Kamʻathibāi sư̄khāi lǣkplīan hai phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Kō̜sanyā thī mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / Sanankō̜n Sōtthiphan.

คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.  (Text) (Text)

Čhampī Sotthiphan.
จำปี โสตถิพันธุ์
Call no.: KPT874 .จ63 2564Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Edition: Phim khrang thī 9, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 446 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165810548; 6165810543Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana sư̄khāi lǣkplīan hai Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ [Cover title]Subject(s): ซื้อขาย -- ไทยซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ -- ไทยการแลกเปลี่ยน -- ไทยสัญญา -- ไทยLOC classification: KPT874 | .จ63 2564Summary: สัญญาซื้อขาย, หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา, ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาซื้อขาย, กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย, วัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขาย, ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางทรัพย์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ซื้อ, ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขาย, ความรับผิดของผู้ขายเมื่อผู้ซื้อถูกรอนสิทธิ ฯลฯ สัญญาขายฝาก, สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ, สัญญาแลกเปลี่ยน, สัญญาให้โดยเสน่หา พร้อมคำอธิบายในส่วนของพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-10-04 (Thai) | TULAW-New Book-202110-01-31 (Tha) | TUPUEY-New Book-202110-01 (tha) | TUPRIDI-NewBook-2021-11-03 (Thai) | TUPRIDI-NewBook-2022-02-02 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014234851
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 05/06/2022 3137901635940
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 06/06/2022 31379016147580
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016147556
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 3137901635939
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016141336
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016148091
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 3137901640367
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 11/06/2022 3137901640368
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 02/06/2022 3137901640369
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Professor Direk Jayanama Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 14/06/2022 31379016148125
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 29/05/2022 31379016147572
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016147564
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 31/05/2022 31379016147531
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 02/06/2022 31379016148109
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379016148117
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT874 .จ63 2564 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2564 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2564 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2564 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ634 2561 คำอธิบายกฎหมาย ลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / KPT874 .ณ595 ผู้มีหน้าที่รับไถ่ตามสัญญาขายฝาก = KPT874 .ณ632 คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย /

สัญญาซื้อขาย, หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา, ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาซื้อขาย, กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย, วัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขาย, ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางทรัพย์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ซื้อ, ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขาย, ความรับผิดของผู้ขายเมื่อผู้ซื้อถูกรอนสิทธิ ฯลฯ สัญญาขายฝาก, สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ, สัญญาแลกเปลี่ยน, สัญญาให้โดยเสน่หา พร้อมคำอธิบายในส่วนของพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544