Your search returned 5 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ปัญญา ถนอมรอด | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 13, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561 [2018]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit prapprung tām Phō̜.Rō̜.Bō̜. kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabop thī 21) Phō̜.Sō̜. 2558 wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ 21) พ.ศ. 2558 ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ปัญญา ถนอมรอด | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 11, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2559 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2015]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit yư̄m khamprakan čhamnǭng čhamnam Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ | ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT890 .ป622 2559 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit prapprung tām Phō̜.Rō̜.Bō̜. kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabop thī 21) Phō̜.Sō̜. 2558 wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ปัญญา ถนอมรอด | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 10, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit yư̄m khamprakan čhamnǭng čhamnam Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ | ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT890 .ป622 2558 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 658407 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ปัญญา ถนอมรอด | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 14, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562 [2019]Availability: : Checked out (6).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ปัญญา ถนอมรอด | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 15, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2563 [2020] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563 [2020]Availability: : Checked out (5).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544