ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 33 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สถานภาพและความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตามกฎหมายไทย = Legal status and civil liability of logistics service provider in accordance with Thai law / โดย ธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ.

by ธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Legal status and civil liability of logistics service provider in accordance with Thai law.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT932.3.ร63 ธ623 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน.

by กมล สนธิเกษตริน, 2474-.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517-2521Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ก62 ก42 2517 (3).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยจ้างแรงงาน จ้างทำของและรับของ / โดย กมล สนธิเกษตริน.

by กมล สนธิเกษตริน, 2474-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2532Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ก62 ก42 2532 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ก62 ก42 2532 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2547 (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2550 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2548 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (6)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2546 (6). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.

by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1005 .ค73 2543 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาข้อกฎหมายในคดีรับขนของทางทะเลที่ศาลสามารถยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง / โดย วราภรณ์ ฟุ้งธรรมสาร.

by วราภรณ์ ฟุ้งธรรมสาร, 2527-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Matter of law the court can raise for making the judgment in carriage of goods by sea cases.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT970 .ว464 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนพิจารณาของศาลไทยในคดีรับขนของทางทะเลระหว่างประเทศ / โดย สุบิน ชิ้นประเสริฐ.

by สุบิน ชิ้นประเสริฐ, 2509-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT971 .ส72 (1).

ห้องสมุด:
ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในร่างหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยกฎหมายขนส่งทางทะเลในกรอบ UNCITRAL : ศึกษาประเด็นระบบความรับผิดของผู้ขนส่ง ตามร่างหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการขนส่งทางทะเล ของคณะทำงานที่ 3 (กฎหมายขนส่ง) การประชุมสมัยที่ 12 ณ กรุงเวียนนา วันที่ 6-17 ตุลาคม 2546 = Legal consideration on determining the attitude of Thailand toward UNCITRAL draft instrument on carriage of goods by sea : a study on the regime of liabilities of the carrier in accordance with UNCITRAL draft instrument on carriage of goods by sea of working group III (transport law), twelfth session, Vienna, 6-17 October 2003 / โดย จิราภา เลิศอริยรังสี.

by จิราภา เลิศอริยรังสี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1176 .จ646 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของรับขน.

by สัญชัย สัจจวานิช, 2458-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2510Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.อ7 ส6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.อ7 ส6 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1150 .อ443 2544 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .อ443 2544 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1150 .อ443 2544 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: K1150 .อ443 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1150 .อ443 2544 (3).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน.

by มานะ พิทยาภรณ์, 2469-2546.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ช7 .ม6 2520 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / มานะ พิทยาภรณ์.

by มานะ พิทยาภรณ์, 2469-2546.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทพับลิคบิสเนสพริ้นท์ จำกัด, 2531Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ช7 ม6 2531 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ช7 ม6 2531 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1150 .อ443 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1150 .อ443 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, จ้างทำของ, รับขน / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

by จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2543 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544