Your search returned 10 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi withī phičhāranā khadī thutčharit læ praprưt michō̜p / กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p : phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Mi Chō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4516 .ส73 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4516 .ส73 2560] (2). Checked out (2).

Open Library:
ขอบเขตของการทุจริตกับปัญหาการใช้บังคับบทบัญญัติความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ / โดย สุภัฎฎา บุญแก้วสุข.

Supadda Bunkaewsuk, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุภัฎฎา บุญแก้วสุข, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Scope of corruption and the problems of law enforcement in offences of malfeasance in public office.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 662390] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khadī thutčharit tō̜ nāthī (māttrā 157 pramūan kotmāi ʻāyā) læ kotmāi čhattang sān ʻāyā khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p / คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4516 .ส734 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4516 .ส734 2559] (1). Checked out (3).

Open Library:
Khrop khrư̄ang rư̄ang khadī ʻāyā thutčharit / ครบเครื่องเรื่องคดีอาญาทุจริต / โดย สรารักษ์ สุวรรณเสรี และ อาคม ศรียาภัย.

Sārarak Suwansērī. ʻĀkhom Sīyāphai. by สรารักษ์ สุวรรณเสรี | อาคม ศรียาภัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4516 .ส46 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khwāmrū kīeokap krabūankān phičhāranā khadī thutčharit læ praphrưt michō̜p khō̜ng čhaonāthī khō̜ng rat læ phū thī kīeokhō̜ng / ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง / ประทีป ทับอัตตานนท์.

Prathīp Thapʻattānon. by ประทีป ทับอัตตานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4516 .ป46 2560] (2). Checked out (2).

Open Library:
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat Čhattang Sān ʻĀyā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Michō̜p læ Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Michō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 / คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4516 .ธ63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4516 .ธ63 2561] (3). Checked out (3).

Open Library:
Khrōngkān phatthanā rabop kānsō̜psūan nai khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p læ khadī khā manut hai penpai nai thitthāng dīeo kap rabop taisūan tām Pharātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Mi Chō̜p Pō̜.Sō̜. 2559 læ Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Khā Manut Pō̜.Sō̜. 2559 : botkhwām wichākān / โครงการพัฒนาระบบการสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีค้ามนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 : บทความวิชาการ / ผู้วิจัย ณรงค์ ใจหาญ และคณะ.

Narong Čhaihān, Pokpō̜ng Sīsanit, Surasit Sǣngwirōtčhanaphat, Napat Sō̜raʻat, Thatsaman Čhaihān. Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Kham Prưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Kitčhakān Yuttitham. by ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, 2510- | ณภัทร สรอัฑฒ์, 2522- | ทัศมัญช์ ใจหาญ | สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานกิจการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Kham Prưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4516 .ณ422 2560] (1).

Open Library:
Phrarātchabanyat Čhattang Sān ʻĀyā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Michō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Michō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 Withī Phičhāranā Khadī Khāmanut Phō̜.Sō̜. 2559 Withī Phičhāranā Khadī Yāsēptit Phō̜.Sō̜. 2550 phrō̜m kotmāi lamdap rō̜ng / พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 พร้อมกฎหมายลำดับรอง / รวบรวมโดย สราวุธ เบญจกุล.

Thailand. Sarawut Benjakul. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สราวุธ เบญจกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2560 [2017]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3794 2560ค] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3794 2560ค] (2).

Open Library:
ศาลและวิธีพิจารณาคดีทุจริต / โดย ร้อยตรี ธนา ภัทรภาษิต.

Thana Pattarapasit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ธนา ภัทรภาษิต, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Anti-corruption courts and coruption trial procedure.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4516 .ธ36 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)