ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Laksūt thammasưksā chan thō chabap prapprung Phutthasakkarāt 2557 / หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 2557.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Samnakngān Phraphutthasātsanā hǣng Chāt, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, [2558] [2015]Other title: Laksūt thammasưksā chan thō chabap prapprung Phutthasakkarāt 2557 Sanāmlūang Phanǣktham Other title: หลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นโท ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557 สนามหลวงแผนกธรรม.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 ห422 2558 (1).

ห้องสมุด:
Laksūt thammasưksā chan trī chabap prapprung Phutthasakkarāt 2557 / หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557 / คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 2557.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāmakutrātchawitthayālai, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Laksūt thammasưksā chan trī chabap prapprung Phutthasakkarāt 2557 Sanāmlūang Phanǣktham Other title: หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557 สนามหลวงแผนกธรรม.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 ห42 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānthāithō̜t sinlapa læ watthanatham phūmpanyā Lānnā sū sangkhom dōi phūsong phūmpanyā thō̜ngthin = The imparting and teaching of art and culture, in the tradition of Lan Na wisdom to society by local scholars / การถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนาสู่สังคมโดยผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น = the imparting and teaching of art and culture, in the tradition of Lan Na wisdom to society by local scholars / พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์, ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์, วีระพงษ์ แสง-ชูโต.

Phisit Khōttarasuphō. Thanēt Sīwichailamphan. Wīraphong Sǣng-chūtō. Chiang Mai University. Social Research Institute. by พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ | ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ | วีระพงษ์ แสง-ชูโต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Language: Thai Summary language: Thai, English Publication: Chiang Mai : Sathāban Wičhai Sangkhom, Mahāwittahayālai Chīang Mai, 2557 [2014] Publication: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 [2014]Other title: Imparting and teaching of art and culture, in the tradition of Lan Na wisdom to society by local scholars.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท92ก27 พ65 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kānsœ̄msāng sukhaphāwa læ kānrīanrū khō̜ng sangkhom tām nǣo Phraphutthasātsanā = [Well-being and social learning promotion base on Buddhism] : rāingān wičhai / การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา = [Well-being and social learning promotion base on Buddhism] : รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย พระมหาสุทิตย์ อาภากโร หัวหน้าโครงการ ; พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ ... [และคนอื่น ๆ].

Phra Mahā Suthit ʻĀphākarō, Phra Mahā Bunlœ̄t ʻInthapanyō. Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. Sathāban Wičhai Phutthasāt. Khrōngkān Sœ̄msāng Sukhaphāwa læ Kānrīanrū khō̜ng Sangkhom tām nǣo Phraphutthasātsanā Sathāban Wičhai Phutthasāt Khrōngkān Sœ̄msāng Sukhaphāwa læ Kānrīanrū khō̜ng Sangkhom tām nǣo Phraphutthasātsanā. by พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2510- | พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ | มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā : Khrōngkān Sœ̄msāng Sukhaphāwa læ Kānrīanrū khō̜ng Sangkhom tām nǣo Phraphutthasātsanā Sathāban Wičhai Phutthasāt Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2558 [2015] Publication: พระนครศรีอยุธยา : โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Well-being and social learning promotion base on Buddhism.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phutthasāt sưksā kap prachākhom ʻĀsīan / พุทธศาสตร์ศึกษากับประชาคมอาเซียน / บรรณาธิการ อดิศักดิ์ ทองบุญ.

Ngān wan Čhamnong Thō̜ngprasœ̄t Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai) ʻAdisak Thō̜ngbun. by งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ (ครั้งที่ 12 : 2557 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) | อดิศักดิ์ ทองบุญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 ง63 2557 (1).

ห้องสมุด:
Somdet Phramahāsamanačhao Kromphrayā Wachirayānnawarōrot kap kanpatirūp kānsưksā phraphutthasātsanā / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับการปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนา / พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).

Phra Phrombandit (Prayūn) Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. by พระพรหมบัณฑิต (ประยูร), 2498- | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [พระนครศรีอยุธยา] : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 พ432 2556 (2).

ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜.Thō̜. Prasān Thō̜ngphakdī. อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ พ.ท. ประสาร ทองภักดี.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Dī.ʻĒt. Phrinting Čhamkat, [2543] [2000] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ดี.เอส. พริ้นติ้ง จำกัด, [2543] [2000]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2000 670979 (1). :

ห้องสมุด:
Pœ̄t lōk hǣng panyā : phalang nai kānphatthanā sangkhom manut : rūam botkhwām dān manutsayasāt læ sangkhommasāt / เปิดโลกแห่งปัญญา : พลังในการพัฒนาสังคมมนุษย์ : รวมบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ; บรรณาธิการ ลินดา เกณฑ์มา.

Lindā Kēnmā. Surasak Tōprasī. ʻAkkhawit Rư̄angrō̜ng. Phō̜nphipat Phœ̄mphon. Wanwadī Chaichānkun. ʻĀrīwan ʻĪamsaʻāt. Phanō̜nư̄ag Suthat Na ʻAyutthayā. Warunrat Khonsư̄. Phetsamō̜n Phenphīan. Somchāi Ratsamī. Wichian Sēnthō̜ng. Somchāi Phō̜msuwan. Wisit Phōthiwat. Dōm Sawāngʻārom. Naklēngklō̜n. Suphinthip Phāsukdī. Kư̄akūn Yư̄nyongʻanan. Thanphong Čhō̜mphārā. Mahāwitthayālai Rātchaphat Bān Somdet Čhaophrayā. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by ลินดา เกณฑ์มา | สุรศักดิ์ โตประสี | อัควิทย์ เรืองรอง | พรพิพัฒน์ เพิ่มผล | วรรณวดี ชัยชาญกุล, 2499- | อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด | พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา | วรุณรัตน์ คนซื่อ | เพชรสมร เพ็ญเพียร | สมชาย รัศมี | วิเชียร เส้นทอง | สมชาย พรหมสุวรรณ | วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ | โดม สว่างอารมย์ | นักเลงกลอน | สุภินทิพย์ ผาสุขดี | เกื้อกูล ยืนยงอนันต์ | ธัญพงศ์ จอมพารา | มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana, 2549 [2006] Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, 2549 [2006]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LA 2006 637586 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ป755 2549 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544