Lot chō̜ngwāng khwāmlư̄amlam sāng khunnaphāp prachāthipatai = Bridging the inequality gap and nurturing quality of democracy : Sarup kān prachum wichākān Sathāban Phra Pokklao khrang thī 21 pračham pī 2562 / bannāthikān ʻAphinyā ditsamān ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย = Bridging the inequality gap and nurturing quality of democracy : สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 / บรรณาธิการ อภิญญา ดิสสะมาน ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

Sathāban Phra Pokklao. Kānprachum Wichākān Krung Thēp...) ʻAphinyā Ditsamān, Prawēt Wasī, Banjerd Singkaneti. Somchai Čhitsuchon. ʻEnnū Sư̄sūwan. Surichai Wankǣo. Parinya Thēwanarưmitkun. Somchāi Hō̜mlaʻō̜. Jutharat Ua-amnoey, Chātchāi Na Chīangmai. Somchai Srisutthiyakorn. Phatthara Khamphithak, Phō̜nsan Līangbunlœ̄tchai. Kō̜psak Putrakul. Nithi Nuangjamnong. Thō̜n Pitidon. Sīprapa Petchmīsī. Kraiyos Patrawart. Kanokrat Kư̄akit. Pathān Suwanmongkol. Phit Phongsawat. Phongsak Yingchoncharoen. Thīrasak Thīkhāphan. Chomphūnut Tangthawon. Satithō̜n Thanānithichōt. Thawilwadee Bureekul. ʻĒkchai Sīwilāt. Supsawat Chatchawan. Phantharat Sīsuwan. ʻImrō̜n Sāho̜. Yātmin Sattā. Waranyā Sīrin. Phō̜nʻammarin Phromkœ̄t. Chalat Prathueangratana. Patthamop Rattanakōsai. Sutthichai Rakčhan. Chingchai Hānghanelux, Wutsān Tanchai. Sathāban Phra Pokklao.
สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 21 : 2562 : กรุงเทพฯ)
Park, Chong-Min | Morris, Catherine | Spohr, Frederic | Ratchada Anantavrasilpa | อภิญญา ดิสสะมาน, 2520- | ประเวศ วะสี, 2474- | บรรเจิด สิงคะเนติ | สมชัย จิตสุชน | เอ็นนู ซื่อสุวรรณ | สุริชัย หวันแก้ว | ปริญญา เทวานฤมิตรกุล | สมชาย หอมลออ | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | ชาติชาย ณ เชียงใหม่ | สมชัย ศรีสุทธิยากร | ภัทระ คำพิทักษ์, 2509- | พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย | กอบศักดิ์ ภูตระกูล | นิธิ เนื่องจำนงค์ | ธร ปีติดล | ศรีประภา เพชรมีศรี | ไกรยส ภัทราวาท | กนกรัตน์ เกื้อกิจ | ปธาน สุวรรณมงคล | พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ | พงศ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ | ฑีระศักดิ์ ฑีฆาพันธุ์ | ชมพูนุช ตั้งถาวร | สติธร ธนานิธิโชติ | ถวิลวดี บุรีกุล | เอกชัย ศรีวิลาส | ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ | พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ | อิมรอน ซาเหาะ | ยาสมิน ซัตตาร์ | วรัญญา ศรีริน | พรอัมรินทร์ พรหมเกิด | ชลัท ประเทืองรัตนา | ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย | สุทธิชัย รักจันทร์ | ชิงชัย หาญเจนลักษณ์, 2485- | วุฒิสาร ตันไชย | สถาบันพระปกเกล้า
Call no.: HM821 .พ45 2563Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Edition: Phim khran thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 525 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Notes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.; การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานครISBN: 9786164761254; 6164761255Other title: Sarup kān prachum wichākān Sathāban Phra Pokklao khrang thī 21 pračham pī 2562 Other title: Bridging the inequality gap and nurturing quality of democracy [Parallel title] | สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 [Parallel title]Subject(s): ความเสมอภาค -- ไทย -- การประชุมความผิด (กฎหมาย) -- ไทย -- การประชุมประชาธิปไตย -- ไทย -- การประชุมสิทธิพลเมือง -- ไทย -- การประชุมLOC classification: HM821 | .พ45 2563
Contents:ปาฐกถานำเรื่อง Bridging the inequality gap and nurturing quality of democracy / Reynaud Meyer -- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความเหลื่อมล้ำในโครงสร้างอำนาจรัฐ / ประเวศ วะสี -- การอภิปรายมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศ -- Inequality and democratic politics in East Asia / Chong Min Park -- Human rights and equality : Global challenges / Catherine Morris -- Inequality in Germany : Dose a shrinking middle class give rise to right wing populism in Germany? / Frederic Spohr -- Inequalities from international perspectives / Ratchada Anantavrasilpaการอภิปรายแสดงทัศนะเรื่องขับเคลื่อนคุณภาพประชาธิปไตยเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในหลากหลายมิติ -- ความเหลื่อมล้ำด้านอำนาจในมิติทางกฎหมาย / บรรเจิด สิงคะเนติ -- ประชาธิปไตยกับความเหลื่อมล้ำ : เพิ่มคุณภาพประชาธิปไตยด้วยกระบวนการสร้างพลัง (Empowerment) / สมชัย จิคสุชน -- การขับเคลื่อนคุณภาพประชาธิปไตบเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในมิตินโยบาย / เอ็นนู ซื่อสูวรรณ -- ประชาธิปไตยในโลกที่เหลื่อมล้ำและไม่ยั่งยืนจะขับเคลื่อนอย่างไรดี / สุริชัย หวันแก้วสรุปสาระสำคัญผลการนำเสนอการประชุมกลุ่มย่อย -- กลุ่มย่อยที่ 1 เสริมสร้างความเสมอภาคด้วยระบบกฎหมาย / ผู้สรุป: ชมพูนุช ตั้งถาวร -- กลุ่มย่อยที่ 2 สร้างเสถียรภาพประชาธิปไตยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ / ผู้สรุป: สติธร ธนานิธิโชติ -- กลุ่มย่อยที่ 3 ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจด้วยประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ / ผู้สรุป: ถวิลวดี บุรีกุล -- กลุ่มย่อยที่ 4 เพื่มคุณภาพประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาสังคมเสมอภาค / ผู้สรุป: พลเอก เอกชัย ศรีวิลาส -- กลุ่มย่อยที่ 5 เสริมสร้างการกระจายอำนาจให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ / ผู้สรุป: ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลบทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง -- สร้างเสถียรภาพทางการเมือง ลดความเหลื่อมล้ำ ประชาธิปไตยยั่งยืน : ปัญหาการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ -- นักการเมืองมลายูมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้ : ตัวตน โอกาส และข้อท้าทาย / อิมรอน ซาเหาะ และยาสมิน ซัตตาร์ -- วัฒนธรรมการเมืองแบบพลเมืองกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม / วรัญญา ศรีริน และพรอัมรินทร์ พรหมเกิด -- การวัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : มุมมองผ่านดัชนีสันติภาพเชิงบวกของโลกและดัชนีสันติสุขในสังคมไทย / ชลัท ประเทืองรัตนา -- ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเมือง : กรณีนโยบายสาธารณะว่าด้วยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) ของประเทศไทย / ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย และสุทธิชัย รักจันทร์ -- สรุปภาพรวมงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 / ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ -- ปาฐกถาปิดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 / วุฒิสาร ตันไชย.
แสดงรายการนี้ใน: TUPOL-New Book-2021 06 | Boonchoo New Book 2021-07 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM821 .พ45 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016174154
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM821 .พ45 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016174402
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HM821 .ส36 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 31379016070329
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HM821 .พ45 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016070303
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HM821 .พ45 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015768709
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HM821 .พ45 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015768899
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM821 .พ45 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016070287
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM821 .พ45 2563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016070295
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ปาฐกถานำเรื่อง Bridging the inequality gap and nurturing quality of democracy / Reynaud Meyer -- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความเหลื่อมล้ำในโครงสร้างอำนาจรัฐ / ประเวศ วะสี -- การอภิปรายมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศ -- Inequality and democratic politics in East Asia / Chong Min Park -- Human rights and equality : Global challenges / Catherine Morris -- Inequality in Germany : Dose a shrinking middle class give rise to right wing populism in Germany? / Frederic Spohr -- Inequalities from international perspectives / Ratchada Anantavrasilpa

การอภิปรายแสดงทัศนะเรื่องขับเคลื่อนคุณภาพประชาธิปไตยเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในหลากหลายมิติ -- ความเหลื่อมล้ำด้านอำนาจในมิติทางกฎหมาย / บรรเจิด สิงคะเนติ -- ประชาธิปไตยกับความเหลื่อมล้ำ : เพิ่มคุณภาพประชาธิปไตยด้วยกระบวนการสร้างพลัง (Empowerment) / สมชัย จิคสุชน -- การขับเคลื่อนคุณภาพประชาธิปไตบเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในมิตินโยบาย / เอ็นนู ซื่อสูวรรณ -- ประชาธิปไตยในโลกที่เหลื่อมล้ำและไม่ยั่งยืนจะขับเคลื่อนอย่างไรดี / สุริชัย หวันแก้ว

สรุปสาระสำคัญผลการนำเสนอการประชุมกลุ่มย่อย -- กลุ่มย่อยที่ 1 เสริมสร้างความเสมอภาคด้วยระบบกฎหมาย / ผู้สรุป: ชมพูนุช ตั้งถาวร -- กลุ่มย่อยที่ 2 สร้างเสถียรภาพประชาธิปไตยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ / ผู้สรุป: สติธร ธนานิธิโชติ -- กลุ่มย่อยที่ 3 ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจด้วยประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ / ผู้สรุป: ถวิลวดี บุรีกุล -- กลุ่มย่อยที่ 4 เพื่มคุณภาพประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาสังคมเสมอภาค / ผู้สรุป: พลเอก เอกชัย ศรีวิลาส -- กลุ่มย่อยที่ 5 เสริมสร้างการกระจายอำนาจให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ / ผู้สรุป: ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล

บทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง -- สร้างเสถียรภาพทางการเมือง ลดความเหลื่อมล้ำ ประชาธิปไตยยั่งยืน : ปัญหาการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ -- นักการเมืองมลายูมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้ : ตัวตน โอกาส และข้อท้าทาย / อิมรอน ซาเหาะ และยาสมิน ซัตตาร์ -- วัฒนธรรมการเมืองแบบพลเมืองกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม / วรัญญา ศรีริน และพรอัมรินทร์ พรหมเกิด -- การวัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : มุมมองผ่านดัชนีสันติภาพเชิงบวกของโลกและดัชนีสันติสุขในสังคมไทย / ชลัท ประเทืองรัตนา -- ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเมือง : กรณีนโยบายสาธารณะว่าด้วยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) ของประเทศไทย / ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย และสุทธิชัย รักจันทร์ -- สรุปภาพรวมงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 / ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ -- ปาฐกถาปิดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 / วุฒิสาร ตันไชย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544