt ; bannāthikān Māna Trīrayāphiwat ; kō̜ngbannāthikān Wilaiwan Čhongwilaikasēm ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ; บรรณาธิการ มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ; กองบรรณาธิการ วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

Mana Treerayaphiwat. Wilaiwan Jongwilaikasaem, Saphā Kānnangsū̕phim hǣng Chāt.
มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ | วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, 2511- | สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
Call no.: P94 .บ33 2563Publication: Krung Thēp... : Saphā, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สภา, 2563 [2020]Description: 69 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Notes: ในวาระครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.Subject(s): สื่อมวลชน -- แง่ศีลธรรมจรรยาสื่อมวลชน -- แง่ศีลธรรมจรรยา -- ไทยจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ -- ไทยจริยธรรมสื่อวิกฤตโรคระบาดLOC classification: P94 | .บ33 2563
Contents:บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด / โดย ธาม เชื้อสถาปนศิริ -- วิถีใหม่ สื่อหลังโควิต-19 / โดย จักรกฤษ เพิ่มพูล -- สัมภาษณ์พิเศษสือกับภาวะวิกฤตโรคระบาด / โดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต -- จริยธรรมของสื่อมวลชนท้องถิ่นและการทํางานแบบสื่อวิถีใหม่ / โดย จักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ -- วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกยุคโควิด / เรียบเรียงโดยทีมงานโคแทค Ccfact.org -- สื่อมะกันกับความดื้อรั้นของ "ทรัมป์" / โดย บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ -- เสรีภาพสื่อของยุโรปได้รับความเจ็บปวดจากการระบาดของ COVID-19 / โดย ไพสันติ์ พรหมน้อย -- กําเนิดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- การเลือกตั้งกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- บันทึกเจตนารมณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เรื่อง การจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 -- ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 -- สรุปเรื่องร้องเรียน ปี 2562 -- รายนามคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 -- รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ -- องค์กรสมาชิก หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง -- องค์กรสมาชิก หนังสือพิมพ์จีน -- องค์กรสมาชิก หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค -- กองบรรณาธิการ -- กิจกรรมในรอบปี สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- แสดงความยินดี ครบรอบวันก่อตั้งองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
แสดงรายการนี้ใน: TUJC-New Book-202009-01 | TUPRIDI-NewBook-2020-09-01(Tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P94 .บ33 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 15/03/2021 31379015578611
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P94 .บ33 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 14/03/2021 31379015578595
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Faculty of Journalism and Mass Communication Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
P94 .ณ63 ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะ หลักสูตรการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา และสันติสุข = P94 .ณ633 ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะ หลักสูตรการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (ฉบับย่อ) = P94 .ท63 การวิเคราะห์สื่อและการสร้างสารที่ใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมทางพุทธศาสนา : P94 .บ33 2563 บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด / P94 .ป46 2555 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ / P94 .ป452 การสื่อสารและการขัดเกลาทางสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = P94 .ว64 ผลกระทบของสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ข้ามพรมแดนระหว่างไทย-ลาว /

ในวาระครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.

บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด / โดย ธาม เชื้อสถาปนศิริ -- วิถีใหม่ สื่อหลังโควิต-19 / โดย จักรกฤษ เพิ่มพูล -- สัมภาษณ์พิเศษสือกับภาวะวิกฤตโรคระบาด / โดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต -- จริยธรรมของสื่อมวลชนท้องถิ่นและการทํางานแบบสื่อวิถีใหม่ / โดย จักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ -- วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกยุคโควิด / เรียบเรียงโดยทีมงานโคแทค Ccfact.org -- สื่อมะกันกับความดื้อรั้นของ "ทรัมป์" / โดย บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ -- เสรีภาพสื่อของยุโรปได้รับความเจ็บปวดจากการระบาดของ COVID-19 / โดย ไพสันติ์ พรหมน้อย -- กําเนิดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- การเลือกตั้งกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ --

บันทึกเจตนารมณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เรื่อง การจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 -- ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 -- สรุปเรื่องร้องเรียน ปี 2562 -- รายนามคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 -- รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ -- องค์กรสมาชิก หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง -- องค์กรสมาชิก หนังสือพิมพ์จีน -- องค์กรสมาชิก หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค -- กองบรรณาธิการ -- กิจกรรมในรอบปี สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- แสดงความยินดี ครบรอบวันก่อตั้งองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544