ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 3357 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
"เงาะ" โดย สมพิศ อยู่วิจิตร และคนอื่ ๆ.

by สมพิศ อยู่วิจิตร | กระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าภายใน. กองเศรษฐกิจการตลาด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตรกรรม กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน (2527?)Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9259.ง73 ส4 (1).

ห้องสมุด:
"เบิกฟ้ามานุษยวิทยา" / ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์ : บรรณาธิการ.

by ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. โครงการพัฒนาวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาวิชาการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530?Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN4 .บ7 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: GN4 .บ7 (1).

ห้องสมุด:
"ใบชา" โดย จินตนา แพทย์สมาน และคนอื่น ๆ.

by จินตนา แพทย์สมาน | กระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าภายใน. กองเศรษฐกิจการตลาด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม กองเศรษฐกิจการตลาด สินค้าอุตสาหกรรม กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน (2527?)Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9198.ท92 จ6 (1).

ห้องสมุด:
"ยางพารา" โดย มณีรัตน์ ดานุโพธิ์บริบูรณ์ และคนอื่น ๆ.

by มณีรัตน์ ดานุโพธิ์บริบูรณ์ | กระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าภายใน. กองเศรษฐกิจการตลาด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, งานวิเคราะห์ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม 2 ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม กองเศรษฐกิจการตลาด, 2526Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9161.ท92 ม3 (1).

ห้องสมุด:
"หอมแดง" / โดย จันทร์ฉาย วรสถิตย์ และคนอื่นๆ.

by จันทร์ฉาย วรสถิตย์ | กระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าภายใน. กองเศรษฐกิจการตลาด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการตลาด, (2526?)Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9235.ห53 จ6 (1).

ห้องสมุด:
(ร่าง) แผนแม่บทมัลติมีเดียเืพื่อการศึกษา / บรรณาธิการ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์, พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ อนันต์โท, สมถวิล ศรีจันทร์วิโรจน์.

by ขรรค์ชัย คงเสน่ห์ | ศิริวรรณ อนันต์โท, 2500- | สมถวิล ศรีจันทร์วิโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1028.55 .ร62 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1028.55 .ร62 (1).

ห้องสมุด:
(ร่าง) แผนแม่บทวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา / บรรณาธิการ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์, ปารณิศร สิทธิดำรง.

by ขรรค์ชัย คงเสน่ห์ | ปารณิศร สิทธิดำรง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1044.8 .ร62 (1).

ห้องสมุด:
(ร่าง) แผนแม่บทวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา / บรรณาธิการ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์, พรทิพย์ เข็มทอง.

by ขรรค์ชัย คงเสน่ห์ | สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ | พรทิพย์ เข็มทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1044.8 .ร623 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1044.8 .ร623 (1).

ห้องสมุด:
[WTO bibliography] = บรรณานุกรม WTO / อิสร์กุล อุณหเกตุ.

by Itsakul Unahakate.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [Bangkok, Thailand : WTO Watch, The Thailand Research Fund], 2548 [2005]Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: K4610.A12 I87 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4610.A12 I87 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4610.A12 I87 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: K4610.A12 I87 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K4610.A12 I87 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4610.A12 I87 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K4610.A12 I87 (2).

ห้องสมุด:
1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556) / จัดทำโดย จริยาภรณ์ กระบวนแสง.

by จริยาภรณ์ กระบวนแสง | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นครปฐม : กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2556 [2013]Other title: หนึ่งทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556).Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: MED WA 2013 617375 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: MED WA 2013 617375 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA100 .จ46 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED WA 2013 617375 (1).

ห้องสมุด:
3 มิติ ทัศนะทางศิลปะและศิลปศึกษา / พีระพงษ์ กุลพิศาล, นิพนธ์ ทวีกาญจน์, ทวีเกียรติ ไชยยงยศ.

by พีระพงษ์ กุลพิศาล, 2491- | นิพนธ์ ทวีกาญจน์, 2489- | ทวีเกียรติ ไชยยงยศ, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NX620 .พ64 (1).

ห้องสมุด:
6-- ปีสู่การพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน (2542-2547) = Toward the sustainable and environmental revitalization, 1999-2004 : โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน / ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2547Other title: Toward the sustainable and environmental revitalization, 1999-2004.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TD171.5.ท92ก25 ก15 (1).

ห้องสมุด:
10 ปีกับการปฏิรูปที่ดิน.

by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. กองวิชาการและแผนงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2528Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
14 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมประชาสงเคราะห์. กองความมั่นคงแห่งสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2529Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 126/30 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 126/30 (1).

ห้องสมุด:
37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 / กองบรรณาธิการ อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

by อาทิตยา พองพรหม | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2555] [2012]Other title: สามสิบเจ็ดปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 | 37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.).Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ก13 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1333.ท9 ก13 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: IND HD 2012 595244 (1).

ห้องสมุด:
38 สายใยชุมชนสมองแจ่ม / ผู้เรียบเรียงเนื้อหา มรกต งามภักดี ; บรรณาธิการ ปราถนา มงคลธวัช ; คณะทำงาน มานัสศรี ตันไล้ ... [และคนอื่น ๆ].

by มรกต งามภักดี | ปราถนา มงคลธวัช | มานัสศรี ตันไล้.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2554 [2011]Other title: สามสิบแปดสายใยชุมชนสมองแจ่ม | 38 สายใยชุมชนสมองแจ่ม : 38 ชุมชนต้นแบบจากโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนทั่วประเทศ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ม423 2554 (1).

ห้องสมุด:
84 วงศ์พันธุ์ไม้ เทิดไท้องค์ราชัน / จัดทำโดย กรมวิชาการเกษตร ; คณะบรรณาธิการ วินัย สมประสงค์ ... [และคนอื่น ๆ].

by วินัย สมประสงค์ | กรมวิชาการเกษตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK364 .ก156 2555 (1).

ห้องสมุด:
86 ปี ปกรณ์ อังศุสิงห์ / คณะผู้จัดทำ วรรณี นันทรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

by วรรณี นันทรัตน์ | กรมประชาสงเคราะห์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ป25 ก15 (1).

ห้องสมุด:
99 ปีของการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2539 = 99 years of local government in Thailand (1897-1996) / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7402 .ธ37 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544