ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Krabūanthat wičhai phư̄a thō̜ngthin čhutplīan kānphatthanā : nangsư̄ prakō̜p kānsammanā / กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา : หนังสือประกอบการสัมมนา / [จัดโดย] สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค ; บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล.

Kētsuda Sitthisuntikun. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Samnakngān Phāk . Kānsammanā "Krabūanthat Wičhai phư̄a Thō̜ngthin Čhutplīan Kānphatthanā" Krung Thēp Mahā Nakhō̜n) by เกศสุดา สิทธิสันติกุล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สำนักงานภาค | การสัมมนา "กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา" (2548 : กรุงเทพมหานคร).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Samnakngān, 2548 [2005] Publication: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ก465 2548 (1).

ห้องสมุด:
Sarup kānprachum wichākān wan sawitthayākān pračham pī 2556 : Kānprachum Wichākān Radap Chāt læ Radap Nānāchāt Nư̄angnai Wan Sahawitthayākān rư̄ang "Thammāphibān : Sahawitthayākān nai Kānphatthanā Sangkhom" wanthī 30-31 Phrưtsaphākhom Phō̜.Sō̜. 2556 na Hō̜ng Sǣpfai ʻImphæk Mư̄angthō̜ng Thanī / สรุปการประชุมวิชาการ วันสหวิทยาการ ประจำปี 2556 : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเนื่องในวันสหวิทยาการ เรื่อง "ธรรมาภิบาล : สหวิทยาการในการพัฒนาสังคม" วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องแซฟไฟร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี / จัดโดย คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตยสถาน ; บรรณาธิการ พรทิพย์ อันทิวโรทัย.

Kānprachum Wichākān Radap Chāt læ Radap Nānāchāt Nư̄angnai Wan Sahawitthayākān rư̄ang Thammāphibān : Sahawitthayākān nai Kānphatthanā Sangkhom 2013) Phō̜nthip ʻAnthiwarōthai. Rātchabandittayasathān (Thailand). Khana Kammakān Sahawitthayākān phư̄a Kānwičhai læ Phatthanā. by การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเนื่องในวันสหวิทยาการ เรื่อง ธรรมาภิบาล : สหวิทยาการในการพัฒนาสังคม (ครั้งที่ 3 : กรุงเทพฯ : 2556) | พรทิพย์ อันทิวโรทัย | ราชบัณฑิตยสถาน. คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2556 [2013]Other title: Thammāphibān : Sahawitthayākān nai Kānphatthanā Sangkhom Other title: ธรรมาภิบาล : สหวิทยาการในการพัฒนาสังคม.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ก6426 2556 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสรุปการประชุมระดับชาติเรื่องรูปแบบการอบรมสตรีเรื่องแหล่งน้ำ และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม [ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2540 ] / คณะอนุกรรมการสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ และองค์การเอสแคป = Summary report, National Workshop on the Use of Training Modules on Women, Water Supply and Sanitation, 13-17 January 1997, Bangkok / The National Committee on Health and Environment (NCHE), The National Commission on Women Affairs (NCWA) and The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.

by การประชุมปฏิบัติการระดับชาติเรื่องรูปแบบการอบรมสตรีเรื่องแหล่งน้ำ และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (2540 : กรุงเทพฯ) | คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก | Thailand. National Commission on Women's Affairs. National Committee on Health and Environment | United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ก6325 (1).

ห้องสมุด:
Sarup kānsammanā chœ̄ng patibatkān bǣp mī sūan rūam phư̄a prasān khwāmrūammư̄ kap khrư̄akhāi nai kānsongsœ̄m sitthi manutsayachon dān sētthakit sangkhom læ watthanatham / สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt (Thailand) Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. Kānsammanā Chœ̄ng Patibatkān Bǣp Mī Sūanrūam phư̄a Prasān Khwāmrūammư̄ kap Khrư̄akhāi nai Kānsongsœ̄m Sitthi Manutsayachon Dān Kānsưksā sSētthakit Sangkhom læ Watthanatham læ Sitthi khō̜ng Klum Chāttiphan Khō̜nkǣn) by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ (2549 : ขอนแก่น).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 2, prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2552 [2009]Other title: Khrư̄akhāi sitthi mit 5 phāk Other title: เครือข่ายสิทธิฯ มิตร 5 ภาค.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ส47 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JC 2009 635845 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.ท9 ส47 2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544