Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng / Chānchai Sawǣngsak.

คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.  (Text) (Text)

Chānchai Sawǣngsak,
ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-
Call no.: KPT2720 .ช65 2564Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Edition: Phim khrang thī 29, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 30Description: 366 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 29, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2563.ISBN: 9786165810746; 6165810748Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .ช65 2564
Contents:ความเบื้องต้น -- 1. ความหมายและลักษณะของกฎหมาย -- 2. ระบบกฎหมายที่สำคัญที่ใช้กันอยู่ในประเทศต่างๆ ซึ่งมีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย -- 3. การแบ่งประเภทกฎหมาย -- 4. การแบ่งประเภทกฎหมายเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน -- 5. การแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน -- 6. ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง -- 7. กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ -- ภาค 1หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง -- บทที่ 1หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย -- บทที่ 2หลักนิติรัฐ -- บทที่ 3ประโยชน์สาธารณะ -- ภาค 2การจัดองค์กรของรัฐ -- บทที่ 1การจัดองค์กรของรัฐในต่างประเทศ -- บทที่ 2ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐในประเทศไทย -- บทที่ 3 การจัดการองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจ -- บทที่ 4 การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจ -- ภาค 3 บุคลากรภาครัฐ -- บทที่ 1 บุคลากรขององค์กรรัฐฝ่ายบริหาร -- บทที่ 2 บุคลากรของรัฐสภา -- บทที่ 3 บุคลากรของศาล -- บทที่ 4 บุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 5 บุคลากรขององค์กรอิสระ -- บทที่ 6 บุคลากรขององค์กรอัยการ -- บทที่ 7 สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน -- ภาค 4 การกระทำทางปกครอง -- บทที่ 1 ความหมายของการกระทำทางปกครอง -- บทที่ 2 ประเภทของการกระทำทางปกครอง -- บทที่ 3 ประเภทของ "นิติกรรมทางปกครอง" -- บทที่ 4 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริการ -- บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร -- บทที่ 2 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐภายในฝ่ายบริหาร -- บทที่ 3 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก -- บทที่ 4 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 -- บทที่ 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของฝ่ายรัฐบริหารโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ -- บทที่ 6 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-New Book-202111-01-30 (Tha) | TUPUEY-New Book-202111-01 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ช65 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379016141914

ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ช65 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379016141948

ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ช65 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016141930

ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ช65 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 25/06/2022 31379016141849
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ช65 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 21/06/2022 31379016141831
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ช65 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016141815
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ช65 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016141823
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ช65 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016141922
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ช65 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016141906
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ช65 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379016141898
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 29, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2563.

ความเบื้องต้น -- 1. ความหมายและลักษณะของกฎหมาย -- 2. ระบบกฎหมายที่สำคัญที่ใช้กันอยู่ในประเทศต่างๆ ซึ่งมีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย -- 3. การแบ่งประเภทกฎหมาย -- 4. การแบ่งประเภทกฎหมายเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน -- 5. การแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน -- 6. ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง -- 7. กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ -- ภาค 1หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง -- บทที่ 1หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย -- บทที่ 2หลักนิติรัฐ -- บทที่ 3ประโยชน์สาธารณะ -- ภาค 2การจัดองค์กรของรัฐ -- บทที่ 1การจัดองค์กรของรัฐในต่างประเทศ -- บทที่ 2ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐในประเทศไทย -- บทที่ 3 การจัดการองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจ -- บทที่ 4 การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจ -- ภาค 3 บุคลากรภาครัฐ -- บทที่ 1 บุคลากรขององค์กรรัฐฝ่ายบริหาร -- บทที่ 2 บุคลากรของรัฐสภา -- บทที่ 3 บุคลากรของศาล -- บทที่ 4 บุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 5 บุคลากรขององค์กรอิสระ -- บทที่ 6 บุคลากรขององค์กรอัยการ -- บทที่ 7 สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน -- ภาค 4 การกระทำทางปกครอง -- บทที่ 1 ความหมายของการกระทำทางปกครอง -- บทที่ 2 ประเภทของการกระทำทางปกครอง -- บทที่ 3 ประเภทของ "นิติกรรมทางปกครอง" -- บทที่ 4 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริการ -- บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร -- บทที่ 2 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐภายในฝ่ายบริหาร -- บทที่ 3 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก -- บทที่ 4 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 -- บทที่ 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของฝ่ายรัฐบริหารโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ -- บทที่ 6 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544