Khō̜ fanfai nai fan ʻan lư̄achư̄a : khwāmkhlư̄anwai khō̜ng khabūankān patipak patiwat Sayām (Phō̜.Sō̜. 2475-2500) / Natthaphon Čhaičhing.

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) / ณัฐพล ใจจริง.  (Text) (Text)

Natthaphon Čhaičhing.
ณัฐพล ใจจริง
Call no.: JQ1745 .ณ627 2564Series: Nangsư̄ chut kasat sưksā ; lamdap thī 1 Series: กษัตริย์ศึกษา: ลำดับที่ 1.Publication: Nonthaburī : Fā Dīeokan, 2564 [2021] Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2564 [2021]Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai prapprung. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุงDescription: 16, 393 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786167667942; 6167667942Subject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2500LOC classification: JQ1745 | .ณ627 2564
Contents:บทที่ 1 คว่ำปฏิวัติ-โค่นคณะราษฎร : การก่อตัวของ "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" -- บทที่ 2 "ความชอบด้วยระบอบ" : วิวาทะว่าด้วย "รัฎฐาธิปัตย์" ในคำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (2475-2500) -- บทที่ 3 กำเนิดระบอบประชาธิปไตยแบบอำนาจจำกัด : ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย (2475-2490) -- บทที่ 4 ฝันจริงของนักอุดมคติ "น้ำเงินแท้" : รื้อ 2475 สร้างระบอบกลายพันธุ์ -- บทที่ 5 อ่านปทานุกรมของสอ เสถบุตร ในฐานะวรรณกรรมการเมือง -- บทที่ 6 โหรกับการโต้ปฏิวัติ 2475 : แฉล้ม เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ กับ 76 เทพการเมือง -- บทที่ 7 วิวาทะเค้าโครงการณ์เศรษฐกิจกับบันทึกพระบรมราชวินิจฉัยและการเมืองของการผลิตซ้ำ -- บทที่ 8 พระบารมีปกเกล้าฯไต้เงาอินทรี : แผนสงครามจิตวิทยาอเมริกันกับการสร้างสถาบันกษัตริย์ให้เป็น "สัญลักษณ์" แห่งชาติ -- ประวัติผู้เขียน -- ประวัติการตีพิมพ์ -- บรรณานุกรม -- ดรรชนี.
Summary: การศึกษา "ปฏิปักษ์ปฏิวัติ 2475" ผ่านการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ หรือประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยเเบบใหม่ เพื่อคลี่ให้เห็นถึงความคิดเเละความเคลื่อนไหวทางการเมืองของงกลุ่มอนุรักษ์นิยม หรือกลุ่มกษัตริย์นิยมที่เป็นหลุ่มพลังทางการเมืองที่สำคัญภายหลังการปฏิวัติ 2475 หนังสือ "ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักข์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500)" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "ณัฐพล ใจจริง" ที่จะช่วย "รื้อ" ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองไทย รวมทั้งบทบาทของสถาบันกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมต่อระบอบการเมือง โดยใช้เอกสารหลักฐานทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่า แท้ที่จริงแล้วปัญหาและความคิดพิกลพิการต่าง ๆ ของการเมืองไทยนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสถาบันกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ.
แสดงรายการนี้ใน: TUPUEY-New Book-202106-01 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016066335

ปก.202 การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016066319

ปก.202 การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016066327
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016066301
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016076706
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379015787725

ปก.202 การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015787733

ปก.202 การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379015787741
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379015787758
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379015787766
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 คว่ำปฏิวัติ-โค่นคณะราษฎร : การก่อตัวของ "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" -- บทที่ 2 "ความชอบด้วยระบอบ" : วิวาทะว่าด้วย "รัฎฐาธิปัตย์" ในคำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (2475-2500) -- บทที่ 3 กำเนิดระบอบประชาธิปไตยแบบอำนาจจำกัด : ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย (2475-2490) -- บทที่ 4 ฝันจริงของนักอุดมคติ "น้ำเงินแท้" : รื้อ 2475 สร้างระบอบกลายพันธุ์ -- บทที่ 5 อ่านปทานุกรมของสอ เสถบุตร ในฐานะวรรณกรรมการเมือง -- บทที่ 6 โหรกับการโต้ปฏิวัติ 2475 : แฉล้ม เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ กับ 76 เทพการเมือง -- บทที่ 7 วิวาทะเค้าโครงการณ์เศรษฐกิจกับบันทึกพระบรมราชวินิจฉัยและการเมืองของการผลิตซ้ำ -- บทที่ 8 พระบารมีปกเกล้าฯไต้เงาอินทรี : แผนสงครามจิตวิทยาอเมริกันกับการสร้างสถาบันกษัตริย์ให้เป็น "สัญลักษณ์" แห่งชาติ -- ประวัติผู้เขียน -- ประวัติการตีพิมพ์ -- บรรณานุกรม -- ดรรชนี.

การศึกษา "ปฏิปักษ์ปฏิวัติ 2475" ผ่านการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ หรือประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยเเบบใหม่ เพื่อคลี่ให้เห็นถึงความคิดเเละความเคลื่อนไหวทางการเมืองของงกลุ่มอนุรักษ์นิยม หรือกลุ่มกษัตริย์นิยมที่เป็นหลุ่มพลังทางการเมืองที่สำคัญภายหลังการปฏิวัติ 2475 หนังสือ "ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักข์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500)" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "ณัฐพล ใจจริง" ที่จะช่วย "รื้อ" ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองไทย รวมทั้งบทบาทของสถาบันกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมต่อระบอบการเมือง โดยใช้เอกสารหลักฐานทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่า แท้ที่จริงแล้วปัญหาและความคิดพิกลพิการต่าง ๆ ของการเมืองไทยนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสถาบันกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544