Khamʻathibāi rabīap Samnak Nāyokratthamontrī wādūai kānraksā khwāmplō̜tphai hǣng chāt Phō̜.Sō̜. 2552 / ʻAnnop Kāwikun.

คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 / อรรณพ กาวิกุล.  (Text) (Text)

ʻAnnop Kāwikun.
อรรณพ กาวิกุล
Call no.: KPT2490 .อ44 2564Publication: Krung thēp... : Samnakphim Čhulālongkǭnmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 122 หน้า : ภาพประกอบ. Description: 122 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): ความมั่นคงแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2490 | .อ44 2564
Contents:บทที่ 1 ความเบื้องต้น -- 1. ความเป็นมาของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 -- 2. กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 -- 3. ความหมายของคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ -- บทที่ 2 บททั่วไป -- 1. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ -- 2. องค์การรักษาความปลอดภัย -- 3. หน่วยงามของรัฐ -- 4. ชั้นความลับ -- บทที่ 3 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล -- 1. ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล -- 2. ดำเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล -- 3. การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล -- 4. การรับรองความไว้วางใจบุคคล -- 5. การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ -- บทที่ 4 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ -- 1. ลักษณะของการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ -- 2. การพิจารณาการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ -- 3. แนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ -- บทที่ 5 การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ -- 1. ความหมายของการประชุมลับ -- 2. มาตรการดำเนินการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ -- 3. แนวทางการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ -- บทที่ 6 การละเมิดการรักษาความปลอดภัย -- 1. การกำหนดมาตรการป้องกันการละเมิดการรักษาความปลอดภัย -- 2. แนวทางการปฏิบัติกรณีพบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่าจะมีหรือมีการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย -- ภาคผนวก.
Summary: การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างยิ่ง เพราะภาระหน้าที่นี้มีผลต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ซึ่งแนวทางในการทำงานเรื่องนี้มีการตราขึ้นเป็นระเบียบที่มีชื่อว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และในระเบียบนี้นอกจากจะมีการเขียนถึงขั้นตอนวิธีการที่แตกต่างจากการปฏิบัติราชการปกติแล้ว ยังได้มีการเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายอื่นๆ อีกหลายฉบับจึงอาจทำให้เกิดความยุ่งยากในการศึกษาทำความเข้าใจ ผู้เขียนเห็นว่าหากมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อธิบายเชื่อมโยงให้สามารถเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมหรือเตรียมตัวสอบบรรจุเพื่อเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและอีกทั้งในภาคเอกชนก็สามารถศึกษาแล้วนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์การนั้นๆ ได้.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-03-02 (Thai) | TULAW-New Book-202103-01-31 (Tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2490 .อ44 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016061633
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2490 .อ44 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016061617
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2490 .อ44 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016061641
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2490 .อ44 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016134190
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2490 .อ44 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016134430
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 ความเบื้องต้น -- 1. ความเป็นมาของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 -- 2. กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 -- 3. ความหมายของคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ -- บทที่ 2 บททั่วไป -- 1. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ -- 2. องค์การรักษาความปลอดภัย -- 3. หน่วยงามของรัฐ -- 4. ชั้นความลับ -- บทที่ 3 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล -- 1. ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล -- 2. ดำเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล -- 3. การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล -- 4. การรับรองความไว้วางใจบุคคล -- 5. การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ -- บทที่ 4 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ -- 1. ลักษณะของการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ -- 2. การพิจารณาการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ -- 3. แนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ -- บทที่ 5 การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ -- 1. ความหมายของการประชุมลับ -- 2. มาตรการดำเนินการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ -- 3. แนวทางการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ -- บทที่ 6 การละเมิดการรักษาความปลอดภัย -- 1. การกำหนดมาตรการป้องกันการละเมิดการรักษาความปลอดภัย -- 2. แนวทางการปฏิบัติกรณีพบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่าจะมีหรือมีการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย -- ภาคผนวก.

การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างยิ่ง เพราะภาระหน้าที่นี้มีผลต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ซึ่งแนวทางในการทำงานเรื่องนี้มีการตราขึ้นเป็นระเบียบที่มีชื่อว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และในระเบียบนี้นอกจากจะมีการเขียนถึงขั้นตอนวิธีการที่แตกต่างจากการปฏิบัติราชการปกติแล้ว ยังได้มีการเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายอื่นๆ อีกหลายฉบับจึงอาจทำให้เกิดความยุ่งยากในการศึกษาทำความเข้าใจ ผู้เขียนเห็นว่าหากมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อธิบายเชื่อมโยงให้สามารถเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมหรือเตรียมตัวสอบบรรจุเพื่อเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและอีกทั้งในภาคเอกชนก็สามารถศึกษาแล้วนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์การนั้นๆ ได้.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544