ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 352 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
6 ปีกับการปฏิรูปการศึกษา : รายงานการสัมมนา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ / จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ; ผู้สรุป เรียบเรียง และจัดทำรายงาน สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์, ณิชกมล ดวงมาลย์.

by การสัมมนาเรื่อง "6 ปีกับการปฏิรูปการศึกษา" (2548 : กรุงเทพฯ) | สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ | ณิชกมล ดวงมาลย์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Other title: หกปีกับการปฏิรูปการศึกษา : รายงานการสัมมนา.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ก6835 (1).

ห้องสมุด:
5 khrū phūmpanyā Thai tāmrō̜i phrayukhonlabāt ʻanurak phanthukam phư̄t / 5 ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช / คณะผู้จัดทำ พุฒิสาร์ อัคคะพู ... [และคนอื่น ๆ].

Phuthisā ʻAkkhaphū. by พุฒิสาร์ อัคคะพู, 2499- | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Māttrathān Kānsưksā læ Phatthanā Kānrīanrū Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Krasūang Sưksāthikān, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 [2017]Other title: Hā khrū phūmpanyā Thai tāmrō̜i phrayukhonlabāt ʻanurak phanthukam phư̄t Other title: ห้าครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK86.ท9 ก123 2560 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā kānsưksā nānā chāt phư̄a kānbanlu paomāi kānphatthanā thī yangyư̄n khō̜ng lōk : rāingān kānwičhai / การพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก : รายงานการวิจัย / คณะนักวิจัย ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Phānuwat Phakdīwong. by ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC1090 .ก633 2562 (1).

ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ krabūankān phatthanā kānsưksā khō̜ng rōngrīan phāilang kānpramœ̄n phāinō̜k rō̜p rǣk : rāingān kānwičhai / การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ภายหลังการประเมินภายนอกรอบแรก : รายงานการวิจัย / คณะนักวิจัย สุวิมล ว่องวาณิช ... [และคนอื่น ๆ].

Suwimon Wō̜ngwānit. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by สุวิมล ว่องวาณิช | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2822.75 .ก64 2553 (1).

ห้องสมุด:
Kānsāng khwāmpen pưkphǣn khō̜ng chāt dūai khrū phūmpanyā Thai run thī 8 / การสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติด้วยครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 / บรรณาธิการ วิชเทพ ฦาชาฤทธิ์, พุฒิสาร์ อัคคะพู, ปิยะมาศ เมิดไธสง.

Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. Samnak Māttrathān Kānsưksā læ Phatthanā Kānrīanrū. by วิชเทพ ฦาชาฤทธิ์ | พุฒิสาร์ อัคคะพู, 2499- | ปิยะมาศ เมิดไธสง | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnak Māttrathān Kānsưksā læ Phatthanā Kānrīanrū Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Krasūang Sưksāthikān, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท9 ก645 2560 (1).

ห้องสมุด:
Khrư̄akhāi kānrīanrū sūn kānrīan kasikam thammachāt Māpʻư̄ang : phākhī khwāmsamret bǣp mī sūanrūam / เครือข่ายการเรียนรู้ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง : ภาคีความสำเร็จแบบมีส่วนร่วม / คณะทำงาน วัลภา เล็กวัฒนานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้ถอดบทเรียนและเรียบเรียง เอื้อมพร ลอยประดิษฐ์.

Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by วัลภา เล็กวัฒนานนท์ | เอื้อมพร ลอยประดิษฐ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S471.ท92ช4 ค826 2560 (1).

ห้องสมุด:
Thō̜t botrīan kānphatthanā kānrīanrū phư̄a sāngsan dūai panyā (Constructionism) khō̜ng sathānsưksā chumchon phāk thurakit læ ʻutsāhakam [electronic resource] / ถอดบทเรียนการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ของสถานศึกษา ชุมชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / ผู้รับผิดชอบโครงการ ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Thipsudā Sumētsēnī. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. Samnak Māttrathān Kānsưksā læ Phatthanā Kānrīanrū. by ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publication: Krung Thēp... : Samnak Māttrathān Kānsưksā læ Phatthanā Kānrīanrū Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Krasūang Sưksāthikān, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 [2013]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2013 713034 (1). :

ห้องสมุด:
Nǣothāng kānphatthanā kānsưksā Thai kap kāntrīam khwāmphrō̜m sū satawat thī 21 : rāingān kānwičhai / แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; คณะผู้วิจัย สุวิทย์ เมษินทรีย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Suwith Mēsintrī, Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2504- | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .น85 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LA 2014 639889 (1).

ห้องสมุด:
Naeothang kanphatthana kansuksa phua rongrap kantoepto thi pen mit kap singwaetlom : raingan kanwichai / แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : รายงานวิจัย / คณะนักวิจัย สำราญ มีแจ้ง ... [และคนอื่น ๆ].

Samrān Mīčhǣng. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā by สำราญ มีแจ้ง | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Krasūang Sưksāthikān, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562 [2019]Other title: Raingan kanwichai naeothang kanphatthana kansuksa phua rongrap kantoepto thi pen mit kap singwaetlom Other title: รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .น853 2562 (1).

ห้องสมุด:
Botwikhro̜ læ khō̜sanœ̄ : nǣothāng kānchai theknōlōyī kānsư̄sān khlư̄anthī phư̄a phatthanā khunnaphāp kānrīanrū / บทวิเคราะห์และข้อเสนอ : แนวทางการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; [คณะบรรณาธิการ ประภา ทันตศุภารักษ์ [และคนอื่น ๆ]].

Praphā Thantasuphārak. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by ประภา ทันตศุภารักษ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Samnakngān, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556 [2013]Other title: Nǣothāng kānchai theknōlōyī kānsư̄sān khlư̄anthī phư̄a phatthanā khunnaphāp kānrīanrū Other title: Botwikhro̜ læ khō̜sanœ̄ nǣothāng : kānchai theknōlōyī kānsư̄sān khlư̄anthī phư̄a phatthanā khunnaphāp kānrīanrū Other title: แนวทางการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ | บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนวทาง : การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 641423 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 641423 (1).

ห้องสมุด:
Bot wikhro̜ sathānaphāp kānphatthanā khrū thang rabop læ khō̜sanœ̄nǣ nǣothāng kānphatthanā khrū phư̄a khunnaphāp phū rīan / Klum Phatthanā Khrū Khanāčhān læ Bukkhalākō̜n thāng Kānsưksā Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Krasūang Sưksāthikān. บทวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู้เรียน / กลุ่มพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. Klum Phatthanā Khrū Khanāčhān læ Bukkhalākō̜n thāng Kānsưksā. by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กลุ่มพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum Phatthanā Khrū Khanāčhān læ Bukkhalākō̜n thāng Kānsưksā Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Krasūang Sưksāthikān, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2832.4.ท9 บ356 2556 (1).

ห้องสมุด:
Phon kānwičhai nai khrōngkān wičhai læ phatthanā nawattakam khrư̄akhāi kānrīanrū khō̜ng khrū læ bukkhalākō̜n thāng kānsưksā phư̄a phatthanā khunnaphāp phūrīan : rāingān kānsangkhro̜ / ผลการวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : รายงานการสังเคราะห์ / [คณะผู้สังเคราะห์รายงานการวิจัย สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้รับผิดชอบโครงการ สมรัชนีกร อ่องเอิบ ... [และคนอื่น ๆ]].

Somsak Phūwiphādāwat. Somratchanīkō̜n ʻOngʻœ̄p. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ | สมรัชนีกร อ่องเอิบ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum Nayōbāi Phatthanā Khrū Khanāčhān læ Bukkhalākō̜n thāng Kānsưksā, Samnak Nayōbāi dān Phatthanā Khunnaphāp læ Māttrathān Kānsưksā, Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, Krasūang Sưksāthikān, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1027 .ผ42 2554 (1).

ห้องสมุด:
Phračhaotonlūang thung ʻīang Mư̄ang Phayāo : lǣng rīanrū Mư̄ang Phayao / พระเจ้าต๋นหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพยาว : แหล่งเรียนรู้เมืองพะเยา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; กองบรรณาธิการ รวิช ตาแก้ว ... [และคนอื่นๆ].

Rawit Tākǣo. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by รวิช ตาแก้ว | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.พ252ศ46 พ46 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2013 642511 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ6337.พ252ศ46 พ46 2556 (1).

ห้องสมุด:
Phūmrū Sī Chang : prawattisāt thō̜ngthin / ภูมิรู้สีชัง : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; คณะทำงาน รวิช ตาแก้ว ... [และคนอื่นๆ].

Rawit Tākǣo. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by รวิช ตาแก้ว | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ช4 ภ74 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2014 641842 (1).

ห้องสมุด:
Rūam kot krasūng wādūai sitthi nai kānčhat kānsưksā khan phư̄nthān khō̜ng ʻongkō̜n ʻư̄n nō̜kčhāk rat (tām māttrā 12 hǣng phrarātchabanyat kānsưksā hǣng chāt Phō̜.Sō̜. 2542) / รวมกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรอื่นนอกจากรัฐ (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) / [รวบรวมโดย] สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; บรรณาธิการและผู้ตรวจเอกสาร สวัสดิ์ ภู่ทอง, ณัฐิกา นิตยาพร.

Sawat Poothong. Natthikā Nittayāphō̜n. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā by สวัสดิ์ ภู่ทอง | ณัฐิกา นิตยาพร | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2012 642705 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2012 642705 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kāntittām læ pramœ̄nphon kānčhatkān sưksā tām nayōbāi dān kānsưksā khō̜ng ratthabān pračham pī 2556 / รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำปี 2556 / ผู้ดำเนินการหลัก เกื้อกูล ชั่งใจ, สุวิมล เล็กสุขศรี, ทวีพร บุญวานิช ; ผู้ร่วมดำเนินการ ดุสิต ทองสลวย ... [และคนอื่น ๆ]

Kuakool Changčhai. Suwimol Leksuksri. Thawīphō̜n Bunyawānit. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā kānsưksā. Samnak Pramœ̄nphon Kānčhatkān sưksā. by เกื้อกูล ชั่งใจ | สุวิมล เล็กสุขศรี | ทวีพร บุญวานิช | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phimkhrangthī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Pramœ̄nphon Kānčhatkān sưksā Samnakngān Lēkhāthikān Saphā kānsưksā, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LC94.ท9 ร62 2557 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rāingān bot wikhro̜ phonkān kū yư̄m ngœ̄n Kō̜Yō̜Sō̜. thī mī phon tō̜ ʻōkāt kān khaothưng læ khunnaphāp kānsưksā : kō̜ranī sưksā čhangwat Khō̜nkǣn / รายงานบทวิเคราะห์ผลการกู้ยืมเงิน กยศ. ที่มีผลต่อโอกาสการเข้าถึงและคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น / [ผู้รับผิดชอบโครงการ สุวิมล เล็กสุขศรี ... และคนอื่น ๆ]

Suwimol Leksuksri. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā kānsưksā. by สุวิมล เล็กสุขศรี | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā kānsưksā Krasūang Sưksāthikān, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2340.4.ท9 ร64 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2340.4.ท9 ร64 2557 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān phonkān čhatkān rīanrū dūai nawattakam kānrīanrū phư̄a sāngsan dūai panyā (Constructionism) khō̜ng sathān sưksā / รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ของสถานศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LB 2015 656976 (1).

ห้องสมุด:
Rāičhāi dān kānsưksā khō̜ng Prathēt Thai pī 2558 / รายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย ปี 2558 / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; ผู้วิเคราะห์และจัดทำรายงาน สมถวิล กาญจนาพงศ์กุล, อุษา คงสาย, ปัทมา เอี่ยมละออง ; ผู้รับผิดชอบโครงการ สมถวิล กาญจนาพงศ์กุล ... [และคนอื่น ๆ].

Somthawin Kānčhanāphongkun. ʻUsā Khongsāi. Patthamā ʻĪamlaʻō̜ng. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. Samnak Nayōbāi læ Phǣn Kānsưksā. by สมถวิล กาญจนาพงศ์กุล | อุษา คงสาย | ปัทมา เอี่ยมละออง | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561 [2018]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LB2829.3.ท9 ร65 2561 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544