ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 79 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สิทธิการได้มาซึ่งสัญชาติ : ศึกษาปัญหาการจำกัดสิทธิของบุคคลในการได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดน / โดย เรวัต เฉลียวศิลป์.

by เรวัต เฉลียวศิลป์, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Right to acquire nationality : studying on the issue of restricting the person's right to acquire Thai nationality by the territorial principle.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .ร756 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสัญชาติ (Nationality Act) พระราชบัญญัติว่าด้วย การขัดกันแห่งกฎหมาย (Act on conflict o laws)

by วัฒนา รัตนวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, สุทธิสารการพิมพ์, 2506Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 ว6 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2495 พร้อมด้วย กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2495.

by เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, นีติเวชช์, 2496Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 ส7 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการวิจัยเรื่องปัญหาการยอมรับให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ แก่คนต่างด้าว / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2430 .พ64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .พ64 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 (Nationality Act B.E. 2508) พร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ.

by กมล สนธิเกษตริน, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2508Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 ก4 (2).

ห้องสมุด:
สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติใหม่ : ผลกระทบต่อผู้ที่เกิดก่อนและหลังวันที่กฎหมายสัญชาติไทยมีผลบังคับใช้ / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทวงยุติธรรม, 2536Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4270.ท9 พ642 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX4270.ท9 พ642 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4270.ท9 พ642 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 2535ค (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4270.ท9 2535ค (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4270.ท9 2535ค (2).

ห้องสมุด:
สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติใหม่ : ผลกระทบต่อผู้ที่เกิดก่อนและหลังวันที่กฎหมายสัญชาติใหม่ที่ผลบังคับใช้ / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 พ64 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4270.ท9 พ64 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX4270.ท9 พ64 (2).

ห้องสมุด:
รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดา : ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2430 .พ62 2546 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .พ62 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .พ62 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .พ62 2546 (2).

ห้องสมุด:
ชายขอบนิติศาสตร์ / สมชาย ปรีชาศิลปกุล.

by สมชาย ปรีชาศิลปกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2430 .ส42 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .ส42 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .ส42 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .ส42 (2).

ห้องสมุด:
รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2430 .พ62 2541 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .พ62 2541 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายสัญชาติไทย : หลักกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2140 .พ63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2140 .พ63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2140 .พ63 (6).

ห้องสมุด:
การพิสูจน์สัญชาติไทยของบุคคลธรรมดา / ร้อยตำรวจหญิง วิลาวัณย์ ปิตาวรานนท์.

by วิลาวัณย์ ปิตาวรานนท์, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก2 ว64 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งถูกแก้ไขในปี พ.ศ. 2535 / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 พ63 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544