Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng : chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2563 phrō̜m kot krasūng ; Pramūan Kotmāi Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā : chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2562 phrō̜m kot krasūng / rūaprūam dōi Fāi Wichākān Samnakphim Winyūchon.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 พร้อมกฎกระทรวง / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.  (Text) (Text)

Thailand. Samnakphim Winyūchon.
ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
Call no.: KPT1704 2564กPublication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Description: 433, 266 หน้าISBN: 9786165810135; 6165810136Uniform titles: Laws, statutes, ect. Subject(s): วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยวิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยศาลแขวง -- ไทยการบริหารงานยุติธรรม -- ไทยLOC classification: KPT1704 | 2564ก
Contents:ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๓: พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ภาค ๑ บททั่วไป -- ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา -- ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๖) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๒) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๒) -- กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๑ -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ -- พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. ๒๕๔๖.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒: พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น -- ภาค ๒ สอบสวน -- ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา -- ภาค ๕ พยานหลักฐาน -- ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ -- กฎกระทรวง -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๓ -- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒.
แสดงรายการนี้ใน: TUPUEY-New Book-202106-01 (tha) | TULAW-New Book-202106-1-31 (tha) | TUPRIDI-NewBook-2021-06-01 (Thai) | Boonchoo New Book 2021-07 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1704 2564ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016132418
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1704 2564ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016132384
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1704 2564ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016133127
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT1704 2564ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016133366
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1704 2564ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016132392
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1704 2564ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016133119
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT1704 2564ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016132400
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT1704 2564ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016133333
รายการจองทั้งหมด: 0

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๓: พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ภาค ๑ บททั่วไป -- ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา -- ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๖) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๒) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๒) -- กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๑ -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ -- พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. ๒๕๔๖.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒: พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น -- ภาค ๒ สอบสวน -- ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา -- ภาค ๕ พยานหลักฐาน -- ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ -- กฎกระทรวง -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๓ -- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544