Khamʻathibāi kotmāi chaosap chaosư̄ lītsing : phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Kānchao Thīdin phư̄a Kasēttrakam Phō̜.Sō̜. 2524 Phrarātchabanyat Kānchao ʻAsanghārimmasap phư̄a Phānitchayakam læ ʻUtsāhakam Phō̜.Sō̜. 2542 Phrarātchabanyat sap ʻing sitthi Phō̜.Sō̜. 2562 prakāt Khana Kammakān Wādūai Sanyā (thī kīeokhō̜ng) / Samrīang Mēkkrīangkrai.

คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ที่เกี่ยวข้อง) / สำเรียง เมฆเกรียงไกร.  (Text) (Text)

Samrīang Mēkkrīangkrai.
สำเรียง เมฆเกรียงไกร
Call no.: KPT886.3 .ส647 2563Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 725 หน้าISBN: 9789742038038; 9742038031Other title: Phrarātchabanyat Kānchao Thīdin phư̄a Kasēttrakam Phō̜.Sō̜. 2524 Other title: Phrarātchabanyat Kānchao ʻAsanghārimmasap phư̄a Phānitchayakam læ ʻUtsāhakam Phō̜.Sō̜. 2542 Other title: Phrarātchabanyat sap ʻing sitthi Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 [Portion of title] | พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 [Portion of title] | พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 [Portion of title]Subject(s): การควบคุมค่าเช่า -- ไทยเช่าซื้อ -- ไทยสัญญาเช่า -- ไทยLOC classification: KPT886.3 | .ส647 2563
Contents:ส่วนที่ 1 เช่าทรัพย์ -- บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 2 ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์ -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่าทรัพย์ -- บทที่ 4 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า -- บทที่ 5 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า -- บทที่ 6 การโอนสิทธิการเช่า การเช่าช่วง และการโอนทรัพย์สินที่เช่า -- บทที่ 7 ความระงับแห่งสัญญาเช่า -- ส่วนที่ 2 เช่าซื้อ -- บทที่ 1 ความหมายและประวัตของสัญญาเช่าซื้อ -- บทที่ 2 ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อ -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่าซื้อ -- บทที่ 4 หน้าที่และความรับผิดของสัญญา -- บทที่ 5 การโอนสิทธิการเช่าซื้อ การเช่าช่วงและการเช่าซื้อช่วงการโอนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ -- บทที่ 6 การสิ้นสุดของสัญญเช่าซื้อ -- บทที่ 7 การประกอบกิจการให้เช่าซื้อ -- ส่วนที่ 3 ลิสซิ่ง -- 1. ประวัติความเป็นมาของลีสซิ่ง -- 2. ความหมายของลีสซิ่ง -- 3. ประเภทของลีสซิ่ง -- 4. การประกอบธุรกิจลีสซิ่ง -- 5. สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าในสัญญาแบบลีสซิ่ง -- 6. บทบาทของลีสซิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ -- 7. ความแตกต่างระหว่างการประกอบการประเภทให้เช่า (Rent) การให้เช่าซื้อ (Hire-Purchase) และลีสซิ่ง (Leasiong) -- 8. ตัวอย่างสัญญาลีสซิ่ง -- ภาคผนวก -- พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 -- พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2549 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 -- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ… -- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. .. ลักษณะ 5/1 ลีสซิ่ง -- ดรรชนี -- บรรณานุกรม.
Summary: หนังสือ "คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง" เล่มนี้ ได้นำเสนอคำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ที่เกี่ยวข้อง) โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-New Book-202101-01-31 (Tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books KPT886.3 .ส647 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Sanya Dharmasakti Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 04/06/2022 31379015999627
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT886.3 .ส647 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015999593
รายการจองทั้งหมด: 0

ส่วนที่ 1 เช่าทรัพย์ -- บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 2 ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์ -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่าทรัพย์ -- บทที่ 4 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า -- บทที่ 5 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า -- บทที่ 6 การโอนสิทธิการเช่า การเช่าช่วง และการโอนทรัพย์สินที่เช่า -- บทที่ 7 ความระงับแห่งสัญญาเช่า -- ส่วนที่ 2 เช่าซื้อ -- บทที่ 1 ความหมายและประวัตของสัญญาเช่าซื้อ -- บทที่ 2 ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อ -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่าซื้อ -- บทที่ 4 หน้าที่และความรับผิดของสัญญา -- บทที่ 5 การโอนสิทธิการเช่าซื้อ การเช่าช่วงและการเช่าซื้อช่วงการโอนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ -- บทที่ 6 การสิ้นสุดของสัญญเช่าซื้อ -- บทที่ 7 การประกอบกิจการให้เช่าซื้อ -- ส่วนที่ 3 ลิสซิ่ง -- 1. ประวัติความเป็นมาของลีสซิ่ง -- 2. ความหมายของลีสซิ่ง -- 3. ประเภทของลีสซิ่ง -- 4. การประกอบธุรกิจลีสซิ่ง -- 5. สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าในสัญญาแบบลีสซิ่ง -- 6. บทบาทของลีสซิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ -- 7. ความแตกต่างระหว่างการประกอบการประเภทให้เช่า (Rent) การให้เช่าซื้อ (Hire-Purchase) และลีสซิ่ง (Leasiong) -- 8. ตัวอย่างสัญญาลีสซิ่ง -- ภาคผนวก -- พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 -- พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2549 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 -- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ… -- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. .. ลักษณะ 5/1 ลีสซิ่ง -- ดรรชนี -- บรรณานุกรม.

หนังสือ "คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง" เล่มนี้ ได้นำเสนอคำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ที่เกี่ยวข้อง) โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544