Kāntittām læ pramœ̄nphon kānbūranākān ʻongkhwāmrū bǣp satem sưksā nai sathān sưksā / Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Krasūang Sưksāthikān.

การติดตามและประเมินผลการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  (Text) (Text)

Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Call no.: LB2822.75 .ก574 2563Series: Singphim Sō̜Kō̜Sō̜ ; ʻandap thī 19/2563 Series: สิ่งพิมพ์ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา): อันดับที่ 19/2563Publication: Krung Thēp ... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก-ฐ, 273 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)ISBN: 9786162702549; 6162702545Subject(s): การประเมินผลทางการศึกษา -- ไทยวิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- ไทยเทคโนโลยี -- การศึกษาและการสอน -- ไทยวิศวกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- ไทยการศึกษาในลักษณะสหวิชาสะเต็มศึกษาLOC classification: LB2822.75 | .ก574 2563
Contents:บทนำ : ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย : วัตถุประสงค์ของการวิจัย : ขอบเขตของการวิจัย : กรอบแนวคิดในการวิจัย : ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นิยามศัพท์เฉพาะ -- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : แนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา : แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ : งายวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- วิธีดำเนินการวิจัย : ส่วนที่ 1 การศึกษาสภาพและผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาตามรูปแบบสะเต็มศึกาาในสถานศึกษา : ส่วนที่ 2 การศึกษาและถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานโครงการสะเต็มศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ : ส่วนที่ 3 การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงานโครงการสะเต็มศึกษาในบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ : ส่วนที่ 4 ปะรชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานการวิจัย -- ผลการวิจัย : ส่วนที่ 1 สภาพและผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาตามรูปแบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา : ส่วนที่ 2 การถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานโครงการสะเต็มศึกษาของสถานศึกษา : ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการดำเนินงานโครงการสะเต็มศึกษา -- สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-04-01 (Thai) | New-Arrivals-by-AAA (04-2020)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LB2822.75 .ก574 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016078819
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LB2822.75 .ก574 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016172570
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ : ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย : วัตถุประสงค์ของการวิจัย : ขอบเขตของการวิจัย : กรอบแนวคิดในการวิจัย : ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นิยามศัพท์เฉพาะ -- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : แนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา : แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ : งายวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- วิธีดำเนินการวิจัย : ส่วนที่ 1 การศึกษาสภาพและผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาตามรูปแบบสะเต็มศึกาาในสถานศึกษา : ส่วนที่ 2 การศึกษาและถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานโครงการสะเต็มศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ : ส่วนที่ 3 การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงานโครงการสะเต็มศึกษาในบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ : ส่วนที่ 4 ปะรชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานการวิจัย -- ผลการวิจัย : ส่วนที่ 1 สภาพและผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาตามรูปแบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา : ส่วนที่ 2 การถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานโครงการสะเต็มศึกษาของสถานศึกษา : ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการดำเนินงานโครงการสะเต็มศึกษา -- สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544