ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : รายงานการศึกษา / โดย นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และ วลัยพร ศิริภิรมย์.

by นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม | วลัยพร ศิริภิรมย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานศาสนากับการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5275.ท9 น44 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
นโยบายปฏิรูปการศึกษาเพื่อศาสนาหรือนโยบายทำลายพระพุทธศาสนา พร้อมร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พ.ศ.-- (ฉบับเสนอนายกรัฐมนตรี) / พระมหาเดวิทย์ ยสสี และคณะ.

by พระมหาเดวิทย์ ยสสี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : องค์การยุวสงฆ์แห่งประเทศไทย, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5275.ท9 พ435 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ5275.ท9 พ435 (1).

ห้องสมุด:
การเรียนรู้-- สร้างความรู้คู่คุณธรรม. 4, วัดหาดใหญ่กับการเผยแผ่ธรรม [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | พระมหาสมโภชน์ กิจจสาโร | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Other title: วัดหาดใหญ่กับการเผยแผ่ธรรม.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG873 (1). :

การเรียนรู้-- สร้างความรู้คู่คุณธรรม. 2, วัด-ศึกษา-เผยแผ่ธรรม [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | วิภาดา อังสุมาลิน | ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน, 2494- | พระมหาอุทัย ญาโณทโย | พระมหาเชิดชัย ธมมฏฐิติ | พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร), 2479- | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Other title: วัด-ศึกษา-เผยแผ่ธรรม.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG871 (1). :

ห้องสมุด:
Somdet Phramahāsamanačhao Kromphrayā Wachirayānnawarōrot kap kanpatirūp kānsưksā phraphutthasātsanā / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับการปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนา / พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).

Phra Phrombandit (Prayūn) Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. by พระพรหมบัณฑิต (ประยูร), 2498- | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [พระนครศรีอยุธยา] : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 พ432 2556 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544