Kānchai SPSS for Windows nai kānwikhro̜ khō̜mūn / Kanlayā Wānitbanchā, Thitā Wānitbanchā.

การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา.  (Text) (Text)

Kanlayā Wānitbanchā. Thitā Wānitbanchā.
กัลยา วานิชย์บัญชา
ฐิตา วานิชย์บัญชา
Call no.: HA32 .ก645 2564Publication: [Krung Thēp ...] : Rōngphim Sāmladā, 2564 [2021] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์สามลดา, 2564 [2021]Edition: Phim khrang thī 33, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 33, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 531 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786164686403; 6164686407Other title: Kānchai SPSS Other title: การใช้ SPSS [Spine title]Subject(s): เอสพีเอสเอส สำหรับวินโดวส์สังคมศาสตร์ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์LOC classification: HA32 | .ก645 2564
Contents:บทนำ ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS -- บทที่ 1 การทำวิจัย -- บทที่ 2 ข้อมูล -- บทที่ 3 การสร้างตัวแปรจากแบบสอบถาม -- บทที่ 4 การสร้างแฟ้มข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS -- บทที่ 5 การตรวจสอบ การคำนวณ และการจัดการแฟ้มข้อมูล -- บทที่ 6 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาด้วย SPSS -- บทที่ 7 การสร้างตารางรายงานด้วยคำสั่ง Report และ OLAP Cubes -- บทที่ 8 การวิเคราะห์คำถามที่เลือกได้หลายคำตอบ -- บทที่ 9 การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (Reliability Analysis) -- บทที่ 10 การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลเชิงปริมาณ -- บทที่ 11 การทดสอบสมมุติฐานและการประมาณค่าค่าเฉลี่ยประขากร -- บทที่ 12 การทดสอบสมมุติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากรบทที่ 13 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของหลายประชากร หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน --บทที่ 14 การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าสัดส่วนสำหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม -- บทที่ 15 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม -- บทที่ 16 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ -- บทที่ 17 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ -- บทที่ 18 การทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ -- บทที่ 19 การพยากรณ์: การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา -- บทที่ 20 การสร้างกราฟด้วย SPSS -- บทที่ 21 การกำหนดรูปแบบของ Input และการจัดการ Output -- บทที่ 22 สรุปคำสั่ง SPSS -- บทที่ 23 สรุปคำสั่งของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ SPSS -- บทที่ 24 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วย SPSS.
Summary: หนังสือ "การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ครอบคลุมหลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ตั้งแต่หลักการทำวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแฟ้มข้อมูล วิธีการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ทุก version พร้อมตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ สำหรับงานด้านวิจัย ด้านธุรกิจ ฯลฯ สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ สามารถศึกษาได้จากตำรา "หลักสถิติ" และ "การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการบริหารและวิจัย" และหนังสือ "สถิติสำหรับงานวิจัย" ส่วนผู้ที่ต้องการทำวิจัยในแนวลึกโดยใช้สถิติขั้นสูง สามารถศึกษาได้จากหนังสือ "การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows" ของ "ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา" สำหรับการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้กระชับและเข้าใจง่าย และเพิ่มการสรุปเทคนิคต่าง ๆ ที่จะใช้ในงานวิจัย พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างในงานวิจัยมากขึ้น
แสดงรายการนี้ใน: TUBA-NewBook-2021-04-01(THA)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HA32 .ก645 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379016163793
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HA32 .ก645 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016163785
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS -- บทที่ 1 การทำวิจัย -- บทที่ 2 ข้อมูล -- บทที่ 3 การสร้างตัวแปรจากแบบสอบถาม -- บทที่ 4 การสร้างแฟ้มข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS -- บทที่ 5 การตรวจสอบ การคำนวณ และการจัดการแฟ้มข้อมูล -- บทที่ 6 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาด้วย SPSS -- บทที่ 7 การสร้างตารางรายงานด้วยคำสั่ง Report และ OLAP Cubes -- บทที่ 8 การวิเคราะห์คำถามที่เลือกได้หลายคำตอบ -- บทที่ 9 การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (Reliability Analysis) -- บทที่ 10 การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลเชิงปริมาณ -- บทที่ 11 การทดสอบสมมุติฐานและการประมาณค่าค่าเฉลี่ยประขากร -- บทที่ 12 การทดสอบสมมุติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร

บทที่ 13 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของหลายประชากร หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน --บทที่ 14 การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าสัดส่วนสำหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม -- บทที่ 15 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม -- บทที่ 16 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ -- บทที่ 17 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ -- บทที่ 18 การทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ -- บทที่ 19 การพยากรณ์: การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา -- บทที่ 20 การสร้างกราฟด้วย SPSS -- บทที่ 21 การกำหนดรูปแบบของ Input และการจัดการ Output -- บทที่ 22 สรุปคำสั่ง SPSS -- บทที่ 23 สรุปคำสั่งของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ SPSS -- บทที่ 24 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วย SPSS.

หนังสือ "การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ครอบคลุมหลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ตั้งแต่หลักการทำวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแฟ้มข้อมูล วิธีการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ทุก version พร้อมตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ สำหรับงานด้านวิจัย ด้านธุรกิจ ฯลฯ สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ สามารถศึกษาได้จากตำรา "หลักสถิติ" และ "การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการบริหารและวิจัย" และหนังสือ "สถิติสำหรับงานวิจัย" ส่วนผู้ที่ต้องการทำวิจัยในแนวลึกโดยใช้สถิติขั้นสูง สามารถศึกษาได้จากหนังสือ "การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows" ของ "ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา" สำหรับการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้กระชับและเข้าใจง่าย และเพิ่มการสรุปเทคนิคต่าง ๆ ที่จะใช้ในงานวิจัย พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างในงานวิจัยมากขึ้น

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544