Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
60 pī Sumēthāčhān / 60 ปี สุเมธาจารย์ / สหธน รัตนไพจิตร บรรณาธิการ.

Sahathon Rattanaphaičhit. Chaisit Trachutham. Bunsī Mīwongʻukhōt. Preecha Suwanthat. Viriya Nāmsiriphongphan. Chūkīanti Dilokphǣt. Chuchart Asawaroj. Phanit Thīraphāpwong. Phutthimā Kœ̄tsiri. Wichuda Phongsāpān. Witthawin Tōkīantirungreng. Suwanat Maisūngdī. Sarayuddha Wutthayāphō̜n. Suwatchaphō̜n Sīpollā. Amornsak Phongphasut. Anon Thadium. ʻŪaichai Sukwong. Kīrakīanti Phrathai. Chīaochān Limnopphakhun. Thanyamāt Laowīraphānit. Thanaphon Kǣosathit. Praphāt Khongʻīat. Vinit Wisētsuwannaphūm. Weerawat Jantachote. Sarōt Thō̜ngprakham. Suprīyā Kǣolaʻīat. Anont Māmao. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by Chinapat Visuttipat | Yoshimura, Norihisa | Nishiyama, Yumi | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | ปรีชา สุวรรณทัต | วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495- | ชูเกียรติ ดิลกแพทย์ | ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494- | พนิต ธีรภาพวงศ์, 2510- | พุทธิมา เกิดศิริ | วิชุดา พงศาปาน | วิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง | สุวณัญฐ์ ไม้สูงดี | สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ | สุวัชรีภรณ์ สีพลลา | อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ | อานนท์ ทัศน์เอี่ยม, 2531- | อวยชัย สุขวงศ์, 2521- | กีระเกียรติ พระทัย, 2532- | เชี่ยวชาญ ลิ้มนพคุณ, 2531- | ธัญญมาศ เลาห์วีระพานิช, 2528- | ธนภณ แก้วสถิตย์ | ประภาศ คงเอียด, 2505- | วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สาโรช ทองประคำ | สุปรียา แก้วละเอียด | อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Hoksip pī Sumēthāčhān Other title: หกสิบปีสุเมธาจารย์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 657939] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 657939] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 657939] (2). Checked out (1).

Open Library:
Investor' s practice guide : khūmư̄ phū longthun chabap longthun nai kō̜ngthun rūam / Investor's practice guide : คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม / ผู้แต่ง อัจฉราภร ศรีสุโข, ชนิตา อุ่นสอาด, กฤติยา สุทธิชื่น.

ʻAtcharāphō̜n Sīsukhō. Chanitā ʻUnsaʻāt. Krittiyā Sutthichư̄n. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun. by อัจฉราภร ศรีสุโข | ชนิตา อุ่นสอาด | กฤติยา สุทธิชื่น | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4530 .อ634 2560] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4530 .อ634 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4530 .อ634 2560] (1).

Open Library:
Konlayut kānlongthun bǣp Lump sum læ Dollar cost average nai kō̜ngthun LTF læ RMF / กลยุทธ์การลงทุนแบบ Lump sum และ Dollar cost average ในกองทุน LTF และ RMF / โดย พชร นิมิตรพรสุโข.

Patchara Nimitpornsuko, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by พชร นิมิตรพรสุโข, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Lump sum and Dollar cost average investment strategy in long term equity fund (LTF) and retirement mutual fund (RMF).Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2014 633821] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2014 633821] (1).

Open Library:
Kō̜ngthun plīan chīwit phư̄a chīwit ʻitsara / กองทุนเปลี่ยนชีวิต เพื่อชีวิตอิสระ / หมอนัท @คลีนิกกองทุน.

Thanat Siriwarāngkūn. by ธนัฐ ศิริวรางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻĒtʻaidīa, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เอสไอเดีย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4530 .ธ36 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kō̜ngthun rūam chabap phư̄nthān by Mr. Messenger = Mutual fund guide / กองทุนรวม ฉบับพื้นฐาน by Mr. Messenger = Mutual fund guide / เขียนโดย Mr. Messenger ; เรียบเรียงโดย ปรรณ ญาภิรมย์.

Chayanon Rakkānčhanan. Pan Yāphirom. by ชยนนท์ รักกาญจนันท์ | ปรรณ ญาภิรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Thing Bīyō̜n Buk, [2557] [2014] Publisher: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, [2557] [2014]Other title: Mutual fund guide.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4530 .ช433 2557] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kānlongthun nai thāng lư̄ak ʻư̄n = Alternative investments / การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sathāban Kō̜ngthun phư̄a Phatthanā Talāt Thun. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552 [2009]Other title: Alternative investments.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2009 633370] (1). Checked out (1).

Open Library:
การศึกษาประสิทธิภาพของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและการออกแบบพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมผ่านกองทุนรวมเพื่อบรรลุเป้าหมายการเกษียณ / โดย ณรงค์ยศ จิตรเจริญกุล.

Narongyot Jitjaroenkoon, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by ณรงค์ยศ จิตรเจริญกุล, 2535- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Efficiency of equity foreign investment funds and optimal investment portfolio on mutual fund for retirement goal.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2015 653791] (1).

Open Library:
Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thūapai / ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไป / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thūapai : laksūt phū nænam kānlongthun trāsān thūapai (investment consultant: plain products) Other title: ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไป : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (investment consultant: plain products).Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4521 .ค47 2560] (1). Checked out (5).

Open Library:
Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thī mī khwāmsapsō̜n (trāsān nī læ kō̜ngthun rūam ) / ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม) / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4521 .ค475 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4521 .ค475 2560] (1). Checked out (4).

Open Library:
Khūmư̄ len hun phān kō̜ngthunrūam Mutual fund / คู่มือเล่นหุ้นผ่านกองทุนรวม Mutual fund / วลัย ชูธรรมธัช.

Walai Chūthammathat. by วลัย ชูธรรมธัช.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krēt 'Aidīa, 2556 [2013]. Publisher: กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG4530 .ว464 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4530 .ว464 2556] (1).

Open Library:
เจาะลึกกองทุนรวม ฉบับ กำไรง่าย ไม่เสี่ยง = Easy guide : investing in mutual fund (for intermediate level) / ณชา ทการ์ เขียน.

by ณชา ทการ์.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, [2556] [2013]Other title: Easy guide : investing in mutual fund (for intermediate level).Availability: No items available Checked out (2).

Open Library:
Sư̄ kō̜ngthun rūam rœ̄m yang ngai dī / ซื้อกองทุนรวม เริ่มยังไงดี / นักเขียน กองบรรณาธิการ.

Kō̜ng Bannāthikān Samnakphim Phrāo. by กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์พราว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phrāo, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : พราว, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Phonkrathop khō̜ng kānlongthun bǣp mī khwāmrapphitchō̜p nai kō̜ngthun rūam / ผลกระทบของการลงทุนแบบมีความรับผิดชอบในกองทุนรวม / โดย กมลชนก แก้วสรรพการ.

Kamonchanok Kaewsanpakarn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by กมลชนก แก้วสรรพการ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Impact of socially responsible investing on portfolio performance.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2013 631100] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2013 631100] (1).

Open Library:
Rūai dūai kō̜ngthun khrai khrai kō̜ thamdai / รวยด้วยกองทุน ใคร ๆ ก็ทำได้ / Dr. Nut เรื่อง.

Thanat Siriwarāngkūn. by ธนัฐ ศิริวรางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin HOW-TO, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ HOW-TO, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4530 .ธ363 2557] (1). Checked out (1).

Open Library:
Wāngphǣn rūai dūai kō̜ngthun rūam / วางแผนรวยด้วยกองทุนรวม / บรรณวัฒน์ เรืองจิรัสย์.

Bannawat Rư̄angčhirat. by บรรณวัฒน์ เรืองจิรัสย์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Tonkhit, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นคิด, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2014 630785] (1). Checked out (1).

Open Library:
Hai ngœ̄n thamngān / ให้เงินทำงาน / ธนพ เอี่ยมอมรพันธ์

Thanop ʻĪamamǭnphan. by ธนพ เอี่ยมอมรพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 23, [ฉบับปรับปรุง]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2012 649877] (1).

Open Library:
ʻŌ̜m hai rūai dūai kō̜ngthun / ออมให้รวย ด้วยกองทุน / สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล.

Sānuphong Suthatthammakun. by สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)