10 pī krabūankān yuttitham čhangwat chāidǣn phāk tai : "yō̜n ʻadīt wikhro̜ patčhuban phlak dan sū ʻanākhot" : rāingān chabap sombūn / [hūanā khana phūwičhai] Muhammatrō̜fīʻī Musō̜ ; [khana phūwičhai] Čhuthārat ʻŪaʻamnūai, Direk Mānmāna, Phayao Lakateb.

10 ปีกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : "ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / [หัวหน้าคณะผู้วิจัย] มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ ; [คณะผู้วิจัย] จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, ดิเรก หมานมานะ, พะเยาว์ ละกะเต็บ.  (Text) (Text)

Muhammadrorfee-e Musor. Jutharat Ua-amnoey, Direak Manmanah. Payao Lakateb, Sūn ʻAmnūai Kānbō̜rihān Čhangwat Chāidǣn Phāk Tai.
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | ดิเรก หมานมานะ | พะเยาว์ ละกะเต็บ, 2512- |
Call no.: KPT1572 .ม75 2561Publication: Songkhlā : Sayām Phrinting, 2561 [2018] Publication: สงขลา : สยามพริ้นติ้ง, 2561 [2018]Description: x, 326 หน้า : ภาพประกอบNotes: ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้Other title: Sip pī krabūankān yuttitham čhangwat chāidǣn phāk tai : "yō̜n ʻadīt wikhro̜ patčhuban phlak dan sū ʻanākhot" : rāingān chabap sombūn Other title: สิบปีกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : "ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" : รายงานฉบับสมบูรณ์Subject(s): การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา -- ไทย (ภาคใต้)การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง -- ไทย (ภาคใต้)การบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ -- ไทย (ภาคใต้)LOC classification: KPT1572 | .ม75 2561
Contents:บทสรุปผู้บริหาร -- บทนำ -- แนวคิดและเอกสารที่เกี่่ยวข้อง -- การนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติ -- ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมภายหลังยุค กอส. -- การศึกษารวบรวมเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา -- การสังเคราะห์องค์ความรู้ บทเรียน และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2020-11-01(Tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1572 .ม75 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008818081
รายการจองทั้งหมด: 0

ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

บทสรุปผู้บริหาร -- บทนำ -- แนวคิดและเอกสารที่เกี่่ยวข้อง -- การนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติ -- ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมภายหลังยุค กอส. -- การศึกษารวบรวมเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา -- การสังเคราะห์องค์ความรู้ บทเรียน และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544