Your search returned 44 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
benefit corporation : khwāmpenpaidai nai kānprap chai nai prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / Benefit corporation : ความเป็นไปได้ในการปรับใช้ในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lœ̄tnuwat. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1040 .น64 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 661633] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1040 .น64 2558] (2).

Open Library:
Handbook čhotthabīan læ čhatkān bō̜risat / Handbook จดทะเบียนและจัดการบริษัท / จงรักษ์ พรมศิริเดช.

Čhongrak Phromsiridēt. by จงรักษ์ พรมศิริเดช.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻĒp Phī ʻEm Khō̜nsanthǣn Čhamkat, [2557] [2014] Publisher: นนทบุรี : บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จำกัด, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 633034] (2).

Open Library:
Handbook วิธีบริหารบริษัท / ชาย กิตติคุณาภรณ์.

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จำกัด, 2553Other title: วิธีบริหารบริษัท.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2902.55 .ช64] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD2902.55 .ช64] (2).

Open Library:
Kotmāi kīeokap kānčhat ʻongkō̜n thurakit kānčhatkān læ khwāmrapphit / กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด / นเรศร์ เกษะประกร.

Narēt Kēsaprakō̜n. by นเรศร์ เกษะประกร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1045 .น384 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .น384 2561] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .น384 2561] (1). Checked out (2).

Open Library:
Kotmāi laksana hunsūan-bō̜risat / กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท / ผู้เรียบเรียง รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ.

Ratsit Khurusuwan, by รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ, 2504-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 648059] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 648059] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 648059] (3). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi hunsūan læ bō̜risat / กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

Auen Kunkeaw. by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .อ83 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .อ83 2561] (1). Checked out (2).

Open Library:
Kān mai khamnưng thưng saphāp nitibukkhon / การไม่คำนึงถึงสภาพนิติบุคคล / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Pitikun Čhīramongkhonphānit. Thammasat University. Faculty of Law. by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1040 .ป626 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1040 .ป626 2556] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1040 .ป626 2556] (1). Checked out (1).

Open Library:
khadī hunsūan læ bǭrisat / คดีหุ้นส่วนและบริษัท / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .ส45 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .ส45 2561] (1).

Open Library:
Khwāmrū thūapai kīeokap kotmāi bō̜risat mahāchon čhamkat / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lœ̄tnuwat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1050 .น64 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1050 .น64 2560] (1). Checked out (9).

Open Library:
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับเรื่องห้างหุ้นส่วน บริษัทพร้อมด้วยคำพิพากษาฎีกา / จัดทำโดย กองประมวลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองประมวลกฎหมาย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2514Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: HF1382.7.ห7 ค65] (1).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 656160] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 656160] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 656160] (4). Checked out (5).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1045 .ส53 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .ส53 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .ส53 2560] (1). Checked out (4).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2561 [2018]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1045 .ส53 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .ส53 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .ส53 2561] (1). Checked out (9).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท / ธีระญา ปราบปราม.

Thīrayā Prāpprām. by ธีระญา ปราบปราม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 650043] (2).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 / สหัส สิงหวิริยะ.

by สหัส สิงหวิริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2550Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1050 .ส56 2550] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1050 .ส56 2550] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: KPT1050 .ส56 2550] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1050 .ส56 2550] (2). Checked out (2).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 / ผู้เรียบเรียง สหัส สิงหวิริยะ, เจษฎา สิงหวิริยะ.

by สหัส สิงหวิริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2553Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1050 .ส56 2553] (2). Checked out (1).

Open Library:
คำอธิบายโดยพิสดารกฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท.

by ทวี เจริญพิทักษ์, 2455-2520.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2521Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF1382.6.ห7 ท4 2521] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HF1382.6.ห7 ท4 2521] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1978 162020] (1).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย หุ้นส่วนและบริษัท บรรพ 3 มาตรา 1012-1273/4 / ภาสกร ชุณหอุไร.

by ภาสกร ชุณหอุไร | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: หุ้นส่วนและบริษัท บรรพ 3 มาตรา 1012-1273/4 | หุ้นส่วนและบริษัท มาตรา 1012-1273/4.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1045 .ภ65 2553] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .ภ65 2553] (7), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .ภ65 2553] (1). Checked out (3).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / โดย สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 636920] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 636920] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 636920] (8). Checked out (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)