Khwāmrū bư̄angton kānhai khamprưksā dān kotmāi læ kāntham nāthī thanāikhwām fưkhat = Legal consultancy and advocacy / Phūmin Butphrom.

ความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำหน้าที่ทนายความฝึกหัด = Legal consultancy and advocacy / ภูมินทร์ บุตรอินทร์.  (Text) (Text)

Phūmin Butphrom.
ภูมินทร์ บุตรอินทร์
Call no.: KPT1630 .ภ74 2563Publication: Krung thēp ... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhaiphœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 241 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786164881044; 6164881048Other title: Legal consultancy and advocacy [Parallel title]Subject(s): ทนายความ -- คู่มือLOC classification: KPT1630 | .ภ74 2563
Contents:ภาคที่ 1 ทนายความกับการให้บริการทางกฎหมาย. บทที่ 1 ว่าด้วยเรื่องวิชาชีพทนายความ -- ความเบื้องต้น-ประวัติศาสตร์วิชาชีพทนายความ -- ประเภทของทนายความ -- หน้าที่ของทนายความ -- รูปแบบการกำหนดค่าทนายความ -- ภาคที่ 2 ทนายความกับงานคดีความ. บทที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมคดีเบื้องต้น -- การสอบข้อเท็จจริง -- การสรุปข้อเท็จจริง -- การปรับข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและแหล่งหาข้อมูลทางกฎหมาย -- การควบคุมวันนัดและการควบคุมเวลาการทำงาน -- บทที่ 3 ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมคดีในรูปแบบ -- ขั้นตอนการจัดแฟ้มสำนวนภายในสำนักงานทนายความ -- การเรียงเอกสารสำนวนฟ้อง -- สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฎในสำนวนและที่ศาล -- บทที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมคดีในเนื้อหา -- บทที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการร่างจดหมายเพื่อติดต่อลูกหลาน -- บทที่ 6 ว่าด้วยเรื่องของงานธุรการศาล และประเภทของคำร้อง -- ขั้นตอนการติดต่อกับงานธุรการศาลยุติธรรม -- ลักษณะของคำร้องรูปแบบต่างๆ -- บทที่ 7 ว่าด้วยเรื่องขั้นตอนการดำเนินงานของทนายความฝึกหัด -- ขั้นตอนการส่งหน้งสือบอกล่าวทวงถาม -- ขั้นตอนการเตรียมคดีและร่างฟ้อง -- ขั้นตอนวันยื่นฟ้องต่อศาล -- ขั้นตอนการนำหมายและติดตามคำสั่งศาล -- ขั้นตอนการส่งหมายให้จำเลยไม่ได้ -- ขั้นตอนการส่งหมายให้จำเลยได้ -- ขั้นตอนวันชี้สองสถานและวันสืบพยาน -- บทที่ 8 ว่าด้วยเรื่องการเตรียมพยานและการจัดเตรียมแนวคำเบิกความพยาน -- การเตรียมพยาน -- การเตรียมแนวคำเบิกความพยาน -- บทที่9 ว่าด้วยเรื่องการสืบพยาน -- ข้ออ้าง -- เหตุผลของข้ออ้าง -- การขัดกันของเหตุและผล -- การจัดลำดับคำถาม -- แบบจดคำพยานในการสืบพยานโต้แย้ง -- บทที่ 10 ว่าด้วยเรื่องการเจรจา สืบทรัพย์ สืบจับและการบังคับคดี -- การเจรจา -- การคัดถ่ายภาพจำเลยเพื่อสืบจับในคดีอาญา -- การสืบทรัพย์ -- การบังคับคดีภาคที่ 3 ทนายความกับงานจดทะเบียน. บทที่ 11 ว่าด้วยเรื่องการคิดค่าบริการวิชาชีพจากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา -- การคิด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า -- การคิดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและออกแบบผลิตภัณฑ์ -- การเสนอการบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า -- การเสนอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ -- บทที่ 12 ว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา -- การจดแจ้งความเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ -- การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-New Book-202008-01-31 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1630 .ภ74 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015995203
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1630 .ภ74 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 21/12/2021 31379015995187
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1630 .ภ74 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015995252
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1630 .ภ74 ความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำหน้าที่ทนายความฝึกหัด = Legal consultancy and advocacy / KPT1630 .ภ74 ความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำหน้าที่ทนายความฝึกหัด = Legal consultancy and advocacy / KPT1630 .ภ74 ความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำหน้าที่ทนายความฝึกหัด = Legal consultancy and advocacy / KPT1630 .ภ74 2563 ความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำหน้าที่ทนายความฝึกหัด = Legal consultancy and advocacy / KPT1630 .ร727 2555 คู่มือ คู่กายทนายใหม่ (ฉบับพกพา) / KPT1630 .ว26 2562 ล. 4 ทนายใหม่ไปศาล. เล่ม 4, ชุดประสบการณ์ข้างคอก (พยาน) / KPT1630 .ว26 2562 ล. 4 ทนายใหม่ไปศาล. เล่ม 4, ชุดประสบการณ์ข้างคอก (พยาน) /

ภาคที่ 1 ทนายความกับการให้บริการทางกฎหมาย. บทที่ 1 ว่าด้วยเรื่องวิชาชีพทนายความ -- ความเบื้องต้น-ประวัติศาสตร์วิชาชีพทนายความ -- ประเภทของทนายความ -- หน้าที่ของทนายความ -- รูปแบบการกำหนดค่าทนายความ -- ภาคที่ 2 ทนายความกับงานคดีความ. บทที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมคดีเบื้องต้น -- การสอบข้อเท็จจริง -- การสรุปข้อเท็จจริง -- การปรับข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและแหล่งหาข้อมูลทางกฎหมาย -- การควบคุมวันนัดและการควบคุมเวลาการทำงาน -- บทที่ 3 ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมคดีในรูปแบบ -- ขั้นตอนการจัดแฟ้มสำนวนภายในสำนักงานทนายความ -- การเรียงเอกสารสำนวนฟ้อง -- สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฎในสำนวนและที่ศาล -- บทที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมคดีในเนื้อหา -- บทที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการร่างจดหมายเพื่อติดต่อลูกหลาน -- บทที่ 6 ว่าด้วยเรื่องของงานธุรการศาล และประเภทของคำร้อง -- ขั้นตอนการติดต่อกับงานธุรการศาลยุติธรรม -- ลักษณะของคำร้องรูปแบบต่างๆ -- บทที่ 7 ว่าด้วยเรื่องขั้นตอนการดำเนินงานของทนายความฝึกหัด -- ขั้นตอนการส่งหน้งสือบอกล่าวทวงถาม -- ขั้นตอนการเตรียมคดีและร่างฟ้อง -- ขั้นตอนวันยื่นฟ้องต่อศาล -- ขั้นตอนการนำหมายและติดตามคำสั่งศาล -- ขั้นตอนการส่งหมายให้จำเลยไม่ได้ -- ขั้นตอนการส่งหมายให้จำเลยได้ -- ขั้นตอนวันชี้สองสถานและวันสืบพยาน -- บทที่ 8 ว่าด้วยเรื่องการเตรียมพยานและการจัดเตรียมแนวคำเบิกความพยาน -- การเตรียมพยาน -- การเตรียมแนวคำเบิกความพยาน -- บทที่9 ว่าด้วยเรื่องการสืบพยาน -- ข้ออ้าง -- เหตุผลของข้ออ้าง -- การขัดกันของเหตุและผล -- การจัดลำดับคำถาม -- แบบจดคำพยานในการสืบพยานโต้แย้ง -- บทที่ 10 ว่าด้วยเรื่องการเจรจา สืบทรัพย์ สืบจับและการบังคับคดี -- การเจรจา -- การคัดถ่ายภาพจำเลยเพื่อสืบจับในคดีอาญา -- การสืบทรัพย์ -- การบังคับคดี

ภาคที่ 3 ทนายความกับงานจดทะเบียน. บทที่ 11 ว่าด้วยเรื่องการคิดค่าบริการวิชาชีพจากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา -- การคิด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า -- การคิดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและออกแบบผลิตภัณฑ์ -- การเสนอการบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า -- การเสนอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ -- บทที่ 12 ว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา -- การจดแจ้งความเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ -- การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544