ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 68 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / คนึงนิตย์ จันทบุตร, สุบรรณ จันทบุตร.

by คนึงนิตย์ จันทบุตร | สุบรรณ จันทบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.อ72ห35 ค36 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.อ72ห35 ค36 (1).

ห้องสมุด:
การเรียนรู้-- สร้างความรู้คู่คุณธรรม. 4, วัดหาดใหญ่กับการเผยแผ่ธรรม [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | พระมหาสมโภชน์ กิจจสาโร | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Other title: วัดหาดใหญ่กับการเผยแผ่ธรรม.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG873 (1). :

ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการไปปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / โดย สิริเกล้า สังขพันธ์.

by สิริเกล้า สังขพันธ์, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Economic factors influencing retreat center attendance : a case study of the Young Buddhists Association of Thailand under Royal Patronage.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BQ162.ท92ก4 ส646 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Laksūt thammasưksā chan thō chabap prapprung Phutthasakkarāt 2557 / หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 2557.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Samnakngān Phraphutthasātsanā hǣng Chāt, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, [2558] [2015]Other title: Laksūt thammasưksā chan thō chabap prapprung Phutthasakkarāt 2557 Sanāmlūang Phanǣktham Other title: หลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นโท ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557 สนามหลวงแผนกธรรม.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 ห422 2558 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Laksūt thammasưksā chan trī chabap prapprung Phutthasakkarāt 2557 / หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557 / คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 2557.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāmakutrātchawitthayālai, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Laksūt thammasưksā chan trī chabap prapprung Phutthasakkarāt 2557 Sanāmlūang Phanǣktham Other title: หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557 สนามหลวงแผนกธรรม.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 ห42 2558 (1).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2542 / นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 ; [จัดทำต้นฉบับโดย] นภาพร สุทนต์.

by นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 | นภาพร สุทนต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก23967 น65 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือกลยุทธ์การบริหารและจัดการศึกษาการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัด : ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน / สุจิตรา อ่อนค้อม, ธงชัย สีโสภณ, สรณา อนุสรณ์ทรางกูร.

by สุจิตรา รณรื่น | ธงชัย สีโสภณ | สรณา อนุสรณ์ทรางกูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ ]: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5275.ท9 ส716 (1).

ห้องสมุด:
การเรียนรู้-- สร้างความรู้คู่คุณธรรม. 2, วัด-ศึกษา-เผยแผ่ธรรม [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | วิภาดา อังสุมาลิน | ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน, 2494- | พระมหาอุทัย ญาโณทโย | พระมหาเชิดชัย ธมมฏฐิติ | พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร), 2479- | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Other title: วัด-ศึกษา-เผยแผ่ธรรม.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG871 (1). :

ญาณวิทยาของจิตตปัญญาศึกษาในประเทศไทย = [Epistemology of contemplative education in Thailand] / สมสิทธิ์ อัสดรนิธี.

by สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, 2510- | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 [2011]Other title: Epistemology of contemplative education in Thailand.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4440 .ส456 2554 (1).

ห้องสมุด:
การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย (พระพุทธศาสนา และจริยศึกษา).

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. กองวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ199.ท9 ก64 2539 (1).

ห้องสมุด:
Kānsœ̄msāng sukhaphāwa læ kānrīanrū khō̜ng sangkhom tām nǣo Phraphutthasātsanā = [Well-being and social learning promotion base on Buddhism] : rāingān wičhai / การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา = [Well-being and social learning promotion base on Buddhism] : รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย พระมหาสุทิตย์ อาภากโร หัวหน้าโครงการ ; พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ ... [และคนอื่น ๆ].

Phra Mahā Suthit ʻĀphākarō, Phra Mahā Bunlœ̄t ʻInthapanyō. Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. Sathāban Wičhai Phutthasāt. Khrōngkān Sœ̄msāng Sukhaphāwa læ Kānrīanrū khō̜ng Sangkhom tām nǣo Phraphutthasātsanā Sathāban Wičhai Phutthasāt Khrōngkān Sœ̄msāng Sukhaphāwa læ Kānrīanrū khō̜ng Sangkhom tām nǣo Phraphutthasātsanā. by พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2510- | พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ | มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā : Khrōngkān Sœ̄msāng Sukhaphāwa læ Kānrīanrū khō̜ng Sangkhom tām nǣo Phraphutthasātsanā Sathāban Wičhai Phutthasāt Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2558 [2015] Publication: พระนครศรีอยุธยา : โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Well-being and social learning promotion base on Buddhism.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภาวะผู้นำกับการบริหาร : ศึกษากรณีเจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรม / โดย วิสิทธิ์ มะณี.

by วิสิทธิ์ มะณี, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการบริหารองค์การ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก, 2549Other title: Leadership and administration : a case study of Phrapariyattidham School owner.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD57.7 .ว645 (1).

ห้องสมุด:
Kānthāithō̜t sinlapa læ watthanatham phūmpanyā Lānnā sū sangkhom dōi phūsong phūmpanyā thō̜ngthin = The imparting and teaching of art and culture, in the tradition of Lan Na wisdom to society by local scholars / การถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนาสู่สังคมโดยผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น = the imparting and teaching of art and culture, in the tradition of Lan Na wisdom to society by local scholars / พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์, ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์, วีระพงษ์ แสง-ชูโต.

Phisit Khōttarasuphō. Thanēt Sīwichailamphan. Wīraphong Sǣng-chūtō. Chiang Mai University. Social Research Institute. by พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ | ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ | วีระพงษ์ แสง-ชูโต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Language: Thai Summary language: Thai, English Publication: Chiang Mai : Sathāban Wičhai Sangkhom, Mahāwittahayālai Chīang Mai, 2557 [2014] Publication: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 [2014]Other title: Imparting and teaching of art and culture, in the tradition of Lan Na wisdom to society by local scholars.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท92ก27 พ65 2557 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544