ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 39 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หลักสูตรวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย = [Buddhist curriculum in Thai school] : รายงานวิจัย / โดย ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์.

by ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 [2004]Other title: Buddhist curriculum in Thai school.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ162.ท9 ด364 2547 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 ด364 2547 (1).

ห้องสมุด:
การสอนและการปลูกฝังพุทธธรรมแก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร = The teaching and cultivation of the Buddha-dhamma to high school students in Bangkok / โดย ไพเราะ มากเจริญ.

by ไพเราะ มากเจริญ, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Teaching and cultivation of the Buddha-dhamma to high school students in Bangkok.Availability: : Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตุโต)

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 พ45 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมศึกษาชั้นโท ฉบับปรับปรุงใหม่ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน / รวบรวมเรียบเรียงโดย เอนก ขำทอง, ปัญญา สละทองตรง.

by เอนก ขำทอง | ปัญญา สละทองตรง | สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ162.ท9 อ732 2550 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุงใหม่ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน / รวบรวมเรียบเรียงโดย เอนก ขำทอง, ปัญญา สละทองตรง.

by เอนก ขำทอง | ปัญญา สละทองตรง | สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ162.ท9 อ73 2550 (1).

ห้องสมุด:
แบบเรียนวิชาธรรม สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท / โดย พิทูร มลิวัลย์.

by พิทูร มลิวัลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 พ65 2540 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ162.ท9 พ65 2540 (1).

ห้องสมุด:
รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาและการเผยแพร่ศาสนธรรม : กรณีศึกษา 9 วัด : รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย / สุภาพร มากแจ้ง.

by สุภาพร มากแจ้ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6336 .ส746 (1).

ห้องสมุด:
ทศวรรษพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะผู้จัดทำและจัดพิมพ์ ปฐมรัตน์ สุขียามานนท์, นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, ประญัติ เกรัมย์.

by ปฐมรัตน์ สุขียามานนท์, 2510- | นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง | ประญัติ เกรัมย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นิวธรรมดาการพิมพ์, 2550Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 ท554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ162.ท9 ท554 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BQ162.ท9 ท554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ162.ท9 ท554 (2).

ห้องสมุด:
นโยบายปฏิรูปการศึกษาเพื่อศาสนาหรือนโยบายทำลายพระพุทธศาสนา พร้อมร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พ.ศ.-- (ฉบับเสนอนายกรัฐมนตรี) / พระมหาเดวิทย์ ยสสี และคณะ.

by พระมหาเดวิทย์ ยสสี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : องค์การยุวสงฆ์แห่งประเทศไทย, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5275.ท9 พ435 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ5275.ท9 พ435 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี / บุญศรี พานะจิตต์ ... [และคนอื่นๆ].

by บุญศรี พานะจิตต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.น72ส53 ค564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.น72ส53 ค564 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ลำเดือน นามเทพ, วิฑูรย์ วังตาล.

by ลำเดือน นามเทพ | วิฑูรย์ วังตาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ช92อ79 ล67 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / วินัย สมมิตร, บุปผา ทิพย์สภาพกุล, ประเสริฐ เรือนนะการ.

by วินัย สมมิตร | บุปผา ทิพย์สภาพกุล | ประเสริฐ เรือนนะการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ล32พ46 ว63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.ล32พ46 ว63 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดป่านานาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / คนึงนิตย์ จันทบุตร, สุบรรณ จันทบุตร.

by คนึงนิตย์ จันทบุตร | สุบรรณ จันทบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.อ72ป63 ค36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.อ72ป63 ค36 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544