Yō̜ lak kotmāi mō̜radok / Phairōt Kamphūsiri.

ย่อหลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.  (Text) (Text)

Pairoj Kampusiri,
ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-
Call no.: KPT770 .พ944 2564Publication: Krung thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2564 [2021] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2564 [2021]Description: 186 หน้าISBN: 9786165810227; 6165810225Subject(s): มรดกและการรับมรดก -- ไทยLOC classification: KPT770 | .พ944 2564
Contents:ส่วนที่ 1 บทที่ 1 กองมรดก -- 1.1 ทรัพย์สินของผู้ตาย -- 1.2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ตาย -- บทที่ 2 ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์มรดก -- 2.1 ประมวลกฎหมายนี้เขียนไว้ไม่ให้เป็นมรดก -- 2.2 โดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ -- 2.3 มีกฎหมายอื่นบังคับไม่ให้เป็นมรดก -- 2.4 ทรัพย์สินหรือสิทธิไม่ได้มีอยู่ในขณะมีชีวิตหรือได้มาหลัง เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย -- ส่วนที่ 2 บทที่ 1 ทายาทและส่วนแบ่งในกองมรดก -- 1.1 ทายาทโดยธรรม แก้ไข -- 1.2 ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส -- บทที่ 2 การรับมรดกแทนที่ -- 2.1 เหตุในการรับมรดกแทนที่ -- 2.2 ผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่ บทที่ 3 ภิกษุกับมรดก) -- 3.1 ภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรม -- 3.2 ภิกษุในฐานะเจ้ามรดก ส่วนที่ 3 บทที่ 1 การเสียสิทธิในการรับมรดก -- 1. การถูกกําจัดมิให้รับมรดก -- 2. การตัดมิให้รับมรดก -- 3. การสละมรดก -- 4. การเสียสิทธิโดยอายุความ -- ส่วนที่ 4 บทที่ 1 ลักษณะของพินัยกรรม -- 1.1 เป็นการแสดงเจตนากําหนดการเพื่อตาย -- 1.2 เป็นคําสั่งสุดท้ายก่อนตาย -- 1.3 ทรัพย์สินในพินัยกรรมจะต้องเป็นทรัพย์สินของตนเอง -- 1.4 กําหนดการอื่น ๆ นอกจากเรื่องทรัพย์สินในพินัยกรรม -- บทที่ 2 ความสามารถและประเภทของผู้รับพินัยกรรม -- 2.1 ความสามารถในการทําและรับพินัยกรรม -- 2.2 ผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป -- 2.3 ผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ -- 2.4 สิทธิและความรับผิดของผู้รับพินัยกรรมแต่ละประเภท -- บทที่ 3 แบบของพินัยกรรม -- 3.1 พินัยกรรมแบบธรรมดา -- 3.2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ -- 3.3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง -- 3.4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ -- 3.5 พินัยกรรมแบบทําด้วยวาจา -- 3.6 พินัยกรรมทําในต่างประเทศ -- 3.7 พินัยกรรมทําในภาวะการรบหรือสงคราม -- บทที่ 4 พยานในพินัยกรรม -- 4.1 ผู้ต้องห้ามมิให้เป็นพยานในการทําพินัยกรรม -- 4.2 การลงลายมือชื่อของพยาน -- บทที่ 5 ผลของพินัยกรรม -- 5.1 ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา -- 5.2 ผลของพินัยกรรมในกรณีพิเศษ -- 5.3 ความไม่มีผลของพินัยกรรมหรือ ข้อกําหนดพินัยกรรม -- ส่วนที่ 5 บทที่ 1 ผู้จัดการมรดก -- 1. การตั้งผู้จัดการมรดก -- 2. หน้าที่ของผู้จัดการมรดก -- 3. ความสิ้นสุดของการเป็นผู้จัดการมรดก.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-New Book-202108-01-31 (Tha) | Boonchoo New Book 2021-09 (Thai) | TUPUEY-New Book-202109-01 (tha) | TUPRIDI-NewBook-2021-09-03 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014235049
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 06/06/2022 31379016148364
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379016139306
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016139496
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 31379016139520
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/07/2022 31379016139215
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 16/08/2022 31379016139173
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016090111
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016090137
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 02/08/2022 31379016090145
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Sanya Dharmasakti Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 27/07/2022 31379016090160
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Sanya Dharmasakti Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 08/08/2022 31379016090152
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016139199
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 24/06/2022 31379016139314
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/07/2022 31379016139348
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 12/06/2022 31379016139322
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT770 .พ944 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 02/08/2022 31379016139298
รายการจองทั้งหมด: 0

ส่วนที่ 1 บทที่ 1 กองมรดก -- 1.1 ทรัพย์สินของผู้ตาย -- 1.2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ตาย -- บทที่ 2 ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์มรดก -- 2.1 ประมวลกฎหมายนี้เขียนไว้ไม่ให้เป็นมรดก -- 2.2 โดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ -- 2.3 มีกฎหมายอื่นบังคับไม่ให้เป็นมรดก -- 2.4 ทรัพย์สินหรือสิทธิไม่ได้มีอยู่ในขณะมีชีวิตหรือได้มาหลัง เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย -- ส่วนที่ 2 บทที่ 1 ทายาทและส่วนแบ่งในกองมรดก -- 1.1 ทายาทโดยธรรม แก้ไข -- 1.2 ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส -- บทที่ 2 การรับมรดกแทนที่ -- 2.1 เหตุในการรับมรดกแทนที่ -- 2.2 ผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่ บทที่ 3 ภิกษุกับมรดก) -- 3.1 ภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรม -- 3.2 ภิกษุในฐานะเจ้ามรดก ส่วนที่ 3 บทที่ 1 การเสียสิทธิในการรับมรดก -- 1. การถูกกําจัดมิให้รับมรดก -- 2. การตัดมิให้รับมรดก -- 3. การสละมรดก -- 4. การเสียสิทธิโดยอายุความ -- ส่วนที่ 4 บทที่ 1 ลักษณะของพินัยกรรม -- 1.1 เป็นการแสดงเจตนากําหนดการเพื่อตาย -- 1.2 เป็นคําสั่งสุดท้ายก่อนตาย -- 1.3 ทรัพย์สินในพินัยกรรมจะต้องเป็นทรัพย์สินของตนเอง -- 1.4 กําหนดการอื่น ๆ นอกจากเรื่องทรัพย์สินในพินัยกรรม -- บทที่ 2 ความสามารถและประเภทของผู้รับพินัยกรรม -- 2.1 ความสามารถในการทําและรับพินัยกรรม -- 2.2 ผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป -- 2.3 ผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ -- 2.4 สิทธิและความรับผิดของผู้รับพินัยกรรมแต่ละประเภท -- บทที่ 3 แบบของพินัยกรรม -- 3.1 พินัยกรรมแบบธรรมดา -- 3.2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ -- 3.3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง -- 3.4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ -- 3.5 พินัยกรรมแบบทําด้วยวาจา -- 3.6 พินัยกรรมทําในต่างประเทศ -- 3.7 พินัยกรรมทําในภาวะการรบหรือสงคราม -- บทที่ 4 พยานในพินัยกรรม -- 4.1 ผู้ต้องห้ามมิให้เป็นพยานในการทําพินัยกรรม -- 4.2 การลงลายมือชื่อของพยาน -- บทที่ 5 ผลของพินัยกรรม -- 5.1 ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา -- 5.2 ผลของพินัยกรรมในกรณีพิเศษ -- 5.3 ความไม่มีผลของพินัยกรรมหรือ
ข้อกําหนดพินัยกรรม -- ส่วนที่ 5 บทที่ 1 ผู้จัดการมรดก -- 1. การตั้งผู้จัดการมรดก -- 2. หน้าที่ของผู้จัดการมรดก -- 3. ความสิ้นสุดของการเป็นผู้จัดการมรดก.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544