Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit læ lahuthōt / Thawīkīat Mīnakanit, Ronnakorn Bunmee.

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รณกรณ์ บุญมี.  (Text) (Text)

Taweekiat Meenakanit, Ronnakorn Bunmee,
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-
รณกรณ์ บุญมี, 2526-
Call no.: KPT3878 .ท567 2565Publication: Krung thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2565 [2022] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2565 [2022]Edition: Phim khrang thī 19, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 459 หน้าISBN: 9786165810999; 6165810993Subject(s): ความผิด (กฎหมาย) -- ไทยความผิดลหุโทษ -- ไทยLOC classification: KPT3878 | .ท567 2565
Contents:ข้อความเบื้องต้น -- เค้าโครงการอธิบายกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิด และ ภาค 3 ลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันประมุข -- บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร -- 1. กบฏ -- 2. ความผิดฐานยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการ -- 3. ความผิดฐานปลุกปั่นยุยงประชาชน -- 4. ความผิดฐานเหยียดหยามเครื่องหมายที่แสดงถึงรัฐ -- บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร -- 1. ความผิดฐานกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อราชอาณาจักร -- 2. ความผิดเกี่ยวกับความลับของประเทศ -- 3. ความผิดเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐ -- 4. ความผิดฐานกระทำการเพื่อให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศภายนอก -- 5. บทบัญญัติพิเศษ -- บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรี -- 1. ความผิดฐานประทุษร้ายประมุขหรือผู้แทนของรัฐต่างประเทศ -- 2. ความผิดฐานหมิ่นประมาทประมุขหรือผู้แทนของรัฐต่างประเทศ -- 3. ความผิดฐานเหยียดหยามรัฐต่างประเทศ -- บทที่ 5 การก่อการร้าย -- 1. ความผิดฐานการก่อการร้าย -- 2. ความผิดฐานขู่เข็ญว่าจะก่อการร้าย -- 3. ความผิดฐานเป็นสมาชิกของคณะผู้ก่อการร้าย -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- บทที่ 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน -- 1. ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน -- 2. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน -- 3. ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน -- 4. ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน -- 5. กระทำต่อตราซึ่งเจ้าพนักงานประทับไว้ -- 6. กระทำต่อสิ่งที่เจ้าพนักงานยึดไว้ -- 7. เป็นคนกลางเรียกหรือรับสินบน -- 8. ให้สินบนเจ้าพนักงาน -- 9. แสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน -- 10. สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- 1. ความผิดที่กระทำโดยสุจริต -- 2. ความผิดที่เป็นทั้งทุจริตและเกิดความเสียหาย -- 3. ความผิดที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยไม่ถึงกับทุจริต -- บทที่ 3 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม -- 1. ให้สินบนเจ้าพนักงาน -- 2. ขัดขืนคำบังคับหรือคำสั่งของเจ้าพนักงาน -- 3. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน -- 4. แสดงความเท็จในศาล -- 5. ทำให้เสียหายแก่ทรัพย์ในคดี -- 6. การหลบหนีที่คุมขัง -- 7. ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนวิธีการเพื่อความปลอดภัย -- 8. ขัดขวางการขายทอดตลาด -- 9. ดูหมิ่นศาล -- 10. การกระทำเกี่ยวกับศพ -- บทที่ 4 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าในการยุติธรรม -- 1. เจ้าพนักงานช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษหรือแกล้งให้ได้รับโทษ -- 2. เจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียกหรือรับสินบน -- 3. เจ้าพนักงานเรียกหรือรับสินบนก่อนได้รับตำแหน่ง -- 4. เจ้าพนักงานขัดขวางมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา -- 5. เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดไปจากที่คุมขัง -- 6. เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดไปจากที่คุมขังโดยประมาท ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- 1. ความผิดฐานเหยียดหยามศาสนา -- 2. ความผิดฐานก่อการวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชน -- 3. ความผิดฐานแต่งกายเป็นนักบวชโดยมิชอบ -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- 1. ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ -- 2. ความผิดฐานเป็นซ่องโจร -- 3. ความผิดฐานช่วยเหลือพวกอั้งยี่หรือซ่องโจร -- 4. ความรับผิดร่วมกับอั้งยี่หรือซ่องโจร -- 5. ความผิดฐานช่วยเหลือผู้กระทำความผิด -- 6. ความผิดฐานก่อความวุ่นวาย -- 7. ความผิดฐานไม่ยอมเลิกมั่วสุมเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิก -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการก่อภยันตรายต่อประชาชน -- 1. การวางเพลิงเผาทรัพย์ -- 2. การทำให้เกิดระเบิด -- 3. การก่ออันตรายเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและการก่อให้เกิดอุทกภัย -- 4. การก่ออันตรายแก่การจราจรและการขนส่ง -- 5. การก่ออันตรายแก่สิ่งที่ใช้ในการสาธารณูปโภคและการสื่อสาร -- 6. การปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภค -- ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา -- 1. ความผิดฐานปลอมเงินตรา -- 2. ความผิดฐานแปลงเงินตรา -- 3. การทำให้เหรียญกษาปณ์มีน้ำหนักลดลงและนำออกใช้ ซึ่งเหรียญกษาปณ์ -- 4. ความผิดฐานนำเข้าซึ่งเงินตราที่ปลอมหรือแปลง -- 5. ความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง -- 6. ความผิดเมื่อได้มาซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง -- 7. ความผิดเกี่ยวกับเครื่องมือปลอมแปลงเงินตรา -- 8. การปลอมแปลงเงินตราต่างประเทศ -- 9. การทำสิ่งที่คล้ายคลึงกับเงินตรา -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว -- 1. ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา -- 2. ความผิดเกี่ยวกับแสตมป์ -- 3. ความผิดเกี่ยวกับตั๋ว -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร -- 1. ความผิดฐานปลอมเอกสารทั่ว ๆ ไป -- 2. ความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ -- 3. ความผิดฐานปลอมเอกสารบางชนิด -- 4. ความผิดฐานแจ้งให้จดข้อความเท็จ -- 5. ความผิดฐานใช้เอกสารปลอม -- 6. ความผิดฐานทำคำรับรองอันเป็นเท็จ -- บทที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ -- 1. ทำบัตรปลอม -- 2. ทำหรือมีเครื่องมือปลอมบัตร -- 3. นำเข้า-ส่งออกบัตรหรือเครื่องมือปลอม -- 4. ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ -- 5. จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย -- 6. ใช้บัตรของผู้อื่นโดยมิชอบ -- 7. มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรของผู้อื่นโดยมิชอบ -- 8. เหตุเพิ่มโทษ -- บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง -- 1. การปลอมหนังสือเดินทาง -- 2. การใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ -- 3. การกระทำกับดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจดวงตา -- บทที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- 1. ความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัดที่ผิดอัตรา -- 2. ความผิดฐานขายสินค้าโดยหลอกลวง -- 3. ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงทางการค้า -- 4. ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า -- 5. ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า -- 6. ความผิดฐานนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย -- บทที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- 1. ข่มขืนกระทำชำเรา -- 1.1 การข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น -- 1.2 การกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี -- 2. กระทำอนาจาร -- 3. ค้าบุคคลเพื่อความใคร่ -- 3.1 จัดหาบุคคลเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น -- 3.2 พาหญิงไปเพื่อการอนาจาร -- 3.3 ดำรงชีพจากรายได้ของหญิงค้าประเวณี -- 4. ค้าสิ่งลามก ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต และร่างกาย -- บทที่ 1 ความผิดต่อชีวิต -- 1. ฆ่าผู้อื่น -- 2. เหตุฉกรรจ์ -- 3. ฆ่าโดยไม่เจตนา -- 4. ฆ่าโดยประมาท -- 5. ทำให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย -- 6. ชุลมุนเป็นเหตุให้คนตาย -- บทที่ 2 ความผิดต่อร่างกาย -- 1. ทำร้ายร่างกาย -- 2. เหตุเพิ่มโทษ -- 3. อันตรายสาหัส -- 4. ชุลมุนเป็นเหตุให้มีผู้รับอันตรายสาหัส -- 5. กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส -- บทที่ 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก -- 1. หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก -- 2. การทำแท้งโดยหญิงยินยอม -- 3. การทำแท้งโดยหญิงไม่ยินยอม -- 4. การพยายามทำแท้ง -- 5. อำนาจในการทำแท้ง -- บทที่ 4 ความผิดฐานทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองไม่ได้ -- 1. การทอดทิ้งเด็ก -- 2. การทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองมิได้ -- 3. เหตุเพิ่มโทษ -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ -- 1. ข่มขืนใจผู้อื่น -- 2. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง -- 3. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยประมาท -- 4. ค้าคน -- 5. เรียกค่าไถ่ -- 6. พรากผู้เยาว์ -- 7. พาคนออกไปนอกราชอาณาจักร -- บทที่ 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ -- 1. การเปิดเผยจดหมาย โทรเลข หรือเอกสาร -- 2. การเปิดเผยความลับที่ได้จากหน้าที่หรืออาชีพ -- 3. การเปิดเผยความลับที่ได้จากการศึกษาอบรม -- 4. การแสวงหาประโยชน์จากความลับ -- บทที่ 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท -- 1. การหมิ่นประมาท -- 2. การหมิ่นประมาทคนตาย -- 3. การหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา -- 4. อำนาจกระทำ -- 5. เหตุยกเว้นโทษ -- 6. อำนาจศาลในคดีหมิ่นประมาท -- ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- บทที่ 1 ความผิดที่มีพื้นฐานจากการลักทรัพย์ -- 1. ความผิดฐานลักทรัพย์ -- 2. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ -- 3. ความผิดฐานชิงทรัพย์ -- 4. ความผิดฐานปล้นทรัพย์ -- บทที่ 2 ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์ -- 1. ความผิดฐานกรรโชก -- 2. ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ -- บทที่ 3 ความผิดฐานฉ้อโกง -- 1. ความผิดฐานฉ้อโกง -- 2. ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน -- 3. ความผิดฐานฉ้อโกงแรงงาน -- 4. ความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหาร -- 5. ความผิดฐานชักจูงเพื่อเอาเปรียบผู้อื่น -- 6. ความผิดฐานฉ้อโกงประกันภัย -- บทที่ 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- 1. ทำแก่ทรัพย์ที่จำนำไว้ -- 2. ย้ายทรัพย์หรือแกล้งปล้นทรัพย์ -- บทที่ 4 ความผิดฐานยักยอก -- 1. ความผิดฐานยักยอก -- 2. ยักยอกทรัพย์ผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดหรือเป็นทรัพย์สินหาย -- 3. ยักยอกทรัพย์ที่ตนมีหน้าที่ดูแล -- 4. ยักยอกทรัพย์สินที่มีค่าซ่อนหรือฝังไว้ -- บทที่ 6 ความผิดฐานรับของโจร -- 1. การรับของโจร -- 2. เหตุเพิ่มโทษ -- บทที่ 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- 1. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- 2. เหตุเพิ่มโทษ -- บทที่ 8 ความผิดฐานบุกรุก -- 1. ความผิดฐานบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ -- 2. ความผิดฐานยักย้ายทำลายเครื่องหมายเขต -- 3. ความผิดฐานบุกรุกอาคารหรือเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันสมควร -- 4. เหตุเพิ่มโทษ -- ภาค 3 ลหุโทษ -- บทที่ 1 ความผิดอันเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดอันเกี่ยวกับสาธารณะ -- บทที่ 3 ความผิดอันเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน -- บทที่ 4 ความผิดอันเกี่ยวแก่ศีลธรรมอันดี -- บรรณานุกรม -- ดรรชนีเรียงมาตรา.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-New Book-202201-01-31 (Tha) | TUPUEY-New Book-202202-01 (tha) | TUPRIDI-NewBook-2022-02-02 (Thai) | Boonchoo New Book 2022-02 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014234844
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016142706
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT3878 .ท567 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 06/07/2022 31379016142698
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016142672
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
3137901635894
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 3137901635897
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 20/06/2022 3137901635995
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016142714
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 08/06/2022 31379016142722
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016142680
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 3137901635895
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT3878 .ท567 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 18/06/2022 3137901635896
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379016142771
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016142748
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT3878 .ท567 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 30/05/2022 31379016142730
รายการจองทั้งหมด: 0

ข้อความเบื้องต้น -- เค้าโครงการอธิบายกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิด และ ภาค 3 ลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันประมุข -- บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร -- 1. กบฏ -- 2. ความผิดฐานยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการ -- 3. ความผิดฐานปลุกปั่นยุยงประชาชน -- 4. ความผิดฐานเหยียดหยามเครื่องหมายที่แสดงถึงรัฐ -- บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร -- 1. ความผิดฐานกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อราชอาณาจักร -- 2. ความผิดเกี่ยวกับความลับของประเทศ -- 3. ความผิดเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐ -- 4. ความผิดฐานกระทำการเพื่อให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศภายนอก -- 5. บทบัญญัติพิเศษ -- บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรี -- 1. ความผิดฐานประทุษร้ายประมุขหรือผู้แทนของรัฐต่างประเทศ -- 2. ความผิดฐานหมิ่นประมาทประมุขหรือผู้แทนของรัฐต่างประเทศ -- 3. ความผิดฐานเหยียดหยามรัฐต่างประเทศ -- บทที่ 5 การก่อการร้าย -- 1. ความผิดฐานการก่อการร้าย -- 2. ความผิดฐานขู่เข็ญว่าจะก่อการร้าย -- 3. ความผิดฐานเป็นสมาชิกของคณะผู้ก่อการร้าย -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- บทที่ 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน -- 1. ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน -- 2. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน -- 3. ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน -- 4. ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน -- 5. กระทำต่อตราซึ่งเจ้าพนักงานประทับไว้ -- 6. กระทำต่อสิ่งที่เจ้าพนักงานยึดไว้ -- 7. เป็นคนกลางเรียกหรือรับสินบน -- 8. ให้สินบนเจ้าพนักงาน -- 9. แสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน -- 10. สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- 1. ความผิดที่กระทำโดยสุจริต -- 2. ความผิดที่เป็นทั้งทุจริตและเกิดความเสียหาย -- 3. ความผิดที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยไม่ถึงกับทุจริต -- บทที่ 3 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม -- 1. ให้สินบนเจ้าพนักงาน -- 2. ขัดขืนคำบังคับหรือคำสั่งของเจ้าพนักงาน -- 3. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน -- 4. แสดงความเท็จในศาล -- 5. ทำให้เสียหายแก่ทรัพย์ในคดี -- 6. การหลบหนีที่คุมขัง -- 7. ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนวิธีการเพื่อความปลอดภัย -- 8. ขัดขวางการขายทอดตลาด -- 9. ดูหมิ่นศาล -- 10. การกระทำเกี่ยวกับศพ -- บทที่ 4 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าในการยุติธรรม -- 1. เจ้าพนักงานช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษหรือแกล้งให้ได้รับโทษ -- 2. เจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียกหรือรับสินบน -- 3. เจ้าพนักงานเรียกหรือรับสินบนก่อนได้รับตำแหน่ง -- 4. เจ้าพนักงานขัดขวางมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา -- 5. เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดไปจากที่คุมขัง -- 6. เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดไปจากที่คุมขังโดยประมาท

ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- 1. ความผิดฐานเหยียดหยามศาสนา -- 2. ความผิดฐานก่อการวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชน -- 3. ความผิดฐานแต่งกายเป็นนักบวชโดยมิชอบ -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- 1. ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ -- 2. ความผิดฐานเป็นซ่องโจร -- 3. ความผิดฐานช่วยเหลือพวกอั้งยี่หรือซ่องโจร -- 4. ความรับผิดร่วมกับอั้งยี่หรือซ่องโจร -- 5. ความผิดฐานช่วยเหลือผู้กระทำความผิด -- 6. ความผิดฐานก่อความวุ่นวาย -- 7. ความผิดฐานไม่ยอมเลิกมั่วสุมเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิก -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการก่อภยันตรายต่อประชาชน -- 1. การวางเพลิงเผาทรัพย์ -- 2. การทำให้เกิดระเบิด -- 3. การก่ออันตรายเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและการก่อให้เกิดอุทกภัย -- 4. การก่ออันตรายแก่การจราจรและการขนส่ง -- 5. การก่ออันตรายแก่สิ่งที่ใช้ในการสาธารณูปโภคและการสื่อสาร -- 6. การปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภค -- ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา -- 1. ความผิดฐานปลอมเงินตรา -- 2. ความผิดฐานแปลงเงินตรา -- 3. การทำให้เหรียญกษาปณ์มีน้ำหนักลดลงและนำออกใช้ ซึ่งเหรียญกษาปณ์ -- 4. ความผิดฐานนำเข้าซึ่งเงินตราที่ปลอมหรือแปลง -- 5. ความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง -- 6. ความผิดเมื่อได้มาซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง -- 7. ความผิดเกี่ยวกับเครื่องมือปลอมแปลงเงินตรา -- 8. การปลอมแปลงเงินตราต่างประเทศ -- 9. การทำสิ่งที่คล้ายคลึงกับเงินตรา -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว -- 1. ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา -- 2. ความผิดเกี่ยวกับแสตมป์ -- 3. ความผิดเกี่ยวกับตั๋ว -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร -- 1. ความผิดฐานปลอมเอกสารทั่ว ๆ ไป -- 2. ความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ -- 3. ความผิดฐานปลอมเอกสารบางชนิด -- 4. ความผิดฐานแจ้งให้จดข้อความเท็จ -- 5. ความผิดฐานใช้เอกสารปลอม -- 6. ความผิดฐานทำคำรับรองอันเป็นเท็จ -- บทที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ -- 1. ทำบัตรปลอม -- 2. ทำหรือมีเครื่องมือปลอมบัตร -- 3. นำเข้า-ส่งออกบัตรหรือเครื่องมือปลอม -- 4. ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ -- 5. จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย -- 6. ใช้บัตรของผู้อื่นโดยมิชอบ -- 7. มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรของผู้อื่นโดยมิชอบ -- 8. เหตุเพิ่มโทษ -- บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง -- 1. การปลอมหนังสือเดินทาง -- 2. การใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ -- 3. การกระทำกับดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจดวงตา -- บทที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- 1. ความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัดที่ผิดอัตรา -- 2. ความผิดฐานขายสินค้าโดยหลอกลวง -- 3. ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงทางการค้า -- 4. ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า -- 5. ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า -- 6. ความผิดฐานนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย -- บทที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- 1. ข่มขืนกระทำชำเรา -- 1.1 การข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น -- 1.2 การกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี -- 2. กระทำอนาจาร -- 3. ค้าบุคคลเพื่อความใคร่ -- 3.1 จัดหาบุคคลเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น -- 3.2 พาหญิงไปเพื่อการอนาจาร -- 3.3 ดำรงชีพจากรายได้ของหญิงค้าประเวณี -- 4. ค้าสิ่งลามก

ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต และร่างกาย -- บทที่ 1 ความผิดต่อชีวิต -- 1. ฆ่าผู้อื่น -- 2. เหตุฉกรรจ์ -- 3. ฆ่าโดยไม่เจตนา -- 4. ฆ่าโดยประมาท -- 5. ทำให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย -- 6. ชุลมุนเป็นเหตุให้คนตาย -- บทที่ 2 ความผิดต่อร่างกาย -- 1. ทำร้ายร่างกาย -- 2. เหตุเพิ่มโทษ -- 3. อันตรายสาหัส -- 4. ชุลมุนเป็นเหตุให้มีผู้รับอันตรายสาหัส -- 5. กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส -- บทที่ 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก -- 1. หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก -- 2. การทำแท้งโดยหญิงยินยอม -- 3. การทำแท้งโดยหญิงไม่ยินยอม -- 4. การพยายามทำแท้ง -- 5. อำนาจในการทำแท้ง -- บทที่ 4 ความผิดฐานทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองไม่ได้ -- 1. การทอดทิ้งเด็ก -- 2. การทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองมิได้ -- 3. เหตุเพิ่มโทษ -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ -- 1. ข่มขืนใจผู้อื่น -- 2. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง -- 3. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยประมาท -- 4. ค้าคน -- 5. เรียกค่าไถ่ -- 6. พรากผู้เยาว์ -- 7. พาคนออกไปนอกราชอาณาจักร -- บทที่ 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ -- 1. การเปิดเผยจดหมาย โทรเลข หรือเอกสาร -- 2. การเปิดเผยความลับที่ได้จากหน้าที่หรืออาชีพ -- 3. การเปิดเผยความลับที่ได้จากการศึกษาอบรม -- 4. การแสวงหาประโยชน์จากความลับ -- บทที่ 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท -- 1. การหมิ่นประมาท -- 2. การหมิ่นประมาทคนตาย -- 3. การหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา -- 4. อำนาจกระทำ -- 5. เหตุยกเว้นโทษ -- 6. อำนาจศาลในคดีหมิ่นประมาท -- ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- บทที่ 1 ความผิดที่มีพื้นฐานจากการลักทรัพย์ -- 1. ความผิดฐานลักทรัพย์ -- 2. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ -- 3. ความผิดฐานชิงทรัพย์ -- 4. ความผิดฐานปล้นทรัพย์ -- บทที่ 2 ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์ -- 1. ความผิดฐานกรรโชก -- 2. ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ -- บทที่ 3 ความผิดฐานฉ้อโกง -- 1. ความผิดฐานฉ้อโกง -- 2. ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน -- 3. ความผิดฐานฉ้อโกงแรงงาน -- 4. ความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหาร -- 5. ความผิดฐานชักจูงเพื่อเอาเปรียบผู้อื่น -- 6. ความผิดฐานฉ้อโกงประกันภัย -- บทที่ 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- 1. ทำแก่ทรัพย์ที่จำนำไว้ -- 2. ย้ายทรัพย์หรือแกล้งปล้นทรัพย์ -- บทที่ 4 ความผิดฐานยักยอก -- 1. ความผิดฐานยักยอก -- 2. ยักยอกทรัพย์ผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดหรือเป็นทรัพย์สินหาย -- 3. ยักยอกทรัพย์ที่ตนมีหน้าที่ดูแล -- 4. ยักยอกทรัพย์สินที่มีค่าซ่อนหรือฝังไว้ -- บทที่ 6 ความผิดฐานรับของโจร -- 1. การรับของโจร -- 2. เหตุเพิ่มโทษ -- บทที่ 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- 1. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- 2. เหตุเพิ่มโทษ -- บทที่ 8 ความผิดฐานบุกรุก -- 1. ความผิดฐานบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ -- 2. ความผิดฐานยักย้ายทำลายเครื่องหมายเขต -- 3. ความผิดฐานบุกรุกอาคารหรือเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันสมควร -- 4. เหตุเพิ่มโทษ -- ภาค 3 ลหุโทษ -- บทที่ 1 ความผิดอันเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดอันเกี่ยวกับสาธารณะ -- บทที่ 3 ความผิดอันเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน -- บทที่ 4 ความผิดอันเกี่ยวแก่ศีลธรรมอันดี -- บรรณานุกรม -- ดรรชนีเรียงมาตรา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544