Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร / กลุ่มสถิติแรงงาน สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1 สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2551-Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD5822.55 .ก37 2550 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจแรงงานนอกระบบ / กลุ่มสถิติแรงงาน สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มสถิติแรงงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2551-Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: 076/2552 2550 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 076/2552 2550 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 076/2552 2550 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 076/2552 2550 (4).

ห้องสมุด:
การสำรวจแรงงานนอกระบบ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2549?]-Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8700.55 .ก125 2555 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8700.55 .ก125 2554 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.55 .ก125 2558 (2). Available for reference (13)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก64484 2548 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ก64484 2550 (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG .ก64484 2548 (2), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG .ก64484 2548 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ก64484 2548 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ก64484 2548 (3).

ห้องสมุด:
รายงานผลการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ของประชากร / งานสถิติแรงงาน ฝ่ายสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, มูลนิธิพัฒนาไท สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. งานสถิติแรงงาน | มูลนิธิพัฒนาไท.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : งาน, [2538]-Availability: Available for loan (10)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD5822.55 .ร645 2556 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD5822.55 .ร645 2550 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5822.55 .ร645 2545 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5822.55 .ร645 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544