Khwāmsō̜tkhlō̜ng khō̜ng māttrakān hām namkhao nư̄a sukō̜n thī chai sān rēng nư̄a dǣng khō̜ng prathēt Thai phāitai phanthakō̜ranī khō̜ng ʻOngkān Kānkhālōk / dōi Čhāruprapa Rakphong.

ความสอดคล้องของมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงของประเทศไทย ภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลก / โดย จารุประภา รักพงษ์.  (Text) (Text)

Čhāruprapa Rakphong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
จารุประภา รักพงษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: HD9435.ท92 จ584 2564Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2564 [2021] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2564 [2021]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 15, 126 หน้าNotes: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.ISBN: 9786164881839; 6164881838Subject(s): องค์การการค้าโลกอุตสาหกรรมเนื้อสุกร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยอุตสาหกรรมเนื้อสุกร -- ไทยระเบียบการค้าต่างประเทศงานวิจัย / ResearchLOC classification: HD9435.ท92 | จ584 2564
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา -- 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย -- 1.3 เป้าหมายของการศึกษาวิจัย -- 1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย -- 1.5 วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัย -- 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ -- บทที่ 2 มาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีสารเร่งเนื้อแดงจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ภายใต้กฎหมายไทย -- 2.1 กฎหมายที่ใช้ในระดับของกระบวนการผลิต (Regulation on process and production methods) -- 2.2 กฎหมายที่ใช้ในระดับของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (End product regulation) -- 2.3 วิเคราะห์กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการห้ามนำเข้าและควบคุมการตกค้างของสารเร่งเนื้อแดงจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ในเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องบทที่ 3 ความสอดคล้องของมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีสารเร่งเนื้อแดงจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ของประเทศไทยภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลก -- 3.1 พันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures) -- 3.2 พันธกรณีภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General agreement on tariffs and trade) -- 3.3 สรุปประเด็นความสอดคล้องของมาตรการและความจำเป็นในการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ของประเทศไทยภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลก -- บทที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการต่อสู้ประเด็นข้อพิพาทว่าด้วยมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีสารเร่งเนื้อแดงจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ของประเทศไทย -- 4.1 ออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้สารเคมีจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ในการรักษาโรคในคนไม่ให้รั่วไหลเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหาร -- 4.2 เก็บข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับผู้บริโภคกลุ่มที่อ่อนไหวต่อการใช้สารเร่งเนื้อแดงจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ และข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -- 4.3 วางแนวทางพิจารณาความสอดคล้องของสินค้านำเข้าและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศอย่างเข้มงวดในระดับเดียวกัน -- 4.4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่มีสารเร่งเนื้อแดงจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ตกค้างอย่างถูกต้องแก่ผู้บริโภค.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-New book-202105-01-31 (Tha) | TUPRIDI-NewBook-2021-05-03 (Thai) | TUPUEY-New Book-202105-01 (tha) | Boonchoo New Book 2021-06 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016131030
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016131055
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016131089
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016131071
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016131063
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016130917
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016130925
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016130941
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016130933
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016130958
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016130982
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016130974
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016130966
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016131097
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016131105
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016131048
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016131014
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016131022
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016131006
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HD9435.ท92 จ584 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016130990
รายการจองทั้งหมด: 0

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทที่ 1 บทนำ -- 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา -- 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย -- 1.3 เป้าหมายของการศึกษาวิจัย -- 1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย -- 1.5 วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัย -- 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ -- บทที่ 2 มาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีสารเร่งเนื้อแดงจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ภายใต้กฎหมายไทย -- 2.1 กฎหมายที่ใช้ในระดับของกระบวนการผลิต (Regulation on process and production methods) -- 2.2 กฎหมายที่ใช้ในระดับของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (End product regulation) -- 2.3 วิเคราะห์กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการห้ามนำเข้าและควบคุมการตกค้างของสารเร่งเนื้อแดงจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ในเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 ความสอดคล้องของมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีสารเร่งเนื้อแดงจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ของประเทศไทยภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลก -- 3.1 พันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures) -- 3.2 พันธกรณีภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General agreement on tariffs and trade) -- 3.3 สรุปประเด็นความสอดคล้องของมาตรการและความจำเป็นในการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ของประเทศไทยภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลก -- บทที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการต่อสู้ประเด็นข้อพิพาทว่าด้วยมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีสารเร่งเนื้อแดงจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ของประเทศไทย -- 4.1 ออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้สารเคมีจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ในการรักษาโรคในคนไม่ให้รั่วไหลเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหาร -- 4.2 เก็บข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับผู้บริโภคกลุ่มที่อ่อนไหวต่อการใช้สารเร่งเนื้อแดงจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ และข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -- 4.3 วางแนวทางพิจารณาความสอดคล้องของสินค้านำเข้าและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศอย่างเข้มงวดในระดับเดียวกัน -- 4.4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่มีสารเร่งเนื้อแดงจำพวกเบต้าอะโกนิสต์ตกค้างอย่างถูกต้องแก่ผู้บริโภค.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544