ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 114 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความคิดเห็นของสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์ต่อนิตยสารนาวิกศาสตร์ = A survey of the opinion of the member of Navikasart magazine towards the magazine / โดย ร.ท. หญิงนิรมล พัฒนวงศ์.

by นิรมล พัฒนวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9ฮ94854 น644 (1).

ห้องสมุด:
เปรียบเทียบความแตกต่างทางการนำเสนอเนื้อหาของนิตยสารแนวภาพยนตร์ : ศึกษากรณีนิตยสาร Bioscope กับนิตยสาร Starpics / สกาจวิช แก้วแกมทอง.

by สกาจวิช แก้วแกมทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4784.ภ6 ส262 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดความรับผิดชอบทางจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ ในมุมมองของนักหนังสือพิมพ์ = The views of journalists on factors affecting journalists' ethical irresponsibility / จินตนา ตันสุวรรณนนท์.

by จินตนา ตันสุวรรณนนท์, 2517-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การเรียนการสอนจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อสารมวลชน : เอกสารประกอบการสัมมนา, วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2543 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย / จัดโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by การประชุมสัมมนาเรื่องการเรียนการสอนจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (2543 : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศูนย์ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4756 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาการของนิตยสาร Bioscope / รัตนาวดี โสมพันธ์.

by รัตนาวดี โสมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2547]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5449.ท9ฮ9552 ร633 (1).

ห้องสมุด:
รวบรวมโครงการวิจัยเสริมหลักสูตรและวิจัยจากแหล่งทุนอื่น ๆ ปี 2520-2540 ของ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดยคณะกรรมการวิจัยและตำรา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร534 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ร534 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .ร534 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการทำงานของทีมงานผู้รับผิดชอบบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ = Working procedure of editorial teamwork of English daily newspapers / วราภรณ์ ทรัพย์รุ่งเรือง.

by วราภรณ์ ทรัพย์รุ่งเรือง, 2515-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2543]Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ความคิดเห็นของแหล่งข่าวและนักข่าวสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีต่อการให้และรับของขวัญปีใหม่ / ภาวินีย์ บางจั่น.

by ภาวินีย์ บางจั่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4756 .ภ656 (1).

ห้องสมุด:
ลีลาการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ : ศึกษาจากการบรรณาธิกรณ์ของบรรณาธิการ = Style of journalistic writing : the study of editors' editing / สุธาทิพย์ โมราลาย.

by สุธาทิพย์ โมราลาย, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
เสือกระดาษ? : วิพากษ์สภาหนังสือพิมพ์ / สมหมาย ปาริจฉัตต์.

by สมหมาย ปาริจฉัตต์, 2497-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .ส456 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4756 .ส456 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4756 .ส456 (1).

ห้องสมุด:
14 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / บรรณาธิการ จักร์กฤษ เพิ่มพูล.

by สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | จักร์กฤษ เพิ่มพูล, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภา, 2554 [2011]Other title: สิบสี่ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | 1.4 ทศวรรษจริยธรรมสื่อ.Availability: Available for loan (2)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4756 .ก645 2554 (2).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการทำข่าวและนำเสนอข่าวการเมืองในมุมมองของนักหนังสือพิมพ์ / ณัฐ ฉมามหัทธนา.

by ณัฐ ฉมามหัทธนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2551]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544